SchOOLwiki

zoekopdracht

42 resultaten in categorie "ouders"

Aanmelding (bijna) 4 jarigen

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Aannamebeleid

Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind. Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.    ...
Lees verder

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft de taak om in overleg met leerkrachten (onder de verantwoordelijkheid van het coördinerend teamlid) plannen te maken voor de  verschillende activiteiten op school. Deze activiteiten worden door de werkgroep, bestaande  uit teamleden en ouders, voorbereid. Via het meandernieuws, aanvullende brieven en onze website wordt u geinformeerd over deze activiteiten....
Lees verder

De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Na het basisonderwijs kunnen ouders en leerlingen kiezen uit scholen voor voortgezet onderwijs. In Lelystad zijn dat: de Rietlanden, SGL ( beiden openbaar onderwijs) Arcus ( interconfessioneel onderwijs) en Groenhorstcollege. In november beginnen deze scholen met hun voorlichtingsavonden. Via onze school krijgt u daarvan bericht. In januari organiseren de scholen voor het voortgezet onderwijs open avonden. In november krijgen de ouders en het kind een uitnodiging om met de leerkracht van groep 8 te praten over de vorderingen en het voorlopig advies. Voor 1 maart moeten leerlingen ingeschreven zijn bij een vo school door de ouders. In april 2015 nemen alle leerlingen deel aan de eindtoets basisonderwijs van het CITO. Deze geeft een indicatie t.a.v. het niveau van het kind en de te verwachten schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. In mei krijgen de ouders bericht van de scholen voor voortgezet onderwijs i.v.m. de toelating en plaatsing. Vlak voor de zomervakantie worden de leerlingen door het voortgezet onderwijs uitgenodigd om kennis te maken met hun nieuwe school. In het najaar worden alle schoolverlaters doorgesproken met de oud-groepsleerkracht en de mentor van het voortgezet onderwijs. ...
Lees verder

De grote lunchpauze

Vanwege het continu rooster eten alle kinderen op school in de groep o.l.v. de leerkracht. De kinderen in de midden- en bovenbouw gaan eerst een kwartier buiten spelen en eten daarna, o.l.v. de eigen leerkracht, in de groep De groepen 1-2 eten ong. een half uur in de groep en gaan daarna naar buiten. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket (inclusief drinken) mee....
Lees verder

GMR

Bovenschoolse zaken betreffende medezeggenschap worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, besproken....
Lees verder

Gedragscode vrijwilligers

Wij vinden het fijn dat vrijwilligers en hulpouders ​de school ondersteunen. Immers zonder hun inzet zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan. Onze school moet voor iedereen een veilige plaats zijn, waar het prettig werken en leren is. Wij willen dit waarborgen door duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en dit vast te leggen in een gedragscode voor hulpouders of andere vrijwilligers: opgesteld voor vrijwilligers en hulpouders. Op alle scholen van Stichting SchOOL geldt daarom een gedragscode vrijwilligers. Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor vrijwillige overblijfkrachten. Dit geldt niet voor luizenmoeders of voorleesvaders. De gedragscode voor vrijwilligers bevat de volgende onderwerpen: 1. Schoolcultuur/pedagogisch klimaat 2. Eén op één contacten vrijwilliger – leerling 3. Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de schoolsituatie 4. Hulp bij het aan- en uitkleden 5. Buitenschoolse activiteit schoolreis/schoolkamp 6. Racisme/discriminatie 7. Lichamelijk geweld 8. Privacy 9. Kleding 10. De digitale snelweg 11. GSM. 12. Genotsmiddelen ...
Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aan Stichting SchOOL is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden van verschillende scholen. Per persoon is de zittingsduur maximaal vier jaar. De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL. ...
Lees verder

