SchOOLwiki

zoekopdracht

Pedagogische/onderwijskundige dimensie

Wij gaan er van uit dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er  positief mee omgaat. Wij stimuleren op (positieve) pedagogische wijze de omgang met elkaar en met de omgeving.

In opvoedkundige zin, in de omgang met de kinderen, gaat het Daltononderwijs ervan uit dat kinderen:

–   respect zullen tonen wanneer men hen respectvol bejegent;

–   zich verantwoordelijk zullen gaan voelen voor de uitvoering van bepaalde taken en/of het groepsgebeuren, wanneer hen die kansen voldoende worden geboden;

–   zelf creatief naar oplossingen voor problemen zullen blijven zoeken, wanneer ze daartoe in de gelegenheid worden gesteld.

 

Een en ander verloopt natuurlijk, vanwege de innerlijke/aangeboren motivatie van kinderen om “groot” te worden.

Een kind heeft:

–   de wens om dingen zelf (of beter) te kunnen of te weten;

–   de wens om ergens bij te horen en/of ergens een veilig plekje te hebben.

 

In de dagelijkse omgang betekent dat, op het niveau van de drie Daltonprincipes vrijheid/ verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking, dat er wordt nagedacht welke afspraken met kinderen gemaakt moeten worden om één en ander goed te laten verlopen.

 

De pedagogisch/onderwijskundige opdracht van onze Daltonschool is om:

–   de kinderen taakbesef bij te brengen en taakbewust te leren handelen;

–   de kinderen actief bij het leren te betrekken;

–   aan het kind helderheid verschaffen ten aanzien van de gestelde einddoelen; het kind voelt zich rustiger en krijgt meer zelfvertrouwen;

–   kinderen te leren meer rekening met elkaar te houden, samen te werken en elkaar te helpen.

In het dynamisch proces, wat opvoeden is, verwachten we, in samenspraak met ouders, zo’n omgeving te creëren, waarin elk kind zich optimaal kan ontplooien.