Klachtenregeling

maandag 2 maart

Het zou kunnen zijn, dat u klachten heeft over het onderwijs bij ons op school. Bij Stichting SchOOL is een Klachtenregeling van kracht om een zorgvuldige behandeling van klachten garanderen. In het belang van de betrokkenen, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie die de schooldirectie en evt

Lees verder

Vakanties en studiedagen

maandag 2 maart

Voor een actueel overzicht van vakantie en studiedagen zie onze website: www.demeander.eu/jaarplanning/  

Regels voor aanvang schooltijden

maandag 2 maart

De lessen beginnen ’s morgens om 8.15 uur. Om 8.05 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders die hun kinderen in de klas (willen) brengen, dienen om 8.15 uur de klas te hebben verlaten.

Resultaten van ons onderwijs

maandag 2 maart

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar één van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. De scholengemeenschappen zijn overwegend ‘brede’ scholen, die opleidingen verzorgen voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Tijdens de basisvorming wordt meestal ook de keuze voor het niveau van

Lees verder

Sponsoring

maandag 2 maart

Het schoolbeleid t.a.v. sponsoring is gebaseerd op de gedachte dat kinderen niet worden ingezet ten behoeve van commerciële activiteiten. Dat betekent, dat op verzoeken tot sponsoring niet wordt ingegaan. Daar waar twijfel is, wordt eerst overlegd met de medezeggenschapsraad om de randvoorwaarden vast te stellen, alvorens een besluit te nemen.

Meepraten en -denken over ons Daltononderwijs

maandag 2 maart

Het schoolbestuur van het openbaar onderwijs, heeft de directie van de Meander gemandateerd om beleid voor te bereiden, ter discussie te stellen en uit te voeren. Het beleid wordt door het schoolbestuur vastgesteld. De strikt formele rol van de medezeggenschapsraad is vooral belangrijk midden in dit traject: het verlenen van instemming of advies (volgens de

Lees verder

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding

maandag 2 maart

Op 7 maart 1997 is de “Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs” van kracht geworden. De wet regelt dat besturen van onderwijsinstellingen een document opstellen waarin zij aangeven op welke wijze zij het aantal vrouwen in leidinggevende functies willen vergroten. Het bevoegd gezag van de openbare scholen in de gemeente

Lees verder

Arbeidsdeelname alochtonen

maandag 2 maart

Het beleid van het bestuur is er op gericht meer allochtone werknemers in dienst te nemen. Tot op heden is het nog niet gelukt de streefcijfers in overeenstemming te brengen met de wettelijke situatie.   Bij het realiseren van de streefcijfers voor de categorie allochtonen wordt onderscheid gemaakt naar de volgende personeelscategorieën: –   onderwijspersoneel: De

Lees verder