SchOOLwiki

zoekopdracht

47 resultaten in categorie "schoolorganisatie"

Aanbod brede school

Het aanbod op de brede scholen is niet overal hetzelfde. Het aanbod wordt steeds meer afgestemd op  datgene  waar de school, de leerlingen en ouders behoefte aan hebben. Een aantal brede scholen legt een extra accent op sport en spel, de ander op bijvoorbeeld kunst en cultuur. Op andere brede scholen, waarvan veel ouders opvoeden combineren met buitenshuis werken, kunnen ouders kiezen uit een pakket naschoolse activiteit.  ...
Lees verder

Activiteiten groep 1/2

1. Toelating jonge kleuters: Twee maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd zijn er de zogenaamde kennismakingsmomenten. De nieuwe kleuter ontvangt een kaartje van de school met daarop de vraag of de ouders even contact met school wil opnemen om vier kennismakingsmomenten af te spreken. Op deze manier kan het kind wennen aan de nieuwe situatie.   2. Activiteiten in de groepen 1 en 2. Het schoolplan van het Daltononderwijs op onze school is zo opgesteld, dat de kinderen leren in toenemende mate verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Al vrij snel na de periode van gewenning leren de kinderen werken met taken. Ze leren plannen met een weektaak door deze af te kleuren. Een dagritme is voor Daltonkinderen belangrijk De ochtend: Kiezen met de weektaak kring werken aan de weektaak in de verschillende hoeken of buitenspelen. eten en drinken buitenspelen of werken aan de weektaak in de verschillende hoeken. Korte kring/5 minutenspelletje.   De middag: kring werken aan de weektaak in de verschillende hoeken. naar het speellokaal of buitenspelen Korte kring/5 minutenspelletje.   Indien het weer het niet toelaat om buiten te spelen, doen we spelletjes of bewegen we op muziek in het speellokaal. Eén keer per twee weken hebben de kinderen gym van een vakleerkracht. De ander lessen worden door de eigen leerkracht gegeven.   De kring In de kring vertellen de kinderen over hun belevenissen of speciale gebeurtenissen. Natuurlijk komt elke dag het dagritme aan bod. Ook de vakken wereldoriëntatie, taal, rekenen, muziek en drama  uit de methode Kleuterplein worden in de kring gegeven. De werkjes en het spel uit de hoeken worden in de kring geëvalueerd.    Werken aan de weektaak Op de weektaak staan alle activiteiten die de kinderen in een week kunnen doen. De kinderen mogen kiezen welke werkjes ze willen doen. Het kan ook zo zijn dat de kinderen door de leerkracht uitgenodigd worden een verplicht werkje te doen of om samen in een hoek te spelen. Het spel wordt dan geobserveerd waardoor verdieping van het spel mogelijk is.     Buitenspelen met materiaal spelletjes Tijdens het buitenspelen leren de kinderen samenspelen, samen iets regelen, conflicten oplossen en ze oefenen hun motoriek. Kiezen met het planbord   De kinderen halen ’s ochtends hun weektaak uit hun laatje. Dan gaan ze kijken wat ze die dag gaan doen. De kinderen pakken een kaartje van een bepaalde hoek van het bord. Als er geen kaartjes meer hangen is de hoek vol. Als de kinderen tot een keus zijn gekomen en de hoek is nog vrij, zetten zij een kruisje, met de kleur van de dag, op hun eigen weektaak. Het kaartje wordt in een daarvoor bestemd bakje gelegd, de weektaak mag weer terug in hun eigen laatje.   Thema’s Wij werken gedurende vier weken aan een thema. Wij gaan hierbij uit van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarnaast gebruiken wij de methode Kleuterplein. We starten in de kring met een brainstorm/denkwolk. We inventariseren waar de kinderen aan denken bij dat thema. De kinderen denken samen met de leerkracht na, hoe ze het thema de hoeken in kunnen brengen. Doordat ze zelf  inbreng hebben in plaats van vooraf gestructureerde werkjes aan te bieden groeit de betrokkenheid. Ook de verantwoordelijkheid, het werkje of het spel ook zo goed mogelijk af te ronden, groeit. Na twee weken gaan we aan de hand van de methode kleuterplein het thema verder verdiepen. We kijken welke doelen nog niet behaald zijn.   Hoeken In de onderbouw wordt er voornamelijk in hoeken gewerkt. De volgende hoeken zijn aanwezig: knutselhoek, kleine bouwhoek, grote bouwhoek , huishoek, wisselhoek, zand-watertafel, boekenhoek, computerhoek, speel-leerhoek, rekenhoek, tekenhoek, schilderhoek, krijtbord en de lees-schrijfhoek.   Zorg voor het jonge kind Er zitten duidelijke leerlijnen in spel- leer- en ontwikkelingsmaterialen en er is een gevarieerd aanbod met veel aandacht voor taalontwikkeling. Het is de taak van de groepsleerkrachten van groep 1 en 2 deze ontwikkelingspunten d.m.v. observaties en toetsing vast te stellen en daarop voort te bouwen. Er is overleg tussen de leerkrachten van groep 1,2 en 3 met de IB’er. De ontwikkeling van uw kind en de voortgang wordt regelmatig geëvalueerd. Mocht blijken dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan wordt de interne begeleider ingezet ter ondersteuning van de leerkracht of werkt de intern begeleider met de kinderen die iets extra’s aankunnen. De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt uitgebreid besproken. Belangrijke elementen voor een beslissing daartoe zijn: de werkhouding sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling cognitieve ontwikkeling. We maken daarbij gebruik van kleutertoetsen. Als een of meer elementen nog niet in voldoende mate aanwezig zijn, zal in overleg met de ouders, een goed overwogen besluit genomen worden....
Lees verder

