SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolbeleid t.a.v. veiligheid en protocollen

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert, dat houdt onder meer in dat ook kinderen zich dienen te houden aan de gedragscodes. Om een paar voorbeelden te noemen: zuinig omgaan met de spullen van jezelf en van een ander, niet rennen in de gangen, je houden aan het internetprotocol, geen schuttingwoorden gebruiken. We hebben een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hanteren een aantal protocollen, zoals: omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, incidentenregistratie, protocol social media, internetgebruik, time-out-schorsing, verwijdering en een ontruimingsplan. Deze kunt u vinden op onze website. SchOOL heeft ook een aantal protocollen, waaronder ook een Reglement Incidentenregistratie.

Wanneer uw kind schade lijdt door toedoen van anderen, verhaalt u de schade bij de WA verzekering van de dader. SchOOL heeft een Schoolongevallenverzekering, waarbij u schade kunt verhalen, die direct het gevolg is van het onderwijsprogramma voor zover het om materiële schade gaat die tijdens schooluren is geleden, voor zover het gaat om verwijtbaar gedrag.

In dit verband wordt ook het pestprotocol van de Meander genoemd. Daarin zijn afspraken opgesteld hoe met pesten op school wordt omgegaan. De ouders kunnen dit protocol lezen op onze website. Op de Meander leren de kinderen niet alléén. Nog belangrijker, ze ontwikkelen er hun persoonlijkheid door samen te werken met anderen, zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven.

Schoolregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf.