SchOOLwiki

zoekopdracht

Actief burgerschap

Vanaf 1 februari 2006 dient onze school inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, wensen van ouders/verzorgers en omgeving, de visie en missie van de school, spelen hierbij een grote rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. De opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. Wat betekent dat voor het onderwijs in verschillende groepen? In de onderbouw en middenbouw ligt de nadruk op de sociale omgang door middel van onze methode Goed gedaan. In de bovenbouw worden de wereldgodsdiensten behandeld en in de geschiedenislessen wordt de tweede wereldoorlog met als hoofdpersoon Anne Frank behandeld.

Eind april wordt er stilgestaan bij dodenherdenking en het bevrijdingsfeest. Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt er gesproken over de staatsinrichting.

Vanaf schooljaar 2016-2017 maakt de Meander voor haar sociaal emotionele ontwikkeling op school gebruik van de Kanjertraining.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kind training. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na.

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.