SchOOLwiki

zoekopdracht

Meepraten en -denken over ons Daltononderwijs

Het schoolbestuur van het openbaar onderwijs, heeft de directie van de Meander gemandateerd om

beleid voor te bereiden, ter discussie te stellen en uit te voeren. Het beleid wordt door het schoolbestuur vastgesteld. De strikt formele rol van de medezeggenschapsraad is vooral belangrijk midden in dit traject: het verlenen van instemming of advies (volgens de bevoegdheden die vastgelegd zijn in de wet op de medezeggenschap, WMO). De MR kan ook initiatieven  voor beleid aandragen, vragen stellen bij uitblijven van beleid en kritisch blijven letten op de uitvoering van beleid. De school krijgt een steeds grotere vorm van autonomie maar moet zijn kwaliteit steeds toetsen aan het inspectiekader en verantwoorden aan het schoolbestuur.