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Landelijk is op 1 juli 2013 de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Binnen Stichting SchOOL  is een gezamenlijk Protocol_meldcode_Huiselijk_geweld_en_kindermishandeling opgesteld. De scholen zijn verplicht te handelen volgens dit protocol. In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling onzekerheid teweegbrengt. Het stappenplan in het protocol biedt een structuur aan en geeft handvatten hoe gehandeld kan worden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van dit stappenplan is: een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele verdere hulp. De taak van (het zorgteam van) de school met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak buiten de school ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening. Bij een vermoeden van huishoudelijk geweld en/of kindermishandeling volgt de school de volgende 5 stappen: In kaart brengen van signalen Overleggen met een collega uit het zorgteam van de school en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) Gesprek met de betrokkene(n) Wegen van het geweld of de kindermishandeling Beslissen: hulp organiseren of melden. Aanpassing meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1.    Vooruitlopend op de wetswijzing per 1 januari 2019, waarbij het verplicht wordt om met een afwegingskader in stap 5 van de meldcode te werken, een uitleg op hoofdlijnen. Stap 5 nu is beslissen: hulp organiseren of melden. Stap 5 per 1 januari 2019 is beslissen aan de hand van het afwegingskader, beide beslissingen moeten in deze volgorde genomen worden Afwegingskader 1: is melden noodzakelijk? Afwegingskader 2: is zelf passend en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk? Zodra het aangepaste basismodel meldcode van het ministerie wordt vrijgegeven worden deze door gevoerd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van stichting SchOOL. 2.    De LKC heeft advies gegeven om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan te passen naar het basismodel meldcode van het ministerie van VWS. Dit advies is overgenomen door het college van bestuur. Bij Fase 3: uitvoering van het plan van aanpak is toegevoegd aan het gesprek met de ouders “in uitzonderlijke situaties, waarbij er concrete aanwijzingen zijn dat het voeren van het gesprek met de ouders de veiligheid van het kind in het geding zou kunnen komen, kan de overleggroep het besluit nemen om geen contact te leggen met de ouders”.   Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, dat wil zeggen (ex-)partners, gezinsleden, familieleden of mantelzorgers. Het kan daarbij gaan om lichamelijk geweld (slaan, schoppen, door elkaar schudden e.d.), psychisch geweld (uitschelden, treiteren, kleineren, bedreigen, stalken), seksueel geweld, verwaarlozing, schending van rechten, opsluiting en belaging. Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen actief of passief opdringen....
Lees verder

Klachtenprocedure

Het zou kunnen zijn, dat u klachten heeft over het onderwijs bij ons op school. Bij Stichting SchOOL is een Klachtenregeling van kracht om een zorgvuldige behandeling van klachten garanderen. In het belang van de betrokkenen, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie die de schooldirectie en evt het schoolbestuur kan ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Voor toepassing van deze regeling zijn we aangesloten bij de landelijke onafhankelijke klachtencommissie. Waarover wel en niet? Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten. De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat. Deze klachten worden langs die lijn afgehandeld. De klachtenregeling is evenmin van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen deze besluiten is bezwaar en beroep op grond van de Awb mogelijk. Klachtenafhandeling Wanneer die klacht gericht is op het functioneren van een leerkracht, dan neemt u eerst rechtstreeks contact met de leerkracht op. Indien er na gesprekken geen oplossing is gevonden kunt u met uw klacht terecht bij de vertrouwenspersoon van school. Wanneer u klachten heeft die de totale school betreffen, neemt u contact op met de directeur. Vervolgens kunt u terecht bij de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school. De MR is het officiële orgaan van elke school. Mocht er dan nog geen oplossing gevonden zijn en blijft de klacht bestaan, dan neemt u contact op met het stichtingsbestuur. Klachtenprocedure Voor verdere informatie over de klachtenprocedure of het indienen van een klacht bij het stichtingsbestuur neemt u contact op met mevrouw E. Niezen, telefoonnummer 0320-767700. Het adres voor het schriftelijk voorleggen voorleggen van uw klacht is: Bestuur Stichting SchOOL T.a.v. Mevr. E. Niezen Postbus 2451 8203 AL  Lelystad E-mail: klachten@stichtingschool.nl Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111....
Lees verder

