SchOOLwiki

zoekopdracht

Activiteiten groep 1/2

1. Toelating jonge kleuters:

Twee maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd zijn er de zogenaamde kennismakingsmomenten. De nieuwe kleuter ontvangt een kaartje van de school met daarop de vraag of de ouders even contact met school wil opnemen om vier kennismakingsmomenten af te spreken. Op deze manier kan het kind wennen aan de nieuwe situatie.

 

2. Activiteiten in de groepen 1 en 2.

Het schoolplan van het Daltononderwijs op onze school is zo opgesteld, dat de kinderen leren

in toenemende mate verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Al vrij snel na de periode van gewenning leren de kinderen werken met taken. Ze leren plannen met een weektaak door deze af te kleuren.

Een dagritme is voor Daltonkinderen belangrijk

De ochtend:

 • Kiezen met de weektaak
 • kring
 • werken aan de weektaak in de verschillende hoeken of buitenspelen.
 • eten en drinken
 • buitenspelen of werken aan de weektaak in de verschillende hoeken.
 • Korte kring/5 minutenspelletje.

 

De middag:

 • kring
 • werken aan de weektaak in de verschillende hoeken.
 • naar het speellokaal of buitenspelen
 • Korte kring/5 minutenspelletje.

 

 1. Indien het weer het niet toelaat om buiten te spelen, doen we spelletjes of bewegen we op muziek in het speellokaal.

Eén keer per twee weken hebben de kinderen gym van een vakleerkracht. De ander lessen worden door de eigen leerkracht gegeven.

 

De kring

In de kring vertellen de kinderen over hun belevenissen of speciale gebeurtenissen. Natuurlijk komt elke dag het dagritme aan bod. Ook de vakken wereldoriëntatie, taal, rekenen, muziek en drama  uit de methode Kleuterplein worden in de kring gegeven. De werkjes en het spel uit de hoeken worden in de kring geëvalueerd.

 

 Werken aan de weektaak

Op de weektaak staan alle activiteiten die de kinderen in een week kunnen doen. De kinderen mogen kiezen welke werkjes ze willen doen. Het kan ook zo zijn dat de kinderen door de leerkracht uitgenodigd worden een verplicht werkje te doen of om samen in een hoek te spelen. Het spel wordt dan geobserveerd waardoor verdieping van het spel mogelijk is.

 

 

Buitenspelen

 • met materiaal
 • spelletjes

Tijdens het buitenspelen leren de kinderen samenspelen, samen iets regelen, conflicten oplossen en ze oefenen hun motoriek.

Kiezen met het planbord

 

De kinderen halen ’s ochtends hun weektaak uit hun laatje. Dan gaan ze kijken wat ze die dag gaan doen. De kinderen pakken een kaartje van een bepaalde hoek van het bord. Als er geen kaartjes meer hangen is de hoek vol.

Als de kinderen tot een keus zijn gekomen en de hoek is nog vrij, zetten zij een kruisje, met de kleur van de dag, op hun eigen weektaak. Het kaartje wordt in een daarvoor bestemd bakje gelegd, de weektaak mag weer terug in hun eigen laatje.

 

Thema’s

Wij werken gedurende vier weken aan een thema. Wij gaan hierbij uit van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarnaast gebruiken wij de methode Kleuterplein. We starten in de kring met een brainstorm/denkwolk. We inventariseren waar de kinderen aan denken bij dat thema. De kinderen denken samen met de leerkracht na, hoe ze het thema de hoeken in kunnen brengen. Doordat ze zelf  inbreng hebben in plaats van vooraf gestructureerde werkjes aan te bieden groeit de betrokkenheid. Ook de verantwoordelijkheid, het werkje of het spel ook zo goed mogelijk af te ronden, groeit. Na twee weken gaan we aan de hand van de methode kleuterplein het thema verder verdiepen. We kijken welke doelen nog niet behaald zijn.

 

Hoeken

In de onderbouw wordt er voornamelijk in hoeken gewerkt.

De volgende hoeken zijn aanwezig:

knutselhoek, kleine bouwhoek, grote bouwhoek , huishoek, wisselhoek, zand-watertafel, boekenhoek, computerhoek, speel-leerhoek, rekenhoek, tekenhoek, schilderhoek, krijtbord en de lees-schrijfhoek.

 

Zorg voor het jonge kind

Er zitten duidelijke leerlijnen in spel- leer- en ontwikkelingsmaterialen en er is een gevarieerd aanbod met veel aandacht voor taalontwikkeling. Het is de taak van de groepsleerkrachten van groep 1 en 2 deze ontwikkelingspunten d.m.v. observaties en toetsing vast te stellen en daarop voort te bouwen. Er is overleg tussen de leerkrachten van groep 1,2 en 3 met de IB’er.

De ontwikkeling van uw kind en de voortgang wordt regelmatig geëvalueerd.

Mocht blijken dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan wordt de interne begeleider ingezet ter ondersteuning van de leerkracht of werkt de intern begeleider met de kinderen die iets extra’s aankunnen.

De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt uitgebreid besproken. Belangrijke elementen voor een beslissing daartoe zijn:

 • de werkhouding
 • sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling
 • cognitieve ontwikkeling.

We maken daarbij gebruik van kleutertoetsen. Als een of meer elementen nog niet in voldoende mate aanwezig zijn, zal in overleg met de ouders, een goed overwogen besluit genomen worden.