Activiteiten in groep 3 - 8

Binnen het schoolplan van het Daltononderwijs staan de Dalton uitgangspunten vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderlinge samenwerking centraal. De leerling wordt gestimuleerd om zelfontdekkend te werken. De kinderen krijgen in groep 3, mede afhankelijk van hun eigen ontwikkeling/leerlijn, te maken met aanvankelijk lezen, schrijven, taal en rekenen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt het leesonderwijs individueel aangeboden. De instructie van lezen, schrijven en rekenen gebeurt klassikaal, waarna de kinderen zelfstandig kunnen werken met het geleerde, aan hun weektaak. We gebruiken de volgende methodes: Rekenen – Wereld in getallen nieuw (groep 3-8) Aanvankelijk technisch lezen – Veilig Leren Lezen nieuwe versie (groep 3) Schrijven- Pennenstreken ( groep 3-8) Taal/spelling – Staal (groep 3-8) Voortgezet technisch lezen – Leesparade (groep 4-8) Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip (groep 4-8) Aardrijkskunde – De blauwe planeet (groep 5-8) Geschiedenis – Speurtocht (groep 5-8) Biologie/natuur – Natuniek (groep 4-8) Expressieonderwijs – Moet je doen (groep 1-8) Sociale emotionele vorming – De Kanjertraining Verkeer – Wegwijs (4-8) Engels – Real English (groep 7/8) Studievaardigheden – Blits ( groep 7-8) ...
Lees verder

Afscheid groep 8

In de tweede helft van het schooljaar beginnen de leerlingen van groep 8 met de voorbereidingen voor hun afscheidsmusical. Deze musical wordt 2x keer opgevoerd: ‘s middags voor alle leerlingen en ’s avonds voor ouders en familie. Daarnaast gaat de groep met de leerkracht(en) gezellig uit....
Lees verder

Brede school plek voor brede ontwikkeling

Onze school is een “brede basisschool”. Dit betekent dat de school de leerlingen extra ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt in en na schooltijd. De Meander gaat in samenwerking met de groep bewegingsonderwijs extra lessen aanbieden na schooltijd 1x per week. Daarnaast zal er een techniek en cultuuraanbod komen vanuit de Kubus. Om dit te kunnen bereiken werken wij steeds meer samen met uiteenlopende sport-, zorg- en cultuur- en welzijnsorganisaties. Op een aantal Lelystadse brede scholen kunnen ook ouders en wijkbewoners activiteiten volgen en hun creatieve talenten verder ontwikkelen.   Gemeente zet brede school ontwikkeling door. Het project ‘brede scholen’ draait nu ruim zeven jaar. Het college van de gemeente Lelystad heeft in 2005 ingestemd met de voortzetting van brede school projecten. Het concept in Lelystad heeft bewezen een uitstekende aanvulling te zijn op de ontwikkelingskansen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar....
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten

Gedurende het gehele schooljaar vinden er diverse activiteiten plaats welke georganiseerd worden in schoolverband. Deze activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk plaats vinden tijdens de gebruikelijke lesuren of volledig buiten de reguliere lestijden. Alle buitenschoolse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de school. De ouders spelen hierin een belangrijke rol en bieden ondersteuning bij het organiseren van de activiteiten. Bij veel van deze activiteiten wordt iets gegeten en gedronken. Kinderen met een dieet, allergie of die vanuit hun geloof bepaalde voeding niet mogen eten, kunnen dit aangeven bij de groepsleerkracht. De data van de verschillende activiteiten vindt u op onze website. ( jaarkalender)...
Lees verder