Klachtenregeling

Het zou kunnen zijn, dat u klachten heeft over het onderwijs bij ons op school. Bij Stichting SchOOL is een Klachtenregeling van kracht om een zorgvuldige behandeling van klachten garanderen. In het belang van de betrokkenen, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie die de schooldirectie en evt het schoolbestuur kan ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Voor toepassing van deze regeling zijn we aangesloten bij de landelijke onafhankelijke klachtencommissie. Waarover wel en niet? Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten. De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat. Deze klachten worden langs die lijn afgehandeld. De klachtenregeling is evenmin van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen deze besluiten is bezwaar en beroep op grond van de Awb mogelijk. Klachtenafhandeling Wanneer die klacht gericht is op het functioneren van een leerkracht, dan neemt u eerst rechtstreeks contact met de leerkracht op. Indien er na gesprekken geen oplossing is gevonden kunt u met uw klacht terecht bij de vertrouwenspersoon van school. Wanneer u klachten heeft die de totale school betreffen, neemt u contact op met de directeur. Vervolgens kunt u terecht bij de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school. De MR is het officiële orgaan van elke school. Mocht er dan nog geen oplossing gevonden zijn en blijft de klacht bestaan, dan neemt u contact op met het stichtingsbestuur. Klachtenprocedure Voor verdere informatie over de klachtenprocedure of het indienen van een klacht bij het stichtingsbestuur neemt u contact op met de heer Wim Klein, telefoonnummer 0320-767700. Het adres voor het schriftelijk voorleggen van uw klacht is: Bestuur Stichting SchOOL t.a.v. Erika Niezen Postbus 2451 8203 AL  Lelystad E-mail: klachten@stichtingschool.nl Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.  ...
Lees verder

Klassenouders

Iedere groep heeft twee klassenouders die voor twee jaar zijn gekozen. De klassenouders hebben als taak om de leerkracht te ondersteunen bij organisatorische zaken. Ook de activiteitencommissie kan een beroep doen op de klassenouders. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden....
Lees verder

Landelijke klachtencommissie

In plaats van het zelf in stand houden van een klachtencommissie heeft het college van bestuur van Stichting SchOOL besloten aan te sluiten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Is uw klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het college van bestuur van Stichting SchOOL. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling binnen Stichting SchOOL.  In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of de centrale klachtencoordinator worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508AD Utrecht Tel. 030 2809590 www.onderwijsgeschillen.nl info@onderwijsgeschillen.nl...
Lees verder

Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Dus als een kind op 10 oktober vijf jaar wordt, moet het vanaf 1 november naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Vanaf het vierde jaar mag een kind naar school. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Veel kinderen gaan vanaf hun vierde al naar school. Leerplichtwet De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Verplicht. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden, dan kan hij een proces-verbaal opmaken of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden van vrijstelling van de leerplicht en wat er als ouder/verzorger van uw wordt verwacht en wat de leerplichtambtenaar en de school doet op de site van de gemeente Lelystad....
Lees verder

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit 8 personen namens de geleding ouders en namens de geleding onderwijspersoneel. De MR is het enige wettelijk verplichte orgaan dat, krachtens de wet medezeggenschap onderwijs, aan de school verbonden is. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. De omvang en de samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen.   De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar, treden na hun zittingsperiode af maar zijn herkiesbaar. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal gebieden: veiligheid gezondheid ouderparticipatie schoolplan wijziging beleid t.a.v. schoolleiding onderwijskundige inrichting van de school besteding en middelen t.b.v. de school uitbreiding schoolwerkzaamheden stagiaires taakverdeling personeel aanstelling en ontslag personeel inkrimping/groei onderhoud   Uitgebreide informatie over bevoegdheden en taakstelling kunt u vinden in het reglement van de MR en het huishoudelijk reglement welke op school ter inzage liggen. Minstens twee keer per jaar wordt de MR in de gelegenheid gesteld om de algemene gang van zaken in de school te bespreken met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur, het college van burgemeester en wethouders. De leden van de MR willen een goed contact met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen en zijn dus bereid om vragen, opmerkingen en suggesties te ontvangen en te beantwoorden....
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Meepraten en -denken over ons Daltononderwijs

Het schoolbestuur van het openbaar onderwijs, heeft de directie van de Meander gemandateerd om beleid voor te bereiden, ter discussie te stellen en uit te voeren. Het beleid wordt door het schoolbestuur vastgesteld. De strikt formele rol van de medezeggenschapsraad is vooral belangrijk midden in dit traject: het verlenen van instemming of advies (volgens de bevoegdheden die vastgelegd zijn in de wet op de medezeggenschap, WMO). De MR kan ook initiatieven  voor beleid aandragen, vragen stellen bij uitblijven van beleid en kritisch blijven letten op de uitvoering van beleid. De school krijgt een steeds grotere vorm van autonomie maar moet zijn kwaliteit steeds toetsen aan het inspectiekader en verantwoorden aan het schoolbestuur....
Lees verder

Ouderparticipatie

Eén van de uitgangspunten van het Daltononderwijs is samenwerking. Samenwerking betekent ook dat ouders en school nauw samenwerken. Samen zijn ouders en school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Het spreekt voor zich, dat ouders altijd de eindverantwoordelijkheid hebben voor hun eigen kind....
Lees verder

Passend Onderwijs in Lelystad

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad gaan de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samenwerken om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Scholen hebben per 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd om de kosten in de hand te houden. De invoering van Passend Onderwijs is een grote operatie. De schoolbesturen In Lelystad en Dronten overleggen intensief met elkaar over de invulling van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs in Lelystad Voor meer informatie rondom passend onderwijs in Lelystad kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad en Dronten.  Zij werken samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen! De schoolbesturen die samen werken aan passend onderwijs in Lelystad: SCPO Lelystad LELYSTAD SKOFV LELYSTAD Stichting SchOOL inclusief De Zevenster cluster 3 LELYSTAD Stichting Monton LELYSTAD Maharishi Onderwijs Nederland LELYSTAD Stichting Noor Scholen LELYSTAD/ZWOLLE Accretio LELYSTAD Stichting Eduvier Onderwijsgroep LELYSTAD Algemene informatie passend onderwijs Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een website over passend onderwijs voor u gemaakt met veel algemene informatie zoals een animatiefilmpje met een uitleg in 3 minuten. Animatiefilmpje Passend Onderwijs VNG Passend-onderwijs-voor-ouders-en-kinderen-poster ...
Lees verder

Privacy

Op de school zijn alle gegevens opgenomen in het leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens juist moeten zijn. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen inzage in het dossier vragen, om eventuele verbeteringen of aanvullingen aan te kunnen brengen. Wanneer u inzage wilt in het dossier, kunt u een afspraak maken met de directie van de school. Toegankelijkheid gegevens De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Binnen de school zijn de gegevens toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Dat zijn de directie, de leerkrachten, de logopedisten, personen die het kind begeleiden, de onderwijsassistenten en de medewerkers van de administratie van de school. Overdracht van gegevens naar derden of naar een andere school wordt alleen gedaan wanneer ouder(s)/verzorger(s) daarmee instemmen. De dossiers bevinden zich in dossierkasten in een afgesloten ruimte. Gebruik van foto's/beeldmateriaal Ouders en andere belangstellenden kunnen zich op verschillende manieren verdiepen in onze school en de activiteiten van onze leerlingen. Wij gebruiken hier uiteraard deze website voor maar soms ook social media en filmpjes. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is een foto waarop een leerling herkenbaar in beeld staat een persoonsgegeven. Daarom is er toestemming nodig om de foto te mogen publiceren. Binnen Stichting SchOOL wordt dit meestal geregeld bij de inschrijving van de leerling. Indien u bezwaar hebt tegen het publiceren van beelden waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur. Uiteraard gaan we bij plaatsing van foto’s zorgvuldig en respectvol te werk.    ...
Lees verder

Regels voor aanvang schooltijden

De lessen beginnen ’s morgens om 8.15 uur. Om 8.05 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders die hun kinderen in de klas (willen) brengen, dienen om 8.15 uur de klas te hebben verlaten....
Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar één van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. De scholengemeenschappen zijn overwegend ‘brede’ scholen, die opleidingen verzorgen voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Tijdens de basisvorming wordt meestal ook de keuze voor het niveau van het vervolgonderwijs gemaakt. Voor rapportage naar het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport. Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft en een extra steuntje in de rug op weg naar het Voortgezet Beroeps Diploma kan het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Als uw kind meer of extra zorg nodig heeft en onvoldoende baat heeft bij de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs kan het worden aangemeld bij het speciaal voortgezet onderwijs (SVO). Voor toelating naar beide vormen van onderwijs bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit van toepassing op uw kind is, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd. Twee keer per jaar, in januari en in juni, worden de methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem van Cito. De resultaten van deze toetsen geven een objectief beeld van de leerprestaties van kinderen, de opbrengsten van een groep en een objectief beeld van de prestaties van de school als geheel. De school doet mee met de CITO-eindtoets in groep 8. Na de CITO toetsen in januari krijgen de leerlingen van groep 7 een voorlopig adviesgesprek. Het eindadvies dat de leerkrachten in groep 8 geven voor het middelbaar onderwijs is gebaseerd op methode gebonden toetsen, CITO LOVS groep 6-8 en de werkhouding in de klas. De uitslag van de CITO-eindtoets (eind groep 8) bedroeg de afgelopen jaren: In het schooljaar 2016-2017 scoorden wij 530.0 terwijl het landelijk gemiddelde 535 was. Wij zijn een groene school: een school met een basisarrangement (januari 2015). Schooljaar 2015-2016 scoorden wij met onze groepen 8 onder het landelijk gemiddelde. De jaren daarvoor waren de opbrengsten voldoende. In Scholen op de kaart vindt u de gegevens van onze school: https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11381/De-Meander?zoekwoord=de meander&presentatie=2&sortering=2  ...
Lees verder

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. Lees meer over Passend Onderwijs. Telefoonnummer: 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl ...
Lees verder

Schoolbeleid t.a.v. veiligheid en protocollen

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert, dat houdt onder meer in dat ook kinderen zich dienen te houden aan de gedragscodes. Om een paar voorbeelden te noemen: zuinig omgaan met de spullen van jezelf en van een ander, niet rennen in de gangen, je houden aan het internetprotocol, geen schuttingwoorden gebruiken. We hebben een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hanteren een aantal protocollen, zoals: omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, incidentenregistratie, protocol social media, internetgebruik, time-out-schorsing, verwijdering en een ontruimingsplan. Deze kunt u vinden op onze website. SchOOL heeft ook een aantal protocollen, waaronder ook een Reglement Incidentenregistratie. Wanneer uw kind schade lijdt door toedoen van anderen, verhaalt u de schade bij de WA verzekering van de dader. SchOOL heeft een Schoolongevallenverzekering, waarbij u schade kunt verhalen, die direct het gevolg is van het onderwijsprogramma voor zover het om materiële schade gaat die tijdens schooluren is geleden, voor zover het gaat om verwijtbaar gedrag. In dit verband wordt ook het pestprotocol van de Meander genoemd. Daarin zijn afspraken opgesteld hoe met pesten op school wordt omgegaan. De ouders kunnen dit protocol lezen op onze website. Op de Meander leren de kinderen niet alléén. Nog belangrijker, ze ontwikkelen er hun persoonlijkheid door samen te werken met anderen, zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Schoolregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf....
Lees verder

Schooltijden

Groep 1 t/m 8   Maandag   8.15 uur tot 13.45 uur   Dinsdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Donderdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Woensdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Vrijdag   8.15 uur tot 13.45 uur     De schooldeur gaat ‘s morgens 5 minuten voor aanvang open. De hoofdingang op Meander West (ter hoogte van de parkeerplaats) zal om 8.15 gesloten worden. Dit om de rust in onze school te waarborgen. De ochtendpauze is van 10 uur tot 10.15 uur. De tweede pauze is van 11.45 uur tot 12.00 uur. Vanaf 12.00 tot 12.15 uur gaan de kinderen gezamenlijk met de leerkrachten eten en drinken in de klas....
Lees verder

Sponsoring

Het schoolbeleid t.a.v. sponsoring is gebaseerd op de gedachte dat kinderen niet worden ingezet ten behoeve van commerciële activiteiten. Dat betekent, dat op verzoeken tot sponsoring niet wordt ingegaan. Daar waar twijfel is, wordt eerst overlegd met de medezeggenschapsraad om de randvoorwaarden vast te stellen, alvorens een besluit te nemen....
Lees verder

Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor.  Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ouders en docenten mogen via de medezeggenschapsraad hun stem laten horen over een sponsorcontract. Er zijn gedragsregels voor sponsoring vastgelegd in een landelijk convenant voor primair en voortgezet onderwijs die ook van toepassing zijn binnen alle scholen van de stichting SchOOL. Een aantal uitgangspunten hieruit over het omgaan met sponsoring op school zijn: De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstelling en taak van de school. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het onderwijs niet aantasten. Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden. Sponsoring mag niet leiden tot afhankelijkheid van de sponsor (m.a.w. de continuïteit mag niet in het gedrang komen als er sponsoring zou wegvallen). Klachten over sponsoring in het onderwijs Ouders, docenten en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de klachtencommissie van de school. Sponsoring gaat vaak samen met reclame-uitingen. Heeft u als ouder, leerkracht of leerling een klacht over de inhoud van een reclame-uiting? Dan kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie....
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor: het kan zijn dat de groep vol is, maar het kan ook op heb gebied van extra zorg zijn. Kinderen met meervoudige problematiek kunnen geweigerd worden als de school niet aan de zorgplicht daarvoor kan voldoen. Als daar gegronde redenen voor zijn, kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren. Het schoolbestuur is daarbij verplicht dat goed gemotiveerd aan de ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Soms kunnen scholen leerlingen niet toelaten omdat deze vol zijn. De betreffende school zal in dat geval aangeven welke school nog wel plaats heeft. In een enkel geval hebben scholen wachtlijsten en worden leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen later wel toegelaten. De directeur kan eventueel leerlingen schorsen en verwijderen. Een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt, dan wel wangedrag vertoont, kan een aantal dagen geschorst worden. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouder(s)-verzorger(s), waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij of zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten. Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouder(s)-verzorger(s) worden dan eerst gehoord en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt, kan de leerling, na overleg met de inspecteur, van school worden verwijderd. De ouders hebben een bezwaar- en beroepsmogelijkheid....
Lees verder

