SchOOLwiki

zoekopdracht

19 resultaten in categorie "team"

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft de taak om in overleg met leerkrachten (onder de verantwoordelijkheid van het coördinerend teamlid) plannen te maken voor de  verschillende activiteiten op school. Deze activiteiten worden door de werkgroep, bestaande  uit teamleden en ouders, voorbereid. Via het meandernieuws, aanvullende brieven en onze website wordt u geinformeerd over deze activiteiten....
Lees verder

Arbeidsdeelname alochtonen

Het beleid van het bestuur is er op gericht meer allochtone werknemers in dienst te nemen. Tot op heden is het nog niet gelukt de streefcijfers in overeenstemming te brengen met de wettelijke situatie.   Bij het realiseren van de streefcijfers voor de categorie allochtonen wordt onderscheid gemaakt naar de volgende personeelscategorieën: -   onderwijspersoneel: De streefcijfers voor allochtone onderwijsgevenden zijn door de gemeente bepaald op 5% van het totale personeelsbestand. -   onderwijs ondersteunend personeel:   De streefcijfers voor allochtone OOP-werknemers zijn door de gemeente bepaald op 15% van het totale personeelsbestand.             De realisering van de streefcijfers geldt voor iedere personeelscategorie afzonderlijk. Als naar de mening van de benoemingsadviescommissie op enig moment in de selectieprocedure geen uitvoering gegeven kan worden aan het doelgroepenbeleid, doet zij een gemotiveerd verzoek aan het bestuur om hiervan af te mogen wijken. Verdere procedure-afspraken rond werving en selectie van personeel zijn te vinden in het personeelsbeleidsplan. ...
Lees verder

GMR

Bovenschoolse zaken betreffende medezeggenschap worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, besproken....
Lees verder

Integriteitscode

Stichting SchOOL is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om bij te dragen aan de vorming van toekomstige, verantwoordelijke en maatschappelijk actieve, burgers hebben de scholen ook een bredere opvoedende en ontwikkelende taak. Alle medewerkers van SchOOL hebben om deze reden een voorbeeldfunctie. Zij doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en samenwerkingspartners vertrouwen kunnen hebben in SchOOL als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van SchOOL bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te leggen in deze integriteitscode voorheen gedragscode. Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van SchOOL. Dus niet alleen voor medewerkers – inclusief stagiaires - directieleden, leden van het college van bestuur en de raad van toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van SchOOL. In de tekst van de code worden daarom die twee rollen genoemd en met elkaar verbonden. Natuurlijk kunnen wij onze partners geen regels opleggen met betrekking tot hun integriteit, maar wel aansturen op een gedeeld commitment. Met deze code willen wij laten zien, waarvoor SchOOL als gemeenschap staat. Het gaat in deze tekst ook vaak over “wij” en “ons” of “onze”, over wie gaat het dan? Het gaat dan om alle medewerkers van SchOOL en met het vaststellen van deze code is een begin gemaakt om te bereiken dat al onze medewerkers zich daar ook van bewust zijn! Op sommige punten formuleren wij de code in de vorm van concrete regels; op veel andere punten in de vorm van algemene gedragslijnen. Hiervoor is bewust gekozen. De code heeft als doel dat medewerkers hun handelen binnen de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Niet om deze verantwoordelijkheid van hen over te nemen. Deze gedragscode heeft echter niet alleen tot doel onszelf scherp te houden ten aanzien van onze professionaliteit en integriteit, maar ook onze regels naar nieuwe collega’s en de buitenwereld te expliciteren. Zodat niet alleen leerlingen en ouders, maar ook de nieuwe collega’s, studenten in opleiding, de buitenwereld, samenwerkingspartners, klanten en belangstellenden weten waar wij staan en vertrouwen hebben in het gedrag en de integriteit van leiding en medewerkers van de stichting SchOOL.      ...
Lees verder