De zorg op de Meander

Op de Meander wordt gewerkt met de één-zorgroute. Op basis van observaties, resultaten van methode gebonden toetsen en Citotoetsen, worden de leerlingen in een groep per vak ingedeeld in een van de drie niveaus, de plusgroep, de methode gebonden groep en de zorggroep. De leerkracht stelt hier groepsplannen voor op per periode. De leerlingen in de plusgroep werken de methode compactgewijs door en krijgen verrijkingsstof aangeboden, o.a. Levelwerk. De zorggroep krijgt, naast de reguliere instructie, extra uitleg en begeleide in oefening aan de instructietafel van de leerkracht. Het kan zijn dat een leerkracht constateert dat een leerling specifiekere onderwijsbehoeften heeft, waaraan binnen de niveau-indeling van de  een-zorgroute niet voldoende tegemoet gekomen wordt. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider middels een leerling bespreek formulier (zorgniveau 3). Vervolgens worden ook de ouders en de leerling gevraagd mee te denken over de onderwijsbehoeften. Daarna wordt er een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit wordt ondertekend door ouders en school en minimaal elk half jaar geëvalueerd. Soms is het nodig om de onderwijsbehoeften verder te onderzoeken. De school kan dan de expertise inroepen van de orthopedagoge van Zien in de klas (zorgniveau 4). Zij kan in de klas observeren, een gesprek voeren met de leerkracht en/of met de leerling om zo meer zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft op school. Zij bespreekt haar bevindingen altijd met de ouders en de school. Op haar advies kan een aanmelding volgen bij het Onderwijsloket (zorgniveau 5). De adviseurs hiervan kunnen meekijken naar het zoeken naar een geschiktere onderwijsplek of naar het opstellen van een onderwijsarrangement (zorgniveau 6).             Schema van het zorgsysteem:   niveaus omschrijving betrokkenen verantwoordelijk aanbod Basisondersteuning ( ondersteuning in de groep-school)   Niveau 1. Handelingsgericht Oplossingsgericht Werken door de leraar in de groep             • Handelingsgericht en oplossingsgericht werken door de leraar in de groep. • Directe instructiemodel. • Leraar in de groep observeert, signaleert, benoemt onderwijsbehoeften, stelt groepsplan op, clustert leerlingen in het groepsplan, voert uit, evalueert. • Cyclus HGW = waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren   Leraar   Leraar   *Team-ontwikkeling HGW   Niveau 2. Overleg met collega´s     • Leraar overlegt met collega’s; Inzet om onderwijsbehoeften te verhelderen, te reflecteren op eigen gedrag, ervaringen uitwisselen en aanpak afstemmen.   Leraar   Leraar   *Team-ontwikkeling HGW   Niveau 3. Overleg met IB-er (via groeps- en kind besprekingen)       • Onderwijsbehoeften verder in kaart brengen/scherp formuleren; • Consequente denkrichting: Wat is nodig voor dit kind in deze klas? Kan het met deze leraar? Wat heeft de leraar nodig? • Afwegen wie of wat verder nodig is binnen of buiten de school   Leraar en IB-er   IB-er   *Protocol Grensoverschrijdend gedrag * Protocol moeilijk gedrag   Niveau 4. Schoolnabije ondersteuning               • Het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften. • Vroegtijdig signaleren van ondersteuning. • Het geven van handelingsgerichte adviezen aan leraar en ouders. • Onderhouden contacten van afstemming met kernteam • Voorbereiden voor casuïstiek onderwijsloket   Ondersteu-ningsteam: -IB-er, Leraar -CJG Consulent -Consultatieve Begeleider (orthopeda-goog) -SMWer, -(AB-er)   -ouders   Directeur Bao   *Protocol ontwikkelings- perspectief *Stappenplan casusregie *Afspraken en omvang consultatieve begeleiding *Protocol van PO naar SBO en SO *Bespreek-formulier Extra ondersteuning  (bovenschools)   Niveau 5. Bovenschoolse ondersteuning             • Handelingsgerichte diagnostiek • Handelingsgerichte begeleiding/arrangementen • Verwijzing   (toelaatbaarheidscommissie per 01-08-2014; toetsen op toelaatbaarheid SBO of SO)   Onderwijsloket     Directeur Bao   * Overzicht: Positie Onderwijsloket in Ondersteuningsteam *Protocol JRK *Protocol Observatie-plaats SBO *Zijstap   Niveau 6. Speciale onderwijsvoorziening en arrangementen         Het bieden van een passende onderwijsplek/arrangement. -SBO -SO -Horizontale Verwijzing -Tussen voor- zieningen   Bevoegd gezag   *Protocol (terug) plaatsing SBO/SO/PO ...
Lees verder

Doe- en verkleedfeest

In februari organiseren we ons doe-verkleedfeest eventueel in combinatie met de juffen-en meesterdag. Dit is een gezellige dag waarop de kinderen verkleed naar school mogen komen en allerlei leuke activiteiten doen.  ...
Lees verder

Doel van de brede school

Het doel van brede scholen is dat vooral kinderen zich breder kunnen ontwikkelen en zo beter voorbereid in het voortgezet onderwijs kunnen stappen. Er wordt geïnvesteerd in extra kansen en zo nodig in extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben. Bij de uitvoering kunnen de volgende partners betrokken zijn: Centrum voor kunst en cultuur de Kubus, Stichting Kindercentra Lelystad, Stichting 3D, Sportbedrijf, Buurtcentra, I-care, GGD, Politie, Wijkpost en  de gemeente Lelystad, die facilitaire ondersteuning geeft....
Lees verder

Eindejaarsactiviteit

Aan het eind van elk schooljaar, is er een slotactiviteit om het schooljaar mee af te sluiten. Deze worden door de groepsleerkracht zelf bedacht. ( eventueel in overleg met groep en/of ouders)...
Lees verder

Groepering

Ons streven is om, afhankelijk van de toename van het aantal leerlingen, vanaf groep 3 met homogene groepen te werken; dus groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De kleuters blijven heterogeen gegroepeerd, dus als 1-2....
Lees verder

Groepsgrootte

De gemiddelde groepsgrootte voor scholen als de onze is ong. 28 leerlingen per groep. De Meander is een stabiele school in een nieuwbouwwijk van Lelystad.  In geval van zeer sterke groei mogen wij, in overleg met het bestuur, leerlingen op een wachtlijst of op de andere locatie plaatsen....
Lees verder