Urenberekening, vakantie en vrije dagen 2018-2019

Voor een overzicht van de urenberekening klikt u hieronder. Lesurentabel 2018-2019...
Lees verder

Vakanties en studiedagen

Voor een actueel overzicht van vakantie en studiedagen zie onze website: www.demeander.eu/jaarplanning/  ...
Lees verder

Verlof en verzuim

Als reden voor het verlenen van bijzonder schoolverlof mogen in aanmerking worden genomen: a   huwelijk van verwanten in 1e, 2e of 3e graad; b   huwelijksjubilea van verwanten in de 1e of 2e graad; c   het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van verwanten in de 1e of 2e graad; d   het overlijden van verwanten in de 1e, 2e of 3e graad; e   gezinsuitbreiding en verhuizing. Vakantieverlof kan worden verleend als door een werkgeversverklaring kan worden aangetoond dat één van de ouders in de normale schoolvakantie geen verlof op kan nemen, of als door een medische verklaring hiervoor de noodzaak kan worden aangetoond. Het willen vermijden van de drukte op de wegen of het gebruik willen maken van goedkope vakantieaanbiedingen zijn geen voldoende gewichtige redenen voor verlof. Ouders wordt dringend verzocht aparte vakanties zoveel mogelijk te beperken. Het komt het onderwijs niet ten goede, het onderbreekt het leerproces en is derhalve niet in het belang van het kind. De directeur is verplicht ongeoorloofd afwezig zijn te melden bij de leerplichtambtenaar. Voor verlof is toestemming vereist van de directeur. Briefjes voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur. De school verzoekt ouders in geval van verzuim dit zo snel mogelijk te melden, zodat bekend is wat de reden van afwezigheid van uw kind is. Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch voor schooltijd of d.m.v. het meegeven van een briefje (via broertje of zusje).  ...
Lees verder

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) door de leerplichtambtenaar wordt nageleefd: Verlof wegens gewichtige (gezins)omstandigeheden. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is vanaf 5 jaar het geval bij ziekte, schoolsluiting en bij de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling (extra verlof) wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil om van ouders gelegen zijn. Voorbeelden zijn: verhuizing; bij gezinsuitbreiding, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad; bij een 12½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad. In alle gevallen dient het verlof bij de directeur te worden aangevraagd. De bevoegdheid te besluiten over extra verlof aanvragen tot en met 10 dagen in een schooljaar ligt bij de directeur van de school. Op school kunt u een aanvraagformulier krijgen voor extra verlof. Verzoek bij Leerplichtambtenaar Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad indienen. De Leerplichtambtenaar zal altijd contact opnemen met de directeur van de school en vragen naar zijn of haar mening over de aanvraag....
Lees verder

Verslaggeving van de gegevens van de leerlingen

Drie keer per jaar krijgt de leerling een schriftelijk rapport. Dit bestaat uit twee delen: 1   de contacten met anderen en de werkhouding 2   de beoordeling van de verschillende leergebieden   In de week na het verschijnen van het rapport volgt er een 10-minuten gesprek waarin de leerkracht het rapport bespreekt met ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de leerling....
Lees verder

Verzuim en leerplicht

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens reeds op hun vierde jaar naar school. Zij mogen zelfs al naar school als zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt en dat behoeft niet de gehele schoolweek te omvatten. Goed overleg met de directie van de school is daartoe wel noodzakelijk. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Daarna is de leerplicht niet helemaal afgelopen. De leerling zal gedurende 1 jaar nog minimaal 2 dagen per week aan de zogenaamde partiele leerplicht  moeten voldoen door onderwijs te volgen op een instelling. Als een leerling reden heeft om te verzuimen, moet de ouder/verzorger dat altijd aan de school melden. In de regel beoordeelt de schooldirectie of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moet de directie daarvan melding maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente die een proces verbaal kan opmaken met juridische gevolgen. Vrijstelling van leerplicht en of schoolbezoek is in een aantal gevallen mogelijk. Te denken valt daarbij aan een situatie waarin ouders/verzorgers door hun werk niet in de gelegenheid zijn om binnen de schoolvakantie er op uit te gaan. U dient zich daarvoor in eerste instantie te vervoegen bij de directie van de school. Ook bij spijbelen speelt de leerplichtambtenaar een rol en kan sancties opleggen.  ...
Lees verder

Visie

Ons motto is: Als betrokken en enthousiast dalton-team, samen met u en uw kind aan de slag, zorgt voor een maximale ontwikkeling elke dag. Onze visie is: Vanuit de daltongedachte zien wij de leerkracht als coach en leerling als eigenaar van het leerproces en bieden wij een veilig ontwikkelingsklimaat waarin wij de kinderen coachen, samen met ouders en externe deskundigen, om het optimale uit zichzelf te halen. De Meander is een openbare daltonbasisschool. Samen verzorgen de Meander en de Tjalk , daltononderwijs in Lelystad. Beide scholen met eigen accenten. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Elke daltonschool baseert het onderwijs op vijf kernwaarden: zelfstandigheid -   vrijheid/verantwoordelijkheid samenwerking effectiviteit en doelmatigheid reflecterenDe dag- en/of weektaak is hierbij een belangrijk hulpmiddel waardoor wij kunnen differentiëren in tempo en niveau en waarmee de leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen handelen. ...
Lees verder

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om de weektaak zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werk- afspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfschatting een grote rol spelen.  ...
Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is op dit moment 22,50 Euro. Tijdens de jaarvergadering van de MR wordt de jaarlijkse ouderbijdrage opnieuw bepaald. Met deze vrijwillige ouderbijdrage kunnen de extraatjes worden betaald zoals bijvoorbeeld de excursies, sinterklaascadeautjes, enz. U ontvangt na de jaarvergadering een betalingsverzoek d.m.v. een automatische machtiging of een acceptgirokaart....
Lees verder

Wat verwacht de school van de ouders?

Wij streven naar kwalitatief goed Daltononderwijs. Dat betekent dat in principe elk kind moet voldoen aan de kerndoelen primair onderwijs en de Daltonvaardigheden beheerst. De school verwacht van de ouders, dat ze zich bewust zijn dat ze een Daltonschool voor hun kind hebben gekozen. Dat betekent dat zij de uitgangspunten onderschrijven. Vanuit de Daltonuitgangspunten verwachten we, dat de ouders actief betrokken zijn bij onze Daltonschool. Dat uit zich door de belangstelling voor het eigen kind, maar ook door deel te nemen aan ouderavonden, of bereid zijn te helpen bij bepaalde activiteiten als excursies e.d....
Lees verder

Wat verwachten de ouders van de school?

Wij streven naar een zo optimaal mogelijk contact. Ook hier is samenwerking ons uitgangspunt. Zo bestaan er een aantal vaste contactmogelijkheden: informatieavonden, 10-minutengesprekken, de weektaak, een kijkje in de groep van het kind, op verzoek huisbezoek, een gesprekje tussendoor, een telefoontje… Kortom, er zijn vele mogelijkheden....
Lees verder

Website en inzet social media

Ouders en andere belangstellenden kunnen kennisnemen van actuele ontwikkelingen en activiteiten op onze school via onze website. Indien u bezwaar hebt tegen het publiceren van beelden of promotionele filmpjes waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur. Uiteraard gaan we bij gebruik van foto’s en filmbeelden zorgvuldig te werk. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school en daarmee Stichting SchOOL. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school, betrokkenen en de stichting óók kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen.  Stichting SchOOL vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft een protocol opgezet om een ieder die bij de stichting betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Protocol sociale media Stichting SchOOL...
Lees verder

Zorgplicht

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. Zie ook aannamebeleid....
Lees verder

Zorgplicht en verhuizing van het kind

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school....
Lees verder