SchOOLwiki

zoekopdracht

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit 8 personen namens de geleding ouders en namens de geleding onderwijspersoneel.

De MR is het enige wettelijk verplichte orgaan dat, krachtens de wet medezeggenschap onderwijs, aan de school verbonden is. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. De omvang en de samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen.

 

De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar, treden na hun zittingsperiode af maar zijn herkiesbaar.

De MR heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal gebieden:

 • veiligheid
 • gezondheid
 • ouderparticipatie
 • schoolplan
 • wijziging beleid t.a.v. schoolleiding
 • onderwijskundige inrichting van de school
 • besteding en middelen t.b.v. de school
 • uitbreiding schoolwerkzaamheden
 • stagiaires
 • taakverdeling personeel
 • aanstelling en ontslag personeel
 • inkrimping/groei
 • onderhoud

 

Uitgebreide informatie over bevoegdheden en taakstelling kunt u vinden in het reglement van de MR en het huishoudelijk reglement welke op school ter inzage liggen.

Minstens twee keer per jaar wordt de MR in de gelegenheid gesteld om de algemene gang van zaken in de school te bespreken met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur, het college van burgemeester en wethouders.

De leden van de MR willen een goed contact met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen en zijn dus bereid om vragen, opmerkingen en suggesties te ontvangen en te beantwoorden.