Integriteitscode

Stichting SchOOL is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om bij te dragen aan de vorming van toekomstige, verantwoordelijke en maatschappelijk actieve, burgers hebben de scholen ook een bredere opvoedende en ontwikkelende taak. Alle medewerkers van SchOOL hebben om deze reden een voorbeeldfunctie. Zij doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en samenwerkingspartners vertrouwen kunnen hebben in SchOOL als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van SchOOL bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te leggen in deze integriteitscode voorheen gedragscode. Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van SchOOL. Dus niet alleen voor medewerkers – inclusief stagiaires - directieleden, leden van het college van bestuur en de raad van toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van SchOOL. In de tekst van de code worden daarom die twee rollen genoemd en met elkaar verbonden. Natuurlijk kunnen wij onze partners geen regels opleggen met betrekking tot hun integriteit, maar wel aansturen op een gedeeld commitment. Met deze code willen wij laten zien, waarvoor SchOOL als gemeenschap staat. Het gaat in deze tekst ook vaak over “wij” en “ons” of “onze”, over wie gaat het dan? Het gaat dan om alle medewerkers van SchOOL en met het vaststellen van deze code is een begin gemaakt om te bereiken dat al onze medewerkers zich daar ook van bewust zijn! Op sommige punten formuleren wij de code in de vorm van concrete regels; op veel andere punten in de vorm van algemene gedragslijnen. Hiervoor is bewust gekozen. De code heeft als doel dat medewerkers hun handelen binnen de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Niet om deze verantwoordelijkheid van hen over te nemen. Deze gedragscode heeft echter niet alleen tot doel onszelf scherp te houden ten aanzien van onze professionaliteit en integriteit, maar ook onze regels naar nieuwe collega’s en de buitenwereld te expliciteren. Zodat niet alleen leerlingen en ouders, maar ook de nieuwe collega’s, studenten in opleiding, de buitenwereld, samenwerkingspartners, klanten en belangstellenden weten waar wij staan en vertrouwen hebben in het gedrag en de integriteit van leiding en medewerkers van de stichting SchOOL.      ...
Lees verder

Klassenouders

Iedere groep heeft twee klassenouders die voor twee jaar zijn gekozen. De klassenouders hebben als taak om de leerkracht te ondersteunen bij organisatorische zaken. Ook de activiteitencommissie kan een beroep doen op de klassenouders. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden....
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht. SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.  Organisatiefilosofie Stichting SchOOL  We denken in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.    Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s: Passend en kwalitatief goed onderwijs Maatschappelijke verankering Goed werkgeverschap Samen SchOLen Basis op orde Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn...
Lees verder

Online schoolgids = SchOOLwiki

De SchOOLwiki is een digitale vertaling van de schoolgids en de begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op de school. Deze online versie is bij alle scholen van Stichting SchOOL te vinden in het hoofdmenu van de website....
Lees verder

Ons bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 één keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld. De groepen 1/2 hebben naast de gymles van de vakleerkracht ook bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit wordt door hun eigen groepsleerkracht verzorgd. Wij vinden het fijn wanneer de kleuters in ondergoed gymmen, aangezien het omkleden in sportkleding nog veel tijd vergt. Geef uw kind het liefst sportschoenen zonder veters mee. Tijdens de gymles mogen er, in verband met de veiligheid geen sieraden gedragen worden. Het is handig om hier, als ouder van de jongste kinderen, op gymdagen rekening mee te houden. Een vriendelijk verzoek aan onze ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8 om uw kind gymkleding én een handdoek mee te geven op de dagen dat hij/zij gym heeft. Als een leerling geen handdoek bij zich heeft, kan er een op school worden geleend. Na de gymles vinden wij het belangrijk dat uw kind zich even goed opfrist. Het is namelijk erg prettig wanneer alle kinderen na de gymles weer fris en opgewekt terugkomen in de klas. Indien sommige leerlingen zich zonder toezicht niet volgens de regels kunnen gedragen, kan het nodig zijn dat de leerkracht in de kleedkamers aanwezig is. Hij/zij zal, nog voor het betreden van de kleedkamers, melden dat hij/zij binnenkomt, zodat elk kind zich daarop kan voorbereiden. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar het is wel belangrijk om te weten dat sommige onderdelen prettiger te beoefenen zijn met gymschoenen (zoals muurklimmen en voetbal). Let wel: gladde zolen zijn gevaarlijk en zolen die afgeven op de zaalvloer mogen niet....
Lees verder

Pasen

In de week voor Pasen wordt een paasontbijt of paaslunch georganiseerd. Ook worden er die ochtend eieren gezocht.  ...
Lees verder

Privacy

Op de school zijn alle gegevens opgenomen in het leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens juist moeten zijn. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen inzage in het dossier vragen, om eventuele verbeteringen of aanvullingen aan te kunnen brengen. Wanneer u inzage wilt in het dossier, kunt u een afspraak maken met de directie van de school. Toegankelijkheid gegevens De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Binnen de school zijn de gegevens toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Dat zijn de directie, de leerkrachten, de logopedisten, personen die het kind begeleiden, de onderwijsassistenten en de medewerkers van de administratie van de school. Overdracht van gegevens naar derden of naar een andere school wordt alleen gedaan wanneer ouder(s)/verzorger(s) daarmee instemmen. De dossiers bevinden zich in dossierkasten in een afgesloten ruimte. Gebruik van foto's/beeldmateriaal Ouders en andere belangstellenden kunnen zich op verschillende manieren verdiepen in onze school en de activiteiten van onze leerlingen. Wij gebruiken hier uiteraard deze website voor maar soms ook social media en filmpjes. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is een foto waarop een leerling herkenbaar in beeld staat een persoonsgegeven. Daarom is er toestemming nodig om de foto te mogen publiceren. Binnen Stichting SchOOL wordt dit meestal geregeld bij de inschrijving van de leerling. Indien u bezwaar hebt tegen het publiceren van beelden waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur. Uiteraard gaan we bij plaatsing van foto’s zorgvuldig en respectvol te werk.    ...
Lees verder

