SchOOLwiki

zoekopdracht

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Wij streven ernaar met al onze leerlingen de kerndoelen basisonderwijs te bereiken. Regelmatig toetsen wij dan ook de vorderingen van de leerlingen. Dit gebeurt zowel met methode-gebonden als met methode-onafhankelijke toetsen. Tweemaal per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen voor een aantal vakgebieden (CITO-lovs). Door middel van deze methode-onafhankelijke toetsen vergelijken wij de leerprestaties van onze leerlingen met die van leeftijdgenoten (landelijk gemiddelden) en leggen we ze naast de inspectienorm.

Dit is voor ons een indicatie of wij met ons onderwijs op de goede weg zijn op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Het zwaartepunt van de voortgang ligt vooral op de ontwikkeling van de individuele leerling.

De resultaten worden verwerkt in het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen schoolbrede, klassikale en individuele overzichten worden opgesteld, waarop wij ons opbrengstgerichte leerstofaanbod kunnen baseren.

Naast het bereiken van kerndoelen basisonderwijs willen wij ook bereiken dat de leerlingen een aantal kennisvaardigheden en doelen van het Daltononderwijs leren beheersen, zoals competent zijn om problemen op te lossen, goede relaties met zichzelf en anderen kunnen aangaan en dat zij zelfstandig kunnen handelen.