Activiteiten in groep 3 – 8

maandag 2 maart

Binnen het schoolplan van het Daltononderwijs staan de Dalton uitgangspunten vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderlinge samenwerking centraal. De leerling wordt gestimuleerd om zelfontdekkend te werken. De kinderen krijgen in groep 3, mede afhankelijk van hun eigen ontwikkeling/leerlijn, te maken met aanvankelijk lezen, schrijven, taal en rekenen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt het leesonderwijs

Lees verder

Activiteiten groep 1/2

maandag 2 maart

1. Toelating jonge kleuters: Twee maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd zijn er de zogenaamde kennismakingsmomenten. De nieuwe kleuter ontvangt een kaartje van de school met daarop de vraag of de ouders even contact met school wil opnemen om vier kennismakingsmomenten af te spreken. Op deze manier kan het kind wennen aan de

Lees verder

Structurele monitoring

maandag 2 maart

De Meander staat altijd open voor feedback en is een lerende school. De volgende momenten worden ingezet als instrument om de kwaliteit van ons onderwijs structureel te kunnen bewaken. Twee keer per jaar maken alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8 de cito lovs toetsen. (medio januari, medio juni) De gegevens van de

Lees verder

Pedagogische/onderwijskundige dimensie

maandag 2 maart

Wij gaan er van uit dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er  positief mee omgaat. Wij stimuleren op (positieve) pedagogische wijze de omgang met elkaar en met de omgeving. In opvoedkundige zin, in de omgang met de kinderen, gaat het Daltononderwijs ervan uit dat kinderen: –   respect zullen tonen

Lees verder

Levensbeschouwelijke/maatschappelijke dimensie

maandag 2 maart

Wij zijn een openbare Daltonschool en streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor andere(n) en respect voor het andere centraal staat. Dat betekent dat wij regelmatig stilstaan bij de wijze waarop dat respect zichtbaar is voor kinderen, voor leerkrachten en voor ouders. Wij leven in een wereld die doorlopend in verandering is

Lees verder

Daltononderwijs op de Meander

maandag 2 maart

Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.   De pedagogische principes in het Daltononderwijs gaan ervan uit dat een kind verantwoordelijkheid kan en moet dragen voor het leerproces dat het aangaat. Naarmate er een ontwikkeling plaats vindt naar zelfverantwoordelijk

Lees verder

Borging

maandag 2 maart

Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed Daltononderwijs door allemaal deel te nemen aan planmatige zelf evaluatie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden voor Dalton

Lees verder

Reflectie

maandag 2 maart

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te

Lees verder

Effectiviteit en doelmatigheid

maandag 2 maart

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.

Samenwerking

maandag 2 maart

Een Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een Daltonschool is ook leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan

Lees verder