SchOOLwiki

zoekopdracht

35 resultaten in categorie "ons-onderwijs"

Aanmelding (bijna) 4 jarigen

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Aannamebeleid

Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind. Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.    ...
Lees verder

Actief burgerschap

Vanaf 1 februari 2006 dient onze school inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, wensen van ouders/verzorgers en omgeving, de visie en missie van de school, spelen hierbij een grote rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. De opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. Wat betekent dat voor het onderwijs in verschillende groepen? In de onderbouw en middenbouw ligt de nadruk op de sociale omgang door middel van onze methode Goed gedaan. In de bovenbouw worden de wereldgodsdiensten behandeld en in de geschiedenislessen wordt de tweede wereldoorlog met als hoofdpersoon Anne Frank behandeld. Eind april wordt er stilgestaan bij dodenherdenking en het bevrijdingsfeest. Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt er gesproken over de staatsinrichting. Vanaf schooljaar 2016-2017 maakt de Meander voor haar sociaal emotionele ontwikkeling op school gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kind training. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na. Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. Leren om verantwoordelijkheid te nemen. Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen....
Lees verder

Activiteiten groep 1/2

1. Toelating jonge kleuters: Twee maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd zijn er de zogenaamde kennismakingsmomenten. De nieuwe kleuter ontvangt een kaartje van de school met daarop de vraag of de ouders even contact met school wil opnemen om vier kennismakingsmomenten af te spreken. Op deze manier kan het kind wennen aan de nieuwe situatie.   2. Activiteiten in de groepen 1 en 2. Het schoolplan van het Daltononderwijs op onze school is zo opgesteld, dat de kinderen leren in toenemende mate verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Al vrij snel na de periode van gewenning leren de kinderen werken met taken. Ze leren plannen met een weektaak door deze af te kleuren. Een dagritme is voor Daltonkinderen belangrijk De ochtend: Kiezen met de weektaak kring werken aan de weektaak in de verschillende hoeken of buitenspelen. eten en drinken buitenspelen of werken aan de weektaak in de verschillende hoeken. Korte kring/5 minutenspelletje.   De middag: kring werken aan de weektaak in de verschillende hoeken. naar het speellokaal of buitenspelen Korte kring/5 minutenspelletje.   Indien het weer het niet toelaat om buiten te spelen, doen we spelletjes of bewegen we op muziek in het speellokaal. Eén keer per twee weken hebben de kinderen gym van een vakleerkracht. De ander lessen worden door de eigen leerkracht gegeven.   De kring In de kring vertellen de kinderen over hun belevenissen of speciale gebeurtenissen. Natuurlijk komt elke dag het dagritme aan bod. Ook de vakken wereldoriëntatie, taal, rekenen, muziek en drama  uit de methode Kleuterplein worden in de kring gegeven. De werkjes en het spel uit de hoeken worden in de kring geëvalueerd.    Werken aan de weektaak Op de weektaak staan alle activiteiten die de kinderen in een week kunnen doen. De kinderen mogen kiezen welke werkjes ze willen doen. Het kan ook zo zijn dat de kinderen door de leerkracht uitgenodigd worden een verplicht werkje te doen of om samen in een hoek te spelen. Het spel wordt dan geobserveerd waardoor verdieping van het spel mogelijk is.     Buitenspelen met materiaal spelletjes Tijdens het buitenspelen leren de kinderen samenspelen, samen iets regelen, conflicten oplossen en ze oefenen hun motoriek. Kiezen met het planbord   De kinderen halen ’s ochtends hun weektaak uit hun laatje. Dan gaan ze kijken wat ze die dag gaan doen. De kinderen pakken een kaartje van een bepaalde hoek van het bord. Als er geen kaartjes meer hangen is de hoek vol. Als de kinderen tot een keus zijn gekomen en de hoek is nog vrij, zetten zij een kruisje, met de kleur van de dag, op hun eigen weektaak. Het kaartje wordt in een daarvoor bestemd bakje gelegd, de weektaak mag weer terug in hun eigen laatje.   Thema’s Wij werken gedurende vier weken aan een thema. Wij gaan hierbij uit van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarnaast gebruiken wij de methode Kleuterplein. We starten in de kring met een brainstorm/denkwolk. We inventariseren waar de kinderen aan denken bij dat thema. De kinderen denken samen met de leerkracht na, hoe ze het thema de hoeken in kunnen brengen. Doordat ze zelf  inbreng hebben in plaats van vooraf gestructureerde werkjes aan te bieden groeit de betrokkenheid. Ook de verantwoordelijkheid, het werkje of het spel ook zo goed mogelijk af te ronden, groeit. Na twee weken gaan we aan de hand van de methode kleuterplein het thema verder verdiepen. We kijken welke doelen nog niet behaald zijn.   Hoeken In de onderbouw wordt er voornamelijk in hoeken gewerkt. De volgende hoeken zijn aanwezig: knutselhoek, kleine bouwhoek, grote bouwhoek , huishoek, wisselhoek, zand-watertafel, boekenhoek, computerhoek, speel-leerhoek, rekenhoek, tekenhoek, schilderhoek, krijtbord en de lees-schrijfhoek.   Zorg voor het jonge kind Er zitten duidelijke leerlijnen in spel- leer- en ontwikkelingsmaterialen en er is een gevarieerd aanbod met veel aandacht voor taalontwikkeling. Het is de taak van de groepsleerkrachten van groep 1 en 2 deze ontwikkelingspunten d.m.v. observaties en toetsing vast te stellen en daarop voort te bouwen. Er is overleg tussen de leerkrachten van groep 1,2 en 3 met de IB’er. De ontwikkeling van uw kind en de voortgang wordt regelmatig geëvalueerd. Mocht blijken dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan wordt de interne begeleider ingezet ter ondersteuning van de leerkracht of werkt de intern begeleider met de kinderen die iets extra’s aankunnen. De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt uitgebreid besproken. Belangrijke elementen voor een beslissing daartoe zijn: de werkhouding sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling cognitieve ontwikkeling. We maken daarbij gebruik van kleutertoetsen. Als een of meer elementen nog niet in voldoende mate aanwezig zijn, zal in overleg met de ouders, een goed overwogen besluit genomen worden....
Lees verder