Regels voor aanvang schooltijden

De lessen beginnen ’s morgens om 8.15 uur. Om 8.05 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders die hun kinderen in de klas (willen) brengen, dienen om 8.15 uur de klas te hebben verlaten....
Lees verder

School en omgeving

De school is actief lid van de Nederlandse Daltonvereniging, de NDV. Dat houdt in dat de jaarlijkse conferentie wordt bezocht, dat er geparticipeerd wordt in regionale bijeenkomsten, cursussen van de Stichting Daltononderwijs Nederland worden gevolgd en dat wordt deelgenomen aan de vijfjaarlijkse visitatie vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging om het Daltongehalte in ons onderwijs te toetsen. In het voorjaar 2013 zijn wij als school gevisiteerd en hebben wij het Daltoncertificaat wederom verkregen voor de komende vijf jaar. ( 2013-2018) De school participeert in het openbaar/neutraal-bijzonder samenwerkingsverband WSNS ( Weer Samen Naar School) Lelystad. De school is lid van de openbare bibliotheek, het C.K.V. ( centrum kunstzinnige vorming en heeft contacten met de GGD. Vanuit onder meer de Hogescholen Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Almere komen regelmatig studenten stage lopen evenals vanuit het ROC Flevoland, de openbare scholengemeenschappen en het Cios. Alle stagiaires die langer dan drie maanden, meer dan 1 dag per week op de Meander aanwezig zijn, hebben bij de directie een verklaring van goed gedrag ingeleverd....
Lees verder

Schoolbeleid t.a.v. veiligheid en protocollen

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert, dat houdt onder meer in dat ook kinderen zich dienen te houden aan de gedragscodes. Om een paar voorbeelden te noemen: zuinig omgaan met de spullen van jezelf en van een ander, niet rennen in de gangen, je houden aan het internetprotocol, geen schuttingwoorden gebruiken. We hebben een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hanteren een aantal protocollen, zoals: omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, incidentenregistratie, protocol social media, internetgebruik, time-out-schorsing, verwijdering en een ontruimingsplan. Deze kunt u vinden op onze website. SchOOL heeft ook een aantal protocollen, waaronder ook een Reglement Incidentenregistratie. Wanneer uw kind schade lijdt door toedoen van anderen, verhaalt u de schade bij de WA verzekering van de dader. SchOOL heeft een Schoolongevallenverzekering, waarbij u schade kunt verhalen, die direct het gevolg is van het onderwijsprogramma voor zover het om materiële schade gaat die tijdens schooluren is geleden, voor zover het gaat om verwijtbaar gedrag. In dit verband wordt ook het pestprotocol van de Meander genoemd. Daarin zijn afspraken opgesteld hoe met pesten op school wordt omgegaan. De ouders kunnen dit protocol lezen op onze website. Op de Meander leren de kinderen niet alléén. Nog belangrijker, ze ontwikkelen er hun persoonlijkheid door samen te werken met anderen, zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Schoolregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf....
Lees verder

Schoolgrootte

Daltonschool De Meander telde per 1 oktober 2018 389 kinderen. Op Meander West aan de Pauwenburg 4 zitten de groepen: 1/2 a, 1/2 b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a en 8a Op Meander Oost aan de Bingerden 41 zitten de groepen: 1/2 c, 1/2 d, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b en 8b De directie bestaat uit de directeur: Ria van Putten Het Managementteam bestaat uit: directeur, Intern begeleiders, taalcoördinator, rekencoördinator, schoolopleider en Daltoncoördinator. Het Zorgteam bestaan uit de Intern Begeleider van Meander West en Intern Begeleider van Meander Oost.  ...
Lees verder

Schoolregels

Luizenzak Leerlingen op de Meander gebruiken een luizencape om hun jassen en tassen in te hangen. Bij inschrijving ontvangt de leerling een zak. Voor elke groep zoeken wij een ouder die de leerlingen na elke vakantie controleert op hoofdluis. Op deze manier hopen wij te voorkomen dat hoofdluis regelmatig voor kan komen op onze school.   Waardevolle spullen Wij vinden het niet prettig als kinderen dure kleding, waardevolle spullen zoals telefoons en sieraden mee naar school nemen. Wij nemen als school geen verantwoordelijkheid voor het kwijtraken of beschadigen hiervan.   Gebruik telefoon Mocht uw kind een eigen telefoon meenemen naar school, dan gaan wij ervan uit dat deze telefoon uit staat tussen 8.15 en 13.45 uur. In de pauze mag met toestemming van de leerkracht gebeld worden. Ook andere digitale apparaten worden alleen gebruikt met toestemming van de leerkracht. Ziek melden Leerlingen die ziek zijn moeten, telefonisch of mondeling, worden afgemeld voor 8.00 uur....
Lees verder

Schoolreis en schoolkamp

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan één dag op schoolreis. Dit  uitstapje bestaat vaak uit een bezoek aan een speeltuin of een dierentuin. De groepen 5 t/m 8 hebben een meerdaags schoolkamp. Dit jaar zijn de volgende afspraken gemaakt:   Groep(en) Bestemming  1 en 2 Schoolreisje 3 en 4 Schoolreisje 5A en 6A Kamp Harderwijk 5B en 6B Kamp Harderwijk 7 Kamp Zeewolde 8 Kamp Vlieland ...
Lees verder

