Meepraten en -denken over ons Daltononderwijs

maandag 2 maart

Het schoolbestuur van het openbaar onderwijs, heeft de directie van de Meander gemandateerd om beleid voor te bereiden, ter discussie te stellen en uit te voeren. Het beleid wordt door het schoolbestuur vastgesteld. De strikt formele rol van de medezeggenschapsraad is vooral belangrijk midden in dit traject: het verlenen van instemming of advies (volgens de

Lees verder

Wat verwachten de ouders van de school?

maandag 2 maart

Wij streven naar een zo optimaal mogelijk contact. Ook hier is samenwerking ons uitgangspunt. Zo bestaan er een aantal vaste contactmogelijkheden: informatieavonden, 10-minutengesprekken, de weektaak, een kijkje in de groep van het kind, op verzoek huisbezoek, een gesprekje tussendoor, een telefoontje… Kortom, er zijn vele mogelijkheden.

Wat verwacht de school van de ouders?

maandag 2 maart

Wij streven naar kwalitatief goed Daltononderwijs. Dat betekent dat in principe elk kind moet voldoen aan de kerndoelen primair onderwijs en de Daltonvaardigheden beheerst. De school verwacht van de ouders, dat ze zich bewust zijn dat ze een Daltonschool voor hun kind hebben gekozen. Dat betekent dat zij de uitgangspunten onderschrijven. Vanuit de Daltonuitgangspunten verwachten

Lees verder

Ouderparticipatie

maandag 2 maart

Eén van de uitgangspunten van het Daltononderwijs is samenwerking. Samenwerking betekent ook dat ouders en school nauw samenwerken. Samen zijn ouders en school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Het spreekt voor zich, dat ouders altijd de eindverantwoordelijkheid hebben voor hun eigen kind.

Klassenouders

maandag 2 maart

Iedere groep heeft twee klassenouders die voor twee jaar zijn gekozen. De klassenouders hebben als taak om de leerkracht te ondersteunen bij organisatorische zaken. Ook de activiteitencommissie kan een beroep doen op de klassenouders. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Activiteitencommissie

maandag 2 maart

De activiteitencommissie heeft de taak om in overleg met leerkrachten (onder de verantwoordelijkheid van het coördinerend teamlid) plannen te maken voor de  verschillende activiteiten op school. Deze activiteiten worden door de werkgroep, bestaande  uit teamleden en ouders, voorbereid. Via het meandernieuws, aanvullende brieven en onze website wordt u geinformeerd over deze activiteiten.

Lees verder

GMR

maandag 2 maart

Bovenschoolse zaken betreffende medezeggenschap worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, besproken.

Medezeggenschapsraad

maandag 2 maart

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit 8 personen namens de geleding ouders en namens de geleding onderwijspersoneel. De MR is het enige wettelijk verplichte orgaan dat, krachtens de wet medezeggenschap onderwijs, aan de school verbonden is. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. De omvang en de samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

maandag 2 maart

De vrijwillige ouderbijdrage is op dit moment 22,50 Euro. Tijdens de jaarvergadering van de MR wordt de jaarlijkse ouderbijdrage opnieuw bepaald. Met deze vrijwillige ouderbijdrage kunnen de extraatjes worden betaald zoals bijvoorbeeld de excursies, sinterklaascadeautjes, enz. U ontvangt na de jaarvergadering een betalingsverzoek d.m.v. een automatische machtiging of een acceptgirokaart.

De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

maandag 2 maart

Na het basisonderwijs kunnen ouders en leerlingen kiezen uit scholen voor voortgezet onderwijs. In Lelystad zijn dat: de Rietlanden, SGL ( beiden openbaar onderwijs) Arcus ( interconfessioneel onderwijs) en Groenhorstcollege. In november beginnen deze scholen met hun voorlichtingsavonden. Via onze school krijgt u daarvan bericht. In januari organiseren de scholen voor het voortgezet onderwijs open

Lees verder