Klachtenregeling

Het zou kunnen zijn, dat u klachten heeft over het onderwijs bij ons op school. Bij Stichting SchOOL is een Klachtenregeling van kracht om een zorgvuldige behandeling van klachten garanderen. In het belang van de betrokkenen, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie die de schooldirectie en evt het schoolbestuur kan ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Voor toepassing van deze regeling zijn we aangesloten bij de landelijke onafhankelijke klachtencommissie. Waarover wel en niet? Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten. De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat. Deze klachten worden langs die lijn afgehandeld. De klachtenregeling is evenmin van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen deze besluiten is bezwaar en beroep op grond van de Awb mogelijk. Klachtenafhandeling Wanneer die klacht gericht is op het functioneren van een leerkracht, dan neemt u eerst rechtstreeks contact met de leerkracht op. Indien er na gesprekken geen oplossing is gevonden kunt u met uw klacht terecht bij de vertrouwenspersoon van school. Wanneer u klachten heeft die de totale school betreffen, neemt u contact op met de directeur. Vervolgens kunt u terecht bij de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school. De MR is het officiële orgaan van elke school. Mocht er dan nog geen oplossing gevonden zijn en blijft de klacht bestaan, dan neemt u contact op met het stichtingsbestuur. Klachtenprocedure Voor verdere informatie over de klachtenprocedure of het indienen van een klacht bij het stichtingsbestuur neemt u contact op met de heer Wim Klein, telefoonnummer 0320-767700. Het adres voor het schriftelijk voorleggen van uw klacht is: Bestuur Stichting SchOOL t.a.v. Erika Niezen Postbus 2451 8203 AL  Lelystad E-mail: klachten@stichtingschool.nl Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.  ...
Lees verder

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit 8 personen namens de geleding ouders en namens de geleding onderwijspersoneel. De MR is het enige wettelijk verplichte orgaan dat, krachtens de wet medezeggenschap onderwijs, aan de school verbonden is. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. De omvang en de samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen.   De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar, treden na hun zittingsperiode af maar zijn herkiesbaar. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal gebieden: veiligheid gezondheid ouderparticipatie schoolplan wijziging beleid t.a.v. schoolleiding onderwijskundige inrichting van de school besteding en middelen t.b.v. de school uitbreiding schoolwerkzaamheden stagiaires taakverdeling personeel aanstelling en ontslag personeel inkrimping/groei onderhoud   Uitgebreide informatie over bevoegdheden en taakstelling kunt u vinden in het reglement van de MR en het huishoudelijk reglement welke op school ter inzage liggen. Minstens twee keer per jaar wordt de MR in de gelegenheid gesteld om de algemene gang van zaken in de school te bespreken met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur, het college van burgemeester en wethouders. De leden van de MR willen een goed contact met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen en zijn dus bereid om vragen, opmerkingen en suggesties te ontvangen en te beantwoorden....
Lees verder

Meepraten en -denken over ons Daltononderwijs

Het schoolbestuur van het openbaar onderwijs, heeft de directie van de Meander gemandateerd om beleid voor te bereiden, ter discussie te stellen en uit te voeren. Het beleid wordt door het schoolbestuur vastgesteld. De strikt formele rol van de medezeggenschapsraad is vooral belangrijk midden in dit traject: het verlenen van instemming of advies (volgens de bevoegdheden die vastgelegd zijn in de wet op de medezeggenschap, WMO). De MR kan ook initiatieven  voor beleid aandragen, vragen stellen bij uitblijven van beleid en kritisch blijven letten op de uitvoering van beleid. De school krijgt een steeds grotere vorm van autonomie maar moet zijn kwaliteit steeds toetsen aan het inspectiekader en verantwoorden aan het schoolbestuur....
Lees verder