Activiteiten in groep 3 - 8

Binnen het schoolplan van het Daltononderwijs staan de Dalton uitgangspunten vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderlinge samenwerking centraal. De leerling wordt gestimuleerd om zelfontdekkend te werken. De kinderen krijgen in groep 3, mede afhankelijk van hun eigen ontwikkeling/leerlijn, te maken met aanvankelijk lezen, schrijven, taal en rekenen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt het leesonderwijs individueel aangeboden. De instructie van lezen, schrijven en rekenen gebeurt klassikaal, waarna de kinderen zelfstandig kunnen werken met het geleerde, aan hun weektaak. We gebruiken de volgende methodes: Rekenen – Wereld in getallen nieuw (groep 3-8) Aanvankelijk technisch lezen – Veilig Leren Lezen nieuwe versie (groep 3) Schrijven- Pennenstreken ( groep 3-8) Taal/spelling – Staal (groep 3-8) Voortgezet technisch lezen – Leesparade (groep 4-8) Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip (groep 4-8) Aardrijkskunde – De blauwe planeet (groep 5-8) Geschiedenis – Speurtocht (groep 5-8) Biologie/natuur – Natuniek (groep 4-8) Expressieonderwijs – Moet je doen (groep 1-8) Sociale emotionele vorming – De Kanjertraining Verkeer – Wegwijs (4-8) Engels – Real English (groep 7/8) Studievaardigheden – Blits ( groep 7-8) ...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

Stichting SchOOL vindt sport en bewegen belangrijk. Het optimaal leren bewegen en het bewust bezig zijn met een actieve en gezonde leefstijl dragen immers bij aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan zo op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Daarom hebben alle scholen van Stichting School een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten van de Vakgroep Bewegingsonderwijs zijn in dienst van Stichting SchOOL en bieden bewegingsactiviteiten aan voor elk kind met als doel elk kind de kans te geven zicht te ontwikkelen.  In en om de school en in samenwerking met partners. Van gymlessen tot sportdagen (denk aan spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, voetbal- en korfbaltoernooien) en de organisatie en begeleiding van kampen (op Vlieland en in Zeewolde).  Zij doen dat voor de openbare basisscholen in Lelystad maar ook voor scholen van andere schoolbesturen. Over de vakgroep bewegingsonderwijs...
Lees verder

