SchOOLwiki

zoekopdracht

2 resultaten in categorie "verlof"

Verlof en verzuim

Als reden voor het verlenen van bijzonder schoolverlof mogen in aanmerking worden genomen: a   huwelijk van verwanten in 1e, 2e of 3e graad; b   huwelijksjubilea van verwanten in de 1e of 2e graad; c   het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van verwanten in de 1e of 2e graad; d   het overlijden van verwanten in de 1e, 2e of 3e graad; e   gezinsuitbreiding en verhuizing. Vakantieverlof kan worden verleend als door een werkgeversverklaring kan worden aangetoond dat één van de ouders in de normale schoolvakantie geen verlof op kan nemen, of als door een medische verklaring hiervoor de noodzaak kan worden aangetoond. Het willen vermijden van de drukte op de wegen of het gebruik willen maken van goedkope vakantieaanbiedingen zijn geen voldoende gewichtige redenen voor verlof. Ouders wordt dringend verzocht aparte vakanties zoveel mogelijk te beperken. Het komt het onderwijs niet ten goede, het onderbreekt het leerproces en is derhalve niet in het belang van het kind. De directeur is verplicht ongeoorloofd afwezig zijn te melden bij de leerplichtambtenaar. Voor verlof is toestemming vereist van de directeur. Briefjes voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur. De school verzoekt ouders in geval van verzuim dit zo snel mogelijk te melden, zodat bekend is wat de reden van afwezigheid van uw kind is. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch voor schooltijd of d.m.v. het meegeven van een briefje (via broertje of zusje).  ...
Lees verder

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) door de leerplichtambtenaar wordt nageleefd: Verlof wegens gewichtige (gezins)omstandigeheden. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is vanaf 5 jaar het geval bij ziekte, schoolsluiting en bij de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling (extra verlof) wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil om van ouders gelegen zijn. Voorbeelden zijn: verhuizing; bij gezinsuitbreiding, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad; bij een 12½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad. In alle gevallen dient het verlof bij de directeur te worden aangevraagd. De bevoegdheid te besluiten over extra verlof aanvragen tot en met 10 dagen in een schooljaar ligt bij de directeur van de school. Op school kunt u een aanvraagformulier krijgen voor extra verlof. Verzoek bij Leerplichtambtenaar Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad indienen. De Leerplichtambtenaar zal altijd contact opnemen met de directeur van de school en vragen naar zijn of haar mening over de aanvraag....
Lees verder