Opleidingschool

Vier scholen van Stichting SchOOL, waaronder ook de Meander nemen in Lelystad deel aan Opleiden in de School (OiS). Alle deelnemende scholen hebben/krijgen het keurmerk “Opleidingsschool Flevoland”. Daar horen formele begrippen bij als ‘schoolontwikkeling’, ‘vakdocenten’, ‘coaching’, ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘competenties’ en ‘vakbekwame leerkrachten’. Maar liever dan deze begrippen uit te leggen, laten we u zien wat het dragen van het keurmerk concreet inhoudt voor de leerkrachten en directie op de school van uw kind(eren), voor uw kind(eren) en voor u zelf.   Binnen een school met het keurmerk “Opleidingsschool Flevoland” wordt "competentiegericht opgeleid". Dit houdt in dat studenten van Pabo Almere opgeleid worden in de praktijk, in de groepen dus. Dát is tenslotte de plek waar zij het vak leren! Het mooie van deze manier van leren en werken is dat de leerkrachten van de scholen en de studenten elkaar intensief en terdege leren kennen. Dit is goed voor samen leren en ervaren en bovendien voor werving van goede toekomstige leerkrachten. Studenten die stage lopen op onze school zijn onderdeel van het team, zo veel mogelijk volwaardig collega, zijn juf of meester van uw kind. Natuurlijk blijft de eigen leerkracht verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger. Wanneer de student haar/zijn LIO-stage loopt, aan het eind van haar/zijn opleiding, is zij/hij ook aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger. Studenten die stage lopen op onze school vervullen hun opdrachten voor Pabo Almere zo veel mogelijk ‘in dienst van’ de school: dat levert nieuwe kennis en ervaringen op, en soms mooie educatieve producten voor de school!...
Lees verder

Ouderparticipatie

Eén van de uitgangspunten van het Daltononderwijs is samenwerking. Samenwerking betekent ook dat ouders en school nauw samenwerken. Samen zijn ouders en school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Het spreekt voor zich, dat ouders altijd de eindverantwoordelijkheid hebben voor hun eigen kind....
Lees verder

Regels voor aanvang schooltijden

De lessen beginnen ’s morgens om 8.15 uur. Om 8.05 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders die hun kinderen in de klas (willen) brengen, dienen om 8.15 uur de klas te hebben verlaten....
Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar één van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. De scholengemeenschappen zijn overwegend ‘brede’ scholen, die opleidingen verzorgen voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Tijdens de basisvorming wordt meestal ook de keuze voor het niveau van het vervolgonderwijs gemaakt. Voor rapportage naar het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport. Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft en een extra steuntje in de rug op weg naar het Voortgezet Beroeps Diploma kan het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Als uw kind meer of extra zorg nodig heeft en onvoldoende baat heeft bij de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs kan het worden aangemeld bij het speciaal voortgezet onderwijs (SVO). Voor toelating naar beide vormen van onderwijs bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit van toepassing op uw kind is, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd. Twee keer per jaar, in januari en in juni, worden de methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem van Cito. De resultaten van deze toetsen geven een objectief beeld van de leerprestaties van kinderen, de opbrengsten van een groep en een objectief beeld van de prestaties van de school als geheel. De school doet mee met de CITO-eindtoets in groep 8. Na de CITO toetsen in januari krijgen de leerlingen van groep 7 een voorlopig adviesgesprek. Het eindadvies dat de leerkrachten in groep 8 geven voor het middelbaar onderwijs is gebaseerd op methode gebonden toetsen, CITO LOVS groep 6-8 en de werkhouding in de klas. De uitslag van de CITO-eindtoets (eind groep 8) bedroeg de afgelopen jaren: In het schooljaar 2016-2017 scoorden wij 530.0 terwijl het landelijk gemiddelde 535 was. Wij zijn een groene school: een school met een basisarrangement (januari 2015). Schooljaar 2015-2016 scoorden wij met onze groepen 8 onder het landelijk gemiddelde. De jaren daarvoor waren de opbrengsten voldoende. In Scholen op de kaart vindt u de gegevens van onze school: https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11381/De-Meander?zoekwoord=de meander&presentatie=2&sortering=2  ...
Lees verder