Schooltijden

Groep 1 t/m 8   Maandag   8.15 uur tot 13.45 uur   Dinsdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Donderdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Woensdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Vrijdag   8.15 uur tot 13.45 uur     De schooldeur gaat ‘s morgens 5 minuten voor aanvang open. De hoofdingang op Meander West (ter hoogte van de parkeerplaats) zal om 8.15 gesloten worden. Dit om de rust in onze school te waarborgen. De ochtendpauze is van 10 uur tot 10.15 uur. De tweede pauze is van 11.45 uur tot 12.00 uur. Vanaf 12.00 tot 12.15 uur gaan de kinderen gezamenlijk met de leerkrachten eten en drinken in de klas....
Lees verder

Sinterklaas- en Kerstfeest

In november starten de voorbereidingen voor het Sinterklaas en Kerstfeest. Sinterklaas gaat ons bezoeken op Meander-oost en Meander-west.  De kerstmaaltijd vindt op beide locaties plaats in de week voor de kerstvakantie...
Lees verder

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

In ons gebouw zijn stilwerkplekken waar kinderen zelfstandig kunnen werken en instructieruimten, van groot belang....
Lees verder

Sport- en speldag

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben ieder jaar een sportdag. Het ene jaar doen ze een atletiek dag op de atletiekbaan en het andere jaar doen ze een survival in het Belevenissenbos. Sporttoernooien en ander beweegaanbod na schooltijd De school doet ook ieder jaar met een aantal naschoolse sportactiviteiten mee. Wij hebben ervoor gekozen om de verschillende activiteiten te spreiden over de verschillende leerjaren. Bedoeling van de toernooien is dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om te ervaren hoe het is bij een vereniging op de locatie. Fair Play en plezier staan voorop én ieder kind kan meedoen. Bij de naschoolse sportactiviteiten is de hulp van ouders nodig, dit kunnen we alleen samendoen. De school doet elk jaar mee aan de volgende sporttoernooien: Groep 3 en 4 : korfbaltoernooi Groep 5 en 6 : handbaltoernooi Groep 8 : schoolvoetbaltoernooi Groep 7: heeft geen sporttoernooi. Zij doen mee met een watersportdag. Ook kunnen de kinderen meedoen aan de Zeebodemloop (in mei/juni), de avondvierdaagse en de MUDRUN in het Belevenissenbos (het laatste weekend van de zomervakantie). Zodra er een sportactiviteit is krijgen de leerlingen van de desbetreffende groepen een brief waarop ze aan kunnen geven of ze mee willen doen. De activiteiten in de weekenden en vakanties worden via de Nieuwsbrief met u gedeeld....
Lees verder

Stagiaires hebben een verklaring van goed gedrag

Stagiaires, die meer dan 1 dag per week, langer dan 3 maanden stage bij ons lopen, zijn verplicht een verklaring van goed gedrag te overhandigen. Een verklaring van goed gedrag geeft aan dat de studenten/stagiaires geen strafblad hebben....
Lees verder

Stagiaires van andere opleidingen

Naast pabo studenten, ontvangen wij ook studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (Bijv MBO Lelystad) Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Almere. Deze studenten studeren vaak voor sociaal pedagogisch werk. Deze studenten werken vaak met kleine groepjes leerlingen onder directe verantwoordelijkheid van leerkracht. Vanuit de scholengemeenschappen (SGL, Rietlanden of Arcus) komen af en toe snuffelstagiaires....
Lees verder

Stichting SchOOL

Onze school maakt deel uit van de stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met de 21 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Samen SchOOL zijn”. Het bestuur wordt gevormd door een 5-koppige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer Bernd Bonnier (ad interim). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor negentien basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft in totaal ongeveer 4500 leerlingen en 500 medewerkers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. De medewerkers van dit bureau helpen het CvB bij de uitvoering van de taken.  ...
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 19 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”. Over Stichting SchOOL...
Lees verder

