SchOOLwiki

zoekopdracht

De ontwikkeling van onze school

In het, per 1 december 2015, vastgestelde meerjarenbeleidsplan is de ontwikkeling van het onderwijs over een periode van vier jaar beschreven. Vanuit het schoolplan zal jaarlijks een werkdocument op schooljaarbasis worden gemaakt. Het schoolplan 2015-2019 is nog in ontwikkeling.

Doelen Schooljaar 2014-2015 onderwijsinhoudelijk Doelen gehaald in 2015?
1

*N.a.v. signalering en diagnosticeren onder begeleiding van een ib’er groepsplannen maken voor de kernvakken.

 

 

 

 

 

*N.a.v. de cito lovs resultaten verantwoording afleggen aan de directie en toelichting kunnen geven in signaleringsvergadering.

* Alle groepen werken m.b.v. groepsplannen. Inhoudelijk moeten deze in het volgende schooljaar sterker weggezet worden. In het schooljaar 2016-2017 kan dan de borging plaatsvinden

* Leerkrachten analyseren sinds dit schooljaar volgens de Focus III formulieren. Volgend schooljaar continueren en in 2016-2017 borgen we deze werkwijze.

2

*Aanvang maken met het benoemen van de pedagogische behoeften in de groepsplannen.

 

*De leerkrachten benaderen de kinderen bewust als team en als individu volgens de principes van het Daltononderwijs en Jay Marino. Zij zijn op de hoogte van bijzonderheden en afspraken rondom lln.

* Doel niet behaald. Wordt nu wel beschreven in de nieuw ingevoerde groepsoverzichten.

* Het behalen van het doel is nog in ontwikkeling. Komend schooljaar worden beide cursussen afgerond.

3

Evalueren en Borgen taal/spelling afspraken

Op de Meander zijn twee taal coördinatoren werkzaam. Deze zorgen voor de doorgaande lijn in de school bij het aanbieden van de talige vakken.

Woordenschat: Taalrijke leeromgeving trainen van leerkracht vaardigheden, aanbieden van werkvormen.

Begrijpend lezen: Elke tekst modelend aanbieden, trainen van leerkracht vaardigheden.

Spelling: Elke dag 6 woordendictee en 1 zin.

Technisch lezen: Elke eerste kwartier op de dag lezen in de klassen.

Er zijn dit jaar een aantal klassenbezoeken geweest en inhoudelijke teamvergaderingen over bovenstaande punten. Met het team zijn de bovenstaande teamafspraken gemaakt.

 

 

 

*De resultaten voor woordenschat laten een groei zien. We zijn nog niet op de doelen die gesteld zijn. De afspraken blijven gemonitord worden.

*De resultaten voor begrijpend lezen zijn gestegen, ook dit vergt nog aandacht.

*Voor spelling zijn de doelen niet gehaald. Volgend jaar wordt het dyslexie protocol onder de loep genomen. Er zullen nieuwe teamafspraken gemaakt worden voor spelling en technisch lezen.

4

Kwaliteit van onze medewerkers

De leerkrachten scoren voldoende op het beoordelingsinstrument van de Stichting ScHOOL.

* De directie brengt de deskundigheid van het leerkrachtenteam in kaart. Daar waar nodig vindt deskundigheidsbevordering plaats.

*De kwaliteit van personen op sleutelposities op de Meander is geborgd.

*Alle leerkrachten hebben een actueel bekwaamheidsdossier en zijn zelf verantwoordelijk dat het actueel is en blijft.

De kwaliteit van de personen op sleutelposities is gewaarborgd. Wij werken met een veranderende management omgeving waarin meer personen verantwoordelijkheid dragen.

Alle leerkrachten hebben een actueel bekwaamheidsdossier.

5

Bestaande Dalton protocollen

evalueren, bijstellen en uitvoeren. Daltonhandboek aanpassen.

Er vinden coaching gesprekken plaats vanuit Daltonwerkgroep naar de leerkrachten richting schoolgedachte. In het schooljaar 2014-2015 worden leerkrachten d.m.v. de dalton indicatoren beoordeeld en indien nodig

begeleidt/gecoacht

Wij vervolgen het tweede jaar van de Daltonopleiding als team

 

Twee jaren opleiding zijn voorbij. In het schooljaar 2015-2016 starten wij met het derde jaar Daltonontwikkeling en zullen de gedane onderzoeken, de aangepast protocollen en het daarbij behorend materiaal worden aangeschaft.

6

Opbrengstgericht werken

*Continueren en borgen van dat wat we in voorgaande jaren hebben opgebouwd.