Samenstelling van het team

Op onze daltonschool kennen we de volgende functies: directeur, locatieleider, intern begeleider, groepsleerkracht, leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent en LIO’er / WPO’er (leraren in opleiding. De functie van groepsleerkracht kan bestaan uit diverse taken: groepsleerkracht belast met lesgevende taken. groepsleerkracht belast met interne coördinatie extra zorg voor leerlingen. ( I.B.’er) groepsleerkracht belast met coördinatie taken (locatiecoördinator) De Meander wordt geleid door de directeur. Daarnaast wordt de directie geadviseerd door het MAT.(management adviesteam) bestaande uit twee locatie-coördinatoren en de twee IB’ers. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. Het team bestaat verder uit een mix van zeer ervaren tot minder ervaren Dalton-leerkrachten. Nieuwe leerkrachten worden extra ondersteund en volgen een cursus om zich te bekwamen in het Daltononderwijs. De zogenoemde bestuursaanstelling betekent, dat leerkrachten niet langer in dienst zijn van de school, maar van de stichting: “SchOOL”. Dat betekent, dat leerkrachten in beginsel bij elke school voor openbaar primair onderwijs in Lelystad kunnen werken. Invallers hebben dus niet altijd een Daltonachtergrond....
Lees verder

Scholing medewerkers

In het schoolplan 2015-2019 is opgenomen dat nieuwe leerkrachten binnen 2 jaar een Daltonopleiding gaan volgen. Alle teamleden volgen 2016-2017 de Kanjertraining. Verder volgen teamleden en directie individuele scholingstrajecten.  ...
Lees verder

Sponsoring

Het schoolbeleid t.a.v. sponsoring is gebaseerd op de gedachte dat kinderen niet worden ingezet ten behoeve van commerciële activiteiten. Dat betekent, dat op verzoeken tot sponsoring niet wordt ingegaan. Daar waar twijfel is, wordt eerst overlegd met de medezeggenschapsraad om de randvoorwaarden vast te stellen, alvorens een besluit te nemen....
Lees verder

Stagiaires hebben een verklaring van goed gedrag

Stagiaires, die meer dan 1 dag per week, langer dan 3 maanden stage bij ons lopen, zijn verplicht een verklaring van goed gedrag te overhandigen. Een verklaring van goed gedrag geeft aan dat de studenten/stagiaires geen strafblad hebben....
Lees verder

Taken van de Intern Begeleider (IB-er)

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn/haar gedrag. We vinden het heel belangrijk dat de school voor de kinderen een prettige en veilige plek is. Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider kunnen dan nader onderzoek doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren, hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. Binnen onze school hebben we een intern begeleider, de IB-er. Zij heeft regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten waarbij de leerlingen worden besproken. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren van eventuele problemen, het opstellen van de groepsplannen en helpt bij het verder uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp....
Lees verder

Vakanties en studiedagen

Voor een actueel overzicht van vakantie en studiedagen zie onze website: www.demeander.eu/jaarplanning/  ...
Lees verder

Wat verwacht de school van de ouders?

Wij streven naar kwalitatief goed Daltononderwijs. Dat betekent dat in principe elk kind moet voldoen aan de kerndoelen primair onderwijs en de Daltonvaardigheden beheerst. De school verwacht van de ouders, dat ze zich bewust zijn dat ze een Daltonschool voor hun kind hebben gekozen. Dat betekent dat zij de uitgangspunten onderschrijven. Vanuit de Daltonuitgangspunten verwachten we, dat de ouders actief betrokken zijn bij onze Daltonschool. Dat uit zich door de belangstelling voor het eigen kind, maar ook door deel te nemen aan ouderavonden, of bereid zijn te helpen bij bepaalde activiteiten als excursies e.d....
Lees verder

Wat verwachten de ouders van de school?

Wij streven naar een zo optimaal mogelijk contact. Ook hier is samenwerking ons uitgangspunt. Zo bestaan er een aantal vaste contactmogelijkheden: informatieavonden, 10-minutengesprekken, de weektaak, een kijkje in de groep van het kind, op verzoek huisbezoek, een gesprekje tussendoor, een telefoontje… Kortom, er zijn vele mogelijkheden....
Lees verder