Borging

Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed Daltononderwijs door allemaal deel te nemen aan planmatige zelf evaluatie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden voor Dalton liggen in het team van docenten. Het daltononderwijs zet ook sterk in op het maatjesleren/tutorleren (zie daltonontwikkelingsplan) van scholen binnen en buiten een regio. Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven....
Lees verder

Daltononderwijs op de Meander

Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.   De pedagogische principes in het Daltononderwijs gaan ervan uit dat een kind verantwoordelijkheid kan en moet dragen voor het leerproces dat het aangaat. Naarmate er een ontwikkeling plaats vindt naar zelfverantwoordelijk leren zullen er meer keuzes door het kind zelf gemaakt worden in:   -   tempo van leren en verwerken van de speel/leerstof; -   de volgorde van vakken en taken; -   het tijdstip wanneer welke taak wordt opgepakt; -   het kiezen met wie het wil samenwerken, een ander kind en/of de leerkracht; -   de afspraken die worden gemaakt met de leerkracht over de controle op de eigen leerresultaten en de verantwoording voor de taak.   Daltonscholen worden vaak de ‘school-met-de-taak’ genoemd. Wij willen de taak zien als middel om zelfstandigheid, differentiatie in tempo en niveau en communicatiemiddel met ouders te bevorderen. De leerkracht verdwijnt hierbij niet in de rol als begeleider. Er moet een evenwicht worden gezocht in het leren door instructie enerzijds en actief probleemoplossend leren anderzijds....
Lees verder

De ontwikkeling van onze school

In het, per 1 december 2015, vastgestelde meerjarenbeleidsplan is de ontwikkeling van het onderwijs over een periode van vier jaar beschreven. Vanuit het schoolplan zal jaarlijks een werkdocument op schooljaarbasis worden gemaakt. Het schoolplan 2015-2019 is nog in ontwikkeling. Doelen Schooljaar 2014-2015 onderwijsinhoudelijk Doelen gehaald in 2015? 1 *N.a.v. signalering en diagnosticeren onder begeleiding van een ib’er groepsplannen maken voor de kernvakken.           *N.a.v. de cito lovs resultaten verantwoording afleggen aan de directie en toelichting kunnen geven in signaleringsvergadering. * Alle groepen werken m.b.v. groepsplannen. Inhoudelijk moeten deze in het volgende schooljaar sterker weggezet worden. In het schooljaar 2016-2017 kan dan de borging plaatsvinden * Leerkrachten analyseren sinds dit schooljaar volgens de Focus III formulieren. Volgend schooljaar continueren en in 2016-2017 borgen we deze werkwijze. 2 *Aanvang maken met het benoemen van de pedagogische behoeften in de groepsplannen.   *De leerkrachten benaderen de kinderen bewust als team en als individu volgens de principes van het Daltononderwijs en Jay Marino. Zij zijn op de hoogte van bijzonderheden en afspraken rondom lln. * Doel niet behaald. Wordt nu wel beschreven in de nieuw ingevoerde groepsoverzichten. * Het behalen van het doel is nog in ontwikkeling. Komend schooljaar worden beide cursussen afgerond. 3 Evalueren en Borgen taal/spelling afspraken Op de Meander zijn twee taal coördinatoren werkzaam. Deze zorgen voor de doorgaande lijn in de school bij het aanbieden van de talige vakken. Woordenschat: Taalrijke leeromgeving trainen van leerkracht vaardigheden, aanbieden van werkvormen. Begrijpend lezen: Elke tekst modelend aanbieden, trainen van leerkracht vaardigheden. Spelling: Elke dag 6 woordendictee en 1 zin. Technisch lezen: Elke eerste kwartier op de dag lezen in de klassen. Er zijn dit jaar een aantal klassenbezoeken geweest en inhoudelijke teamvergaderingen over bovenstaande punten. Met het team zijn de bovenstaande teamafspraken gemaakt.       *De resultaten voor woordenschat laten een groei zien. We zijn nog niet op de doelen die gesteld zijn. De afspraken blijven gemonitord worden. *De resultaten voor begrijpend lezen zijn gestegen, ook dit vergt nog aandacht. *Voor spelling zijn de doelen niet gehaald. Volgend jaar wordt het dyslexie protocol onder de loep genomen. Er zullen nieuwe teamafspraken gemaakt worden voor spelling en technisch lezen. 4 Kwaliteit van onze medewerