SchOOLwiki

zoekopdracht

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor: het kan zijn dat de groep vol is, maar het kan ook op heb gebied van extra zorg zijn. Kinderen met meervoudige problematiek kunnen geweigerd worden als de school niet aan de zorgplicht daarvoor kan voldoen. Als daar gegronde redenen voor zijn, kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren. Het schoolbestuur is daarbij verplicht dat goed gemotiveerd aan de ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

Soms kunnen scholen leerlingen niet toelaten omdat deze vol zijn. De betreffende school zal in dat geval aangeven welke school nog wel plaats heeft. In een enkel geval hebben scholen wachtlijsten en worden leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen later wel toegelaten.

De directeur kan eventueel leerlingen schorsen en verwijderen. Een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt, dan wel wangedrag vertoont, kan een aantal dagen geschorst worden. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouder(s)-verzorger(s), waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij of zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten.

Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouder(s)-verzorger(s) worden dan eerst gehoord en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt, kan de leerling, na overleg met de inspecteur, van school worden verwijderd. De ouders hebben een bezwaar- en beroepsmogelijkheid.