SchOOLwiki

zoekopdracht

Toelating en verwijdering van leerlingen

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In principe wordt elke leerling, die niet staat ingeschreven op een andere school, toegelaten. Wel hebben we graag een uitgebreid gesprek met de ouders. Wij vinden dat zij ons Daltononderwijs moeten kunnen onderschrijven. Toelating van leerlingen afkomstig van een school voor speciaal basisonderwijs vindt alleen plaats na overleg tussen belanghebbenden en toestemming van de ouders.

Een andere reden tot weigeren kan zijn, dat er op de school van aanmelding geen plaatsingsruimte is: bij meer dan 30 leerlingen per groep. Indien er veel leerlingen in een groep zitten die extra zorg nodig hebben, bepalen directie, IB en de leerkracht samen het toelatingsbeleid binnen deze groep. Kinderen met extra zorg kunnen worden afgewezen, indien het onderwijs aan de kinderen in deze groep teveel onder druk komt te staan. De Meander heeft 2 schoolgebouwen met de groepen 1 t/m 8. Indien mogelijk kan het kind wel worden toegelaten tot de andere vestiging.

Voordat wordt besloten tot verwijdering van een leerling wordt gesproken met de directeur en de groepsleerkracht van het betrokken kind door het bevoegd gezag. Definitieve verwijdering van een leerling door het bevoegd gezag kan alleen dan als een andere school voor de leerling is gevonden.

De ouders van de leerling kunnen tegen de beslissing van het bevoegd gezag in beroep bij de bestuursrechter.

Indien een leerling zich regelmatig ernstig misdraagt en een gevaar is voor zijn medeleerlingen en zichzelf kan de leerling, in overleg met het bevoegd gezag en de ouders, gedurende één dag worden geschorst. Indien er gegronde aanleiding toe bestaat, kan de schorsing, in overleg met alle belanghebbenden, tot maximaal drie dagen worden verlengd. Op onze website vindt u het protocol Schorsen en Verwijderen.

Een leerling wordt vrijgesteld van onderwijs indien:

*    Door de ouder(s) / wettige verzorger(s) een met redenen omkleed verzoek wordt ingediend aan het bevoegd gezag. Speciale formulieren zijn hiervoor op school verkrijgbaar.

*    Het bevoegd gezag en de leerplichtambtenaar van mening zijn, dat dat in het belang van de leerling is. Om dat aan te tonen dienen de ouder(s), wettelijke verzorger(s) van de leerling daartoe een verzoek te richten aan het College van Burgemeester en Wethouders.