Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden per week

maandag 2 maart

Groep 1/2 3 4 5 6 7 8 Ned. Taal Kleuter-plein Taalbeschouwing 225 min 190 min 215 min 215 min 215 min 215 min Spelling  90 min 110 min  110 min   95 min  95 min Leesvormen Aanvankelijk lezen Voortgezet lezen Tutor lezen Begrijpend luisteren Begrijpend lezen Studie vaardig. Leestorens   420 min    

Lees verder

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

maandag 2 maart

In ons gebouw zijn stilwerkplekken waar kinderen zelfstandig kunnen werken en instructieruimten, van groot belang.

Ons bewegingsonderwijs

maandag 2 maart

Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 één keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld. De groepen 1/2 hebben naast de gymles van de vakleerkracht ook bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit wordt door hun eigen groepsleerkracht

Lees verder

Activiteiten in groep 3 – 8

maandag 2 maart

Binnen het schoolplan van het Daltononderwijs staan de Dalton uitgangspunten vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderlinge samenwerking centraal. De leerling wordt gestimuleerd om zelfontdekkend te werken. De kinderen krijgen in groep 3, mede afhankelijk van hun eigen ontwikkeling/leerlijn, te maken met aanvankelijk lezen, schrijven, taal en rekenen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt het leesonderwijs

Lees verder

Activiteiten groep 1/2

maandag 2 maart

1. Toelating jonge kleuters: Twee maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd zijn er de zogenaamde kennismakingsmomenten. De nieuwe kleuter ontvangt een kaartje van de school met daarop de vraag of de ouders even contact met school wil opnemen om vier kennismakingsmomenten af te spreken. Op deze manier kan het kind wennen aan de

Lees verder

Aanbod brede school

maandag 2 maart

Het aanbod op de brede scholen is niet overal hetzelfde. Het aanbod wordt steeds meer afgestemd op  datgene  waar de school, de leerlingen en ouders behoefte aan hebben. Een aantal brede scholen legt een extra accent op sport en spel, de ander op bijvoorbeeld kunst en cultuur. Op andere brede scholen, waarvan veel ouders opvoeden

Lees verder

Doel van de brede school

maandag 2 maart

Het doel van brede scholen is dat vooral kinderen zich breder kunnen ontwikkelen en zo beter voorbereid in het voortgezet onderwijs kunnen stappen. Er wordt geïnvesteerd in extra kansen en zo nodig in extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben. Bij de uitvoering kunnen de volgende partners betrokken zijn: Centrum voor kunst en

Lees verder

Brede school plek voor brede ontwikkeling

maandag 2 maart

Onze school is een “brede basisschool”. Dit betekent dat de school de leerlingen extra ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt in en na schooltijd. De Meander gaat in samenwerking met de groep bewegingsonderwijs extra lessen aanbieden na schooltijd 1x per week. Daarnaast zal er een techniek en cultuuraanbod komen vanuit de Kubus. Om dit te kunnen bereiken

Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

maandag 2 maart

Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor: het kan zijn dat de groep vol is, maar het kan ook op heb gebied van extra zorg zijn.

Lees verder

Schoolbeleid t.a.v. veiligheid en protocollen

maandag 2 maart

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert, dat houdt onder meer in dat ook kinderen zich dienen te houden

Lees verder