 

*Verdieping OGW:

Focus werkwijze: Resultaten vormen de basis voor de indeling van de groepen op didactische behoefte en de leerkrachten zijn in staat om onder begeleiding van de IB’er de onderwijsbehoefte te benoemen.

*Op de manier van Jay Marino schooldoelen, groepsdoelen en leerlingdoelen stellen.

 

*Er is een verdiepingsslag gemaakt op basis van de cyclus HGW/OGW

*Doel is behaald. Het benoemen van de onderwijsbehoeften is sterk in ontwikkeling. Wordt weggezet in het nieuwe document groepsoverzicht.

*Iedereen heeft de scholing gehad. Vervolgens is er geëxperimenteerd in de groepen met het stellen van en werken met groeps- en leerlingdoelen. Volgend schooljaar wordt de implementatie afgerond en kan de borging plaatsvinden.

7

*Be Cool: de Meander heeft meegedaan aan de ‘usebility’ testen van de Universiteit van Twente. Het eindproduct wordt dit jaar getest.

*Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden. O.l.v. van ib’er afnemen om te bepalen welke leerlingen mogen werken aan Levelwerk. ( uitdagend werk voor meerbegaafden)

Het BE COOL project is afgelopen.

DHH is bij de leerkrachten bekend en zal structureel worden gepland in de jaarkalender.

8

Ouderparticipatie:

Hoe neem je ouders mee in onze schoolgedachte?

*externe communicatie van informeren naar communiceren

Hoe geef je ouders de verantwoordelijkheid voor activiteiten?

Er is dit jaar een werkgroep gevormd die in het schooljaar 2015-2016 hiermee aan de slag gaan. De werkgroep bestaat uit de MAT leden en twee ouders

 

 

Doelen Schooljaar 2015-2016 Doelen gehaald in 2016?
1 De leerkrachten benaderen de kinderen bewust als team en als individu volgens de principes van het Daltononderwijs en Jay Marino. Zij zijn op de hoogte van bijzonderheden en afspraken rondom lln.
2

Taal: Op de Meander zijn twee taal coördinatoren werkzaam. Deze zorgen voor de doorgaande lijn in de school bij het aanbieden van de talige vakken.

* Implementeren van het vernieuwde dyslexieprotocol

*Technisch lezen: nieuwe werkwijzen introduceren om schoolbreed ervoor te zorgen, dat kinderen een hogere score halen

* Woordenschat: in alle klassen komt een woordenschat boom, waarbij we nieuwe woorden introduceren en aanbieden volgens verschillende werkvormen.

3

* Voor de kernvakken stellen alle leerkrachten groepsplannen op en voeren deze uit. Dit gebeurt cyclus via analyse-diagnose-acties-monitoring en evaluatie. Speerpunt ligt dit schooljaar op technisch lezen en rekenen.

* Aan het eind van het schooljaar kunnen de leerkrachten een kwalitatief sterke evaluatie a.h.v. een vooraf gesteld stappenplan schrijven t.a.v. de gestelde doelen op groeps- en individueel niveau.

* De pedagogisch didactische groepsoverzichten, waarmee in 2014-2015 een start is gemaakt, worden op inhoud en bruikbaarheid geëvalueerd, bijgesteld en opgesteld voor de nieuwe periode. Leerkrachten op groepsniveau en Intern begeleiders op schoolniveau na de cito afname.

4

Kwaliteit van onze medewerkers

De leerkrachten scoren voldoende op het beoordelingsinstrument van de Stichting SchOOL.

* De nieuwe directie brengt de deskundigheid van het leerkrachtenteam in kaart samen met een externe deskundige. Daar waar nodig vindt deskundigheidsbevordering plaats.

*De kwaliteit van personen op sleutelposities op de Meander is geborgd.

*Alle leerkrachten hebben een actueel bekwaamheidsdossier en zijn zelf verantwoordelijk dat het actueel is en blijft.

5

Bestaande Dalton protocollen evalueren, bijstellen en uitvoeren. Daltonhandboek aanpassen.

Van het team van de Meander haalt 80% het Daltoncertificaat na het afronden van het tweede jaar van de Daltonopleiding.

De directeur en adjunct directeur behalen hun certificaat voor Dalton leidinggevende.

6

Ouderparticipatie:

Wij implementeren een digitaal communicatie instrument. Daarmee intensiveren wij de communicatie met ouders. Wij verbeteren het informeren van ouders over de school, de groep en hun kind. Wij introduceren ook een discussieforum van ouders onderling en van ouders met de leerkracht.

7

Gezonde leefstijl.

We stimuleren kinderen gezonder te leven door op school 21 weken mee te doen aan het verstrekken van 3 keer per week gratis groente en fruit.