Urenberekening, vakantie en vrije dagen 2018-2019

dinsdag 27 oktober

Voor een overzicht van de urenberekening klikt u hieronder. Lesurentabel 2018-2019

Klachtenregeling

maandag 2 maart

Het zou kunnen zijn, dat u klachten heeft over het onderwijs bij ons op school. Bij Stichting SchOOL is een Klachtenregeling van kracht om een zorgvuldige behandeling van klachten garanderen. In het belang van de betrokkenen, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie die de schooldirectie en evt

Lees verder

Verlof en verzuim

maandag 2 maart

Als reden voor het verlenen van bijzonder schoolverlof mogen in aanmerking worden genomen: a   huwelijk van verwanten in 1e, 2e of 3e graad; b   huwelijksjubilea van verwanten in de 1e of 2e graad; c   het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van verwanten in de 1e of 2e graad; d   het overlijden van verwanten in de 1e,

Lees verder

Verzuim en leerplicht

maandag 2 maart

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens reeds op hun vierde jaar naar school. Zij mogen zelfs al naar

Lees verder

Vakanties en studiedagen

maandag 2 maart

Voor een actueel overzicht van vakantie en studiedagen zie onze website: www.demeander.eu/jaarplanning/  

Regels voor aanvang schooltijden

maandag 2 maart

De lessen beginnen ’s morgens om 8.15 uur. Om 8.05 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders die hun kinderen in de klas (willen) brengen, dienen om 8.15 uur de klas te hebben verlaten.

Schooltijden

maandag 2 maart

Groep 1 t/m 8   Maandag   8.15 uur tot 13.45 uur   Dinsdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Donderdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Woensdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Vrijdag   8.15 uur tot 13.45 uur     De schooldeur gaat ‘s morgens 5 minuten voor aanvang

Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

maandag 2 maart

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar één van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. De scholengemeenschappen zijn overwegend ‘brede’ scholen, die opleidingen verzorgen voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Tijdens de basisvorming wordt meestal ook de keuze voor het niveau van

Lees verder

Sponsoring

maandag 2 maart

Het schoolbeleid t.a.v. sponsoring is gebaseerd op de gedachte dat kinderen niet worden ingezet ten behoeve van commerciële activiteiten. Dat betekent, dat op verzoeken tot sponsoring niet wordt ingegaan. Daar waar twijfel is, wordt eerst overlegd met de medezeggenschapsraad om de randvoorwaarden vast te stellen, alvorens een besluit te nemen.

De grote lunchpauze

maandag 2 maart

Vanwege het continu rooster eten alle kinderen op school in de groep o.l.v. de leerkracht. De kinderen in de midden- en bovenbouw gaan eerst een kwartier buiten spelen en eten daarna, o.l.v. de eigen leerkracht, in de groep De groepen 1-2 eten ong. een half uur in de groep en gaan daarna naar buiten. De

Lees verder