GMR

maandag 2 maart

Bovenschoolse zaken betreffende medezeggenschap worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, besproken.

Medezeggenschapsraad

maandag 2 maart

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit 8 personen namens de geleding ouders en namens de geleding onderwijspersoneel. De MR is het enige wettelijk verplichte orgaan dat, krachtens de wet medezeggenschap onderwijs, aan de school verbonden is. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. De omvang en de samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Lees verder

Arbeidsdeelname alochtonen

maandag 2 maart

Het beleid van het bestuur is er op gericht meer allochtone werknemers in dienst te nemen. Tot op heden is het nog niet gelukt de streefcijfers in overeenstemming te brengen met de wettelijke situatie.   Bij het realiseren van de streefcijfers voor de categorie allochtonen wordt onderscheid gemaakt naar de volgende personeelscategorieën: –   onderwijspersoneel: De

Lees verder

Scholing medewerkers

maandag 2 maart

In het schoolplan 2015-2019 is opgenomen dat nieuwe leerkrachten binnen 2 jaar een Daltonopleiding gaan volgen. Alle teamleden volgen 2016-2017 de Kanjertraining. Verder volgen teamleden en directie individuele scholingstrajecten.  

Stagiaires hebben een verklaring van goed gedrag

maandag 2 maart

Stagiaires, die meer dan 1 dag per week, langer dan 3 maanden stage bij ons lopen, zijn verplicht een verklaring van goed gedrag te overhandigen. Een verklaring van goed gedrag geeft aan dat de studenten/stagiaires geen strafblad hebben.

Opleidingschool

maandag 2 maart

Vier scholen van Stichting SchOOL, waaronder ook de Meander nemen in Lelystad deel aan Opleiden in de School (OiS). Alle deelnemende scholen hebben/krijgen het keurmerk “Opleidingsschool Flevoland”. Daar horen formele begrippen bij als ‘schoolontwikkeling’, ‘vakdocenten’, ‘coaching’, ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘competenties’ en ‘vakbekwame leerkrachten’. Maar liever dan deze begrippen uit te leggen, laten we u zien wat

Lees verder

Samenstelling van het team

maandag 2 maart

Op onze daltonschool kennen we de volgende functies: directeur, locatieleider, intern begeleider, groepsleerkracht, leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent en LIO’er / WPO’er (leraren in opleiding. De functie van groepsleerkracht kan bestaan uit diverse taken: groepsleerkracht belast met lesgevende taken. groepsleerkracht belast met interne coördinatie extra zorg voor leerlingen. ( I.B.’er) groepsleerkracht belast met coördinatie taken (locatiecoördinator) De Meander

Lees verder