Structurele monitoring

De Meander staat altijd open voor feedback en is een lerende school. De volgende momenten worden ingezet als instrument om de kwaliteit van ons onderwijs structureel te kunnen bewaken. Twee keer per jaar maken alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8 de cito lovs toetsen. (medio januari, medio juni) De gegevens van de CITO toetsen van de leerlingen worden besproken tijdens de signaleringsvergaderingen waarin het hele team vertegenwoordigd is. Deze opbrengsten bepalen ons handelen en beleid. De leerling gegevens worden twee keer per jaar met de ouders besproken. De intern begeleiders overleggen minimaal één keer per maand met de leerkrachten over de leerlingen en de vorderingen die ze maken. De intern begeleiders overleggen één keer in de zes weken met de directie over de kwaliteit van het zorgsysteem en de voortgang naar aanleiding van wekelijkse klassenbezoeken. Tijdens deze klassenbezoeken ondersteunt de ib’er de leerkracht bij de uitvoering van de zorg. De intern begeleiders adviseren de directie één keer in de zes weken over te nemen beleid t.a.v. zorg De locatiecoördinatoren adviseren één keer in de zes weken de directie over te nemen beleid t.a.v. organisatie. De directie bezoekt de groepen om te monitoren of alle gemaakte schoolafspraken worden nageleefd. Twee keer per jaar wordt er een pop- of voortgang- of functioneringsgesprek gevoerd met alle teamleden door de directie.   De externe kwaliteitszorg; dat zijn het schooltoezicht door de onderwijsinspectie en de visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging. Het doel van kwaliteitszorg is: bewaken en verbeteren van het product onderwijs.   De kwaliteitszorg richt zich op een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld leeropbrengsten, contacten met ouders, zelfstandig werken, besteding budgetten enz. Feitelijk is kwaliteitszorg in het onderwijs, het afleggen van verantwoording aan ouders en maatschappij. Met deze gegevens/opbrengsten: evalueren, borgen, bewaken (indien nodig aanscherpen) wij ons beleid.   Concreet betekent kwaliteitszorg ook het werken met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van een methode worden vragen gesteld als: kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methode, is het materiaal aantrekkelijk en past het binnen het Daltononderwijs.   Nog belangrijker dan methoden, zijn de mensen die er werken. Aan hen wordt het kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de school een veilige en vertrouwde omgeving voor het kind is en dat de methoden zinvol worden gebruikt. Zoals op een Daltonschool verwacht mag worden, is er veel samenwerking tussen leerkrachten en externe onderwijsondersteuners. Om de doelstellingen uit te kunnen voeren zijn er enige studiedagen per jaar en scholen de leerkrachten zich regelmatig op breed terrein in het werken op een Daltonschool....
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor: het kan zijn dat de groep vol is, maar het kan ook op heb gebied van extra zorg zijn. Kinderen met meervoudige problematiek kunnen geweigerd worden als de school niet aan de zorgplicht daarvoor kan voldoen. Als daar gegronde redenen voor zijn, kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren. Het schoolbestuur is daarbij verplicht dat goed gemotiveerd aan de ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Soms kunnen scholen leerlingen niet toelaten omdat deze vol zijn. De betreffende school zal in dat geval aangeven welke school nog wel plaats heeft. In een enkel geval hebben scholen wachtlijsten en worden leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen later wel toegelaten. De directeur kan eventueel leerlingen schorsen en verwijderen. Een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt, dan wel wangedrag vertoont, kan een aantal dagen geschorst worden. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouder(s)-verzorger(s), waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij of zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten. Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouder(s)-verzorger(s) worden dan eerst gehoord en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt, kan de leerling, na overleg met de inspecteur, van school worden verwijderd. De ouders hebben een bezwaar- en beroepsmogelijkheid....
Lees verder

Tussendoortjes

Rond tien uur wordt er op school iets gegeten en gedronken. Ook op dit moment vinden wij het prettig dat er iets gezonds wordt meegegeven. Het is slechts een kort moment als onderbreking van de ochtend, geen verlaat ontbijt. Energiedranken en koolzuurhoudende dranken zijn op school niet toegestaan....
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.  ...
Lees verder

Vakanties en studiedagen

Voor een actueel overzicht van vakantie en studiedagen zie onze website: www.demeander.eu/jaarplanning/  ...
Lees verder

Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden per week

Groep 1/2 3 4 5 6 7 8 Ned. Taal Kleuter-plein Taalbeschouwing 225 min 190 min 215 min 215 min 215 min 215 min Spelling  90 min 110 min  110 min   95 min  95 min Leesvormen Aanvankelijk lezen Voortgezet lezen Tutor lezen Begrijpend luisteren Begrijpend lezen Studie vaardig. Leestorens   420 min         100 min     90 min 30 min 30 min   100 min     45 min 30 min   75 min   100 min     45 min 30 min   75 min   100 min     30 min 30 min   60 min 30 min 100 min     30 min 30 min   60 min 45 min 100 min Luisteren / kring Spreken; Boekbespreking Spreekbeurt vertelkring   25 min   15 min   25 min   15 min         25 min   15 min   25 min   15 min     25 min   15 min       25 min   15 min Schrijven     135 min     90 min     60 min   60 min 45 min   30 min Subtotaal: 225 min 695 min 695 min 675 min 675 min 630 min 630 min Rekenen   60 min 300 min 300 min 325 min 325 min 325 min 325 min Subtotaal:   60 min 325 min 325 min 325 min 325 min 325 min 325 min   Engels 45 min   45 min   W.O. Aardrijkskunde 40 min 40 min 40 min 40 min Geschiedenis 135 min 40 min 40 min 40 min 40 min Natuur / biologie Techniek     115 min 115 min 40 min 15 min 40 min 15 min 40 min 15 min 40 min 15 min Verkeer  30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min Sociaal emt. Vorm.  30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min Subtotaal: 195 min 175 min 175 min 195 min 195 min 195 min 195 min   Zelfstandig werken: Werken naar keuze 370 min Expressie Tekenen 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min Handvaardigheid Textiel 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min Muziek Drama   60 min 30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min Subtotaal 150 150 150 150 150 150   Lichamelijke oef. 515 min 80 min 80 min 80 min 80 min 80 min 80 min Pauze 75 min 75 min 75 min 75 min 75 min 75 min 75 min Totaal: 1500 min 1500 min 1500 min 1500 min 1500 min 1500 min 1500 min ...
Lees verder

Verjaardag leerling

Leerlingen die jarig zijn mogen rond 10.00 uur trakteren. Wij zien graag dat de leerlingen iets gezonds uitdelen....
Lees verder

