Voor- en naschoolse opvang

maandag 2 maart

De Stichting Kinderdagverblijven Lelystad, GO!, heeft twee peutergroepen, Het Kasteel 1 en het Kasteel 2. In het Borggebouw (Meander West) maken de peuters deel uit van de totale clusteronderwijsvoorziening. Daarnaast verzorgt GO! vanaf 7.00 uur opvang voor de leerlingen van de Borg. Zij krijgen vanaf die tijd een ontbijt en rond 8.10 uur worden de

Lees verder

Schoolregels

maandag 2 maart

Luizenzak Leerlingen op de Meander gebruiken een luizencape om hun jassen en tassen in te hangen. Bij inschrijving ontvangt de leerling een zak. Voor elke groep zoeken wij een ouder die de leerlingen na elke vakantie controleert op hoofdluis. Op deze manier hopen wij te voorkomen dat hoofdluis regelmatig voor kan komen op onze school.

Lees verder

Groepsgrootte

maandag 2 maart

De gemiddelde groepsgrootte voor scholen als de onze is ong. 28 leerlingen per groep. De Meander is een stabiele school in een nieuwbouwwijk van Lelystad.  In geval van zeer sterke groei mogen wij, in overleg met het bestuur, leerlingen op een wachtlijst of op de andere locatie plaatsen.

Groepering

maandag 2 maart

Ons streven is om, afhankelijk van de toename van het aantal leerlingen, vanaf groep 3 met homogene groepen te werken; dus groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De kleuters blijven heterogeen gegroepeerd, dus als 1-2.

Schoolgrootte

maandag 2 maart

Daltonschool De Meander telde per 1 oktober 2018 389 kinderen. Op Meander West aan de Pauwenburg 4 zitten de groepen: 1/2 a, 1/2 b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a en 8a Op Meander Oost aan de Bingerden 41 zitten de groepen: 1/2 c, 1/2 d, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b en 8b De directie bestaat

Lees verder

Structurele monitoring

maandag 2 maart

De Meander staat altijd open voor feedback en is een lerende school. De volgende momenten worden ingezet als instrument om de kwaliteit van ons onderwijs structureel te kunnen bewaken. Twee keer per jaar maken alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8 de cito lovs toetsen. (medio januari, medio juni) De gegevens van de

Lees verder

School en omgeving

maandag 2 maart

De school is actief lid van de Nederlandse Daltonvereniging, de NDV. Dat houdt in dat de jaarlijkse conferentie wordt bezocht, dat er geparticipeerd wordt in regionale bijeenkomsten, cursussen van de Stichting Daltononderwijs Nederland worden gevolgd en dat wordt deelgenomen aan de vijfjaarlijkse visitatie vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging om het Daltongehalte in ons onderwijs te

Lees verder