SchOOLwiki

zoekopdracht

Verzuim en leerplicht

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven.

Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens reeds op hun vierde jaar naar school. Zij mogen zelfs al naar school als zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt en dat behoeft niet de gehele schoolweek te omvatten. Goed overleg met de directie van de school is daartoe wel noodzakelijk. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Daarna is de leerplicht niet helemaal afgelopen.

De leerling zal gedurende 1 jaar nog minimaal 2 dagen per week aan de zogenaamde partiele leerplicht  moeten voldoen door onderwijs te volgen op een instelling. Als een leerling reden heeft om te verzuimen, moet de ouder/verzorger dat altijd aan de school melden. In de regel beoordeelt de schooldirectie of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moet de directie daarvan melding maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente die een proces verbaal kan opmaken met juridische gevolgen. Vrijstelling van leerplicht en of schoolbezoek is in een aantal gevallen mogelijk.

Te denken valt daarbij aan een situatie waarin ouders/verzorgers door hun werk niet in de gelegenheid zijn om binnen de schoolvakantie er op uit te gaan. U dient zich daarvoor in eerste instantie te vervoegen bij de directie van de school.

Ook bij spijbelen speelt de leerplichtambtenaar een rol en kan sancties opleggen.