SchOOLwiki

zoekopdracht

Verlof en verzuim

Als reden voor het verlenen van bijzonder schoolverlof mogen in aanmerking worden genomen:

a   huwelijk van verwanten in 1e, 2e of 3e graad;

b   huwelijksjubilea van verwanten in de 1e of 2e graad;

c   het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van verwanten in de 1e of 2e graad;

d   het overlijden van verwanten in de 1e, 2e of 3e graad;

e   gezinsuitbreiding en verhuizing.

Vakantieverlof kan worden verleend als door een werkgeversverklaring kan worden aangetoond dat één van de ouders in de normale schoolvakantie geen verlof op kan nemen, of als door een medische verklaring hiervoor de noodzaak kan worden aangetoond. Het willen vermijden van de drukte op de wegen of het gebruik willen maken van goedkope vakantieaanbiedingen zijn geen voldoende gewichtige redenen voor verlof. Ouders wordt dringend verzocht aparte vakanties zoveel mogelijk te beperken. Het komt het onderwijs niet ten goede, het onderbreekt het leerproces en is derhalve niet in het belang van het kind. De directeur is verplicht ongeoorloofd afwezig zijn te melden bij de leerplichtambtenaar.

Voor verlof is toestemming vereist van de directeur. Briefjes voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur.

De school verzoekt ouders in geval van verzuim dit zo snel mogelijk te melden, zodat bekend is wat de reden van afwezigheid van uw kind is. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch voor schooltijd of d.m.v. het meegeven van een briefje (via broertje of zusje).