SchOOLwiki

zoekopdracht

Arbeidsdeelname alochtonen

Het beleid van het bestuur is er op gericht meer allochtone werknemers in dienst te nemen. Tot op heden is het nog niet gelukt de streefcijfers in overeenstemming te brengen met de wettelijke situatie.

 

Bij het realiseren van de streefcijfers voor de categorie allochtonen wordt onderscheid gemaakt naar de volgende personeelscategorieën:

–   onderwijspersoneel:

De streefcijfers voor allochtone onderwijsgevenden zijn door de gemeente bepaald op 5% van het totale personeelsbestand.

–   onderwijs ondersteunend personeel:

 

De streefcijfers voor allochtone OOP-werknemers zijn door de gemeente bepaald op 15% van het totale personeelsbestand.

 

 

 

 

 

 

De realisering van de streefcijfers geldt voor iedere personeelscategorie afzonderlijk. Als naar de mening van de benoemingsadviescommissie op enig moment in de selectieprocedure geen uitvoering gegeven kan worden aan het doelgroepenbeleid, doet zij een gemotiveerd verzoek aan het bestuur om hiervan af te mogen wijken. Verdere procedure-afspraken rond werving en selectie van personeel zijn te vinden in het personeelsbeleidsplan.