Verlof en verzuim

Als reden voor het verlenen van bijzonder schoolverlof mogen in aanmerking worden genomen: a   huwelijk van verwanten in 1e, 2e of 3e graad; b   huwelijksjubilea van verwanten in de 1e of 2e graad; c   het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van verwanten in de 1e of 2e graad; d   het overlijden van verwanten in de 1e, 2e of 3e graad; e   gezinsuitbreiding en verhuizing. Vakantieverlof kan worden verleend als door een werkgeversverklaring kan worden aangetoond dat één van de ouders in de normale schoolvakantie geen verlof op kan nemen, of als door een medische verklaring hiervoor de noodzaak kan worden aangetoond. Het willen vermijden van de drukte op de wegen of het gebruik willen maken van goedkope vakantieaanbiedingen zijn geen voldoende gewichtige redenen voor verlof. Ouders wordt dringend verzocht aparte vakanties zoveel mogelijk te beperken. Het komt het onderwijs niet ten goede, het onderbreekt het leerproces en is derhalve niet in het belang van het kind. De directeur is verplicht ongeoorloofd afwezig zijn te melden bij de leerplichtambtenaar. Voor verlof is toestemming vereist van de directeur. Briefjes voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur. De school verzoekt ouders in geval van verzuim dit zo snel mogelijk te melden, zodat bekend is wat de reden van afwezigheid van uw kind is. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch voor schooltijd of d.m.v. het meegeven van een briefje (via broertje of zusje).  ...
Lees verder

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) door de leerplichtambtenaar wordt nageleefd: Verlof wegens gewichtige (gezins)omstandigeheden. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is vanaf 5 jaar het geval bij ziekte, schoolsluiting en bij de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling (extra verlof) wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil om van ouders gelegen zijn. Voorbeelden zijn: verhuizing; bij gezinsuitbreiding, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad; bij een 12½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad. In alle gevallen dient het verlof bij de directeur te worden aangevraagd. De bevoegdheid te besluiten over extra verlof aanvragen tot en met 10 dagen in een schooljaar ligt bij de directeur van de school. Op school kunt u een aanvraagformulier krijgen voor extra verlof. Verzoek bij Leerplichtambtenaar Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad indienen. De Leerplichtambtenaar zal altijd contact opnemen met de directeur van de school en vragen naar zijn of haar mening over de aanvraag....
Lees verder

Verslaggeving van de gegevens van de leerlingen

Drie keer per jaar krijgt de leerling een schriftelijk rapport. Dit bestaat uit twee delen: 1   de contacten met anderen en de werkhouding 2   de beoordeling van de verschillende leergebieden   In de week na het verschijnen van het rapport volgt er een 10-minuten gesprek waarin de leerkracht het rapport bespreekt met ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de leerling....
Lees verder

Verzuim en leerplicht

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens reeds op hun vierde jaar naar school. Zij mogen zelfs al naar school als zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt en dat behoeft niet de gehele schoolweek te omvatten. Goed overleg met de directie van de school is daartoe wel noodzakelijk. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Daarna is de leerplicht niet helemaal afgelopen. De leerling zal gedurende 1 jaar nog minimaal 2 dagen per week aan de zogenaamde partiele leerplicht  moeten voldoen door onderwijs te volgen op een instelling. Als een leerling reden heeft om te verzuimen, moet de ouder/verzorger dat altijd aan de school melden. In de regel beoordeelt de schooldirectie of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moet de directie daarvan melding maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente die een proces verbaal kan opmaken met juridische gevolgen. Vrijstelling van leerplicht en of schoolbezoek is in een aantal gevallen mogelijk. Te denken valt daarbij aan een situatie waarin ouders/verzorgers door hun werk niet in de gelegenheid zijn om binnen de schoolvakantie er op uit te gaan. U dient zich daarvoor in eerste instantie te vervoegen bij de directie van de school. Ook bij spijbelen speelt de leerplichtambtenaar een rol en kan sancties opleggen.  ...
Lees verder

Voor- en naschoolse opvang

De Stichting Kinderdagverblijven Lelystad, GO!, heeft twee peutergroepen, Het Kasteel 1 en het Kasteel 2. In het Borggebouw (Meander West) maken de peuters deel uit van de totale clusteronderwijsvoorziening. Daarnaast verzorgt GO! vanaf 7.00 uur opvang voor de leerlingen van de Borg. Zij krijgen vanaf die tijd een ontbijt en rond 8.10 uur worden de leerlingen naar de diverse scholen gebracht. Als er behoefte is, is er opvang door GO! vanaf 7.00 uur mogelijk tot 18.30 uur ook tijdens de vakanties en studiedagen. Ook op Meander Oost verzorgt Go! de voor- en naschoolse opvang in Kukeluusjes. Alle GO! voorzieningen dienen door ouders zelf geregeld worden via het planningsbureau van GO!, telefoonnummer 0320-294900....
Lees verder

Website en inzet social media

Ouders en andere belangstellenden kunnen kennisnemen van actuele ontwikkelingen en activiteiten op onze school via onze website. Indien u bezwaar hebt tegen het publiceren van beelden of promotionele filmpjes waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur. Uiteraard gaan we bij gebruik van foto’s en filmbeelden zorgvuldig te werk. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school en daarmee Stichting SchOOL. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school, betrokkenen en de stichting óók kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen.  Stichting SchOOL vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft een protocol opgezet om een ieder die bij de stichting betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Protocol sociale media Stichting SchOOL...
Lees verder