De ontwikkeling van onze school

dinsdag 27 oktober

In het, per 1 december 2015, vastgestelde meerjarenbeleidsplan is de ontwikkeling van het onderwijs over een periode van vier jaar beschreven. Vanuit het schoolplan zal jaarlijks een werkdocument op schooljaarbasis worden gemaakt. Het schoolplan 2015-2019 is nog in ontwikkeling. Doelen Schooljaar 2014-2015 onderwijsinhoudelijk Doelen gehaald in 2015? 1 *N.a.v. signalering en diagnosticeren onder begeleiding van

Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

maandag 2 maart

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar één van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. De scholengemeenschappen zijn overwegend ‘brede’ scholen, die opleidingen verzorgen voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Tijdens de basisvorming wordt meestal ook de keuze voor het niveau van

Lees verder

Onderwijs aan anderstalige leerlingen

maandag 2 maart

Op onze school zitten diverse leerlingen met een anderstalige achtergrond. Het eerste jaar dat een anderstalig kind, wat nog niet in Nederland heeft gewoond en geen Nederlandse ouders heeft, zich aanmeldt, wordt hij/zij verwezen naar een speciale taalklas om extra taallessen te krijgen. Als hij/zij het niveau heeft bereikt om de lessen te volgen wordt

Lees verder

Zorgplan (in ontwikkeling)

maandag 2 maart

In het zorgplan wordt beschreven op welke wijze de leerlingen worden gevolgd in de school. Hiervoor wordt een zorg jaarkalender opgesteld waar de methode onafhankelijke toetsen, de leerling besprekingen en de groepsbesprekingen genoteerd staan. Het zorgplan is in ontwikkeling en komt op de website van de school te staan.

De zorg op de Meander

maandag 2 maart

Op de Meander wordt gewerkt met de één-zorgroute. Op basis van observaties, resultaten van methode gebonden toetsen en Citotoetsen, worden de leerlingen in een groep per vak ingedeeld in een van de drie niveaus, de plusgroep, de methode gebonden groep en de zorggroep. De leerkracht stelt hier groepsplannen voor op per periode. De leerlingen in

Lees verder

Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden per week

maandag 2 maart

Groep 1/2 3 4 5 6 7 8 Ned. Taal Kleuter-plein Taalbeschouwing 225 min 190 min 215 min 215 min 215 min 215 min Spelling  90 min 110 min  110 min   95 min  95 min Leesvormen Aanvankelijk lezen Voortgezet lezen Tutor lezen Begrijpend luisteren Begrijpend lezen Studie vaardig. Leestorens   420 min    

Lees verder

Actief burgerschap

maandag 2 maart

Vanaf 1 februari 2006 dient onze school inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, wensen van ouders/verzorgers en omgeving, de visie en missie van de school, spelen hierbij een

Lees verder

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

maandag 2 maart

In ons gebouw zijn stilwerkplekken waar kinderen zelfstandig kunnen werken en instructieruimten, van groot belang.

Engels in het basisonderwijs

maandag 2 maart

In de groepen 7 en 8 leren de leerlingen  de Engelse taal .

Ons bewegingsonderwijs

maandag 2 maart

Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 één keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld. De groepen 1/2 hebben naast de gymles van de vakleerkracht ook bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit wordt door hun eigen groepsleerkracht

Lees verder