SchOOLwiki

zoekopdracht

De zorg op de Meander

Op de Meander wordt gewerkt met de één-zorgroute. Op basis van observaties, resultaten van methode gebonden toetsen en Citotoetsen, worden de leerlingen in een groep per vak ingedeeld in een van de drie niveaus, de plusgroep, de methode gebonden groep en de zorggroep. De leerkracht stelt hier groepsplannen voor op per periode.

De leerlingen in de plusgroep werken de methode compactgewijs door en krijgen verrijkingsstof aangeboden, o.a. Levelwerk.

De zorggroep krijgt, naast de reguliere instructie, extra uitleg en begeleide in oefening aan de instructietafel van de leerkracht.

Het kan zijn dat een leerkracht constateert dat een leerling specifiekere onderwijsbehoeften heeft, waaraan binnen de niveau-indeling van de  een-zorgroute niet voldoende tegemoet gekomen wordt. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider middels een leerling bespreek formulier (zorgniveau 3). Vervolgens worden ook de ouders en de leerling gevraagd mee te denken over de onderwijsbehoeften. Daarna wordt er een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit wordt ondertekend door ouders en school en minimaal elk half jaar geëvalueerd.

Soms is het nodig om de onderwijsbehoeften verder te onderzoeken. De school kan dan de expertise inroepen van de orthopedagoge van Zien in de klas (zorgniveau 4). Zij kan in de klas observeren, een gesprek voeren met de leerkracht en/of met de leerling om zo meer zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft op school. Zij bespreekt haar bevindingen altijd met de ouders en de school.

Op haar advies kan een aanmelding volgen bij het Onderwijsloket (zorgniveau 5). De adviseurs hiervan kunnen meekijken naar het zoeken naar een geschiktere onderwijsplek of naar het opstellen van een onderwijsarrangement (zorgniveau 6).

 

 

 

 

 

 

Schema van het zorgsysteem:

 

niveaus omschrijving betrokkenen verantwoordelijk aanbod
Basisondersteuning ( ondersteuning in de groep-school)

 

Niveau 1.

Handelingsgericht

Oplossingsgericht

Werken door de leraar in de groep

 

 

 

 

 

 

• Handelingsgericht en

oplossingsgericht werken door de

leraar in de groep.

• Directe instructiemodel.

• Leraar in de groep observeert, signaleert, benoemt onderwijsbehoeften, stelt

groepsplan op, clustert leerlingen

in het groepsplan, voert uit,

evalueert.

• Cyclus HGW = waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren

 

Leraar

 

Leraar

 

*Team-ontwikkeling HGW

 

Niveau 2.

Overleg met collega´s

 

 

• Leraar overlegt met collega’s;

Inzet om onderwijsbehoeften te verhelderen, te reflecteren op eigen gedrag, ervaringen uitwisselen en aanpak afstemmen.

 

Leraar

 

Leraar

 

*Team-ontwikkeling HGW

 

Niveau 3.

Overleg met IB-er

(via groeps- en kind besprekingen)

 

 

 

• Onderwijsbehoeften verder in kaart brengen/scherp formuleren;

• Consequente denkrichting:

Wat is nodig voor dit kind in deze klas? Kan het met deze leraar?

Wat heeft de leraar nodig?

• Afwegen wie of wat verder nodig is binnen of buiten de school

 

Leraar en IB-er

 

IB-er

 

*Protocol

Grensoverschrijdend gedrag

* Protocol moeilijk gedrag

 

Niveau 4.

Schoolnabije ondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

• Het in kaart brengen van

ondersteuningsbehoeften.

• Vroegtijdig signaleren van

ondersteuning.

• Het geven van handelingsgerichte

adviezen aan leraar en ouders.

• Onderhouden contacten van afstemming met kernteam

• Voorbereiden voor casuïstiek onderwijsloket

 

Ondersteu-ningsteam:

-IB-er, Leraar

-CJG Consulent

-Consultatieve

Begeleider

(orthopeda-goog)

-SMWer,

-(AB-er)

 

-ouders

 

Directeur Bao

 

*Protocol

ontwikkelings-

perspectief

*Stappenplan

casusregie

*Afspraken en

omvang

consultatieve

begeleiding

*Protocol van PO naar SBO en SO

*Bespreek-formulier

Extra ondersteuning  (bovenschools)

 

Niveau 5.

Bovenschoolse ondersteuning

 

 

 

 

 

 

• Handelingsgerichte diagnostiek

• Handelingsgerichte

begeleiding/arrangementen

• Verwijzing

 

(toelaatbaarheidscommissie per 01-08-2014; toetsen op toelaatbaarheid SBO of SO)

 

Onderwijsloket

 

 

Directeur Bao

 

* Overzicht:

Positie

Onderwijsloket in Ondersteuningsteam

*Protocol JRK

*Protocol

Observatie-plaats SBO

*Zijstap

 

Niveau 6.

Speciale onderwijsvoorziening en arrangementen

 

 

 

 

Het bieden van een passende onderwijsplek/arrangement.

-SBO

-SO

-Horizontale

Verwijzing

-Tussen voor-

zieningen

 

Bevoegd gezag

 

*Protocol

(terug) plaatsing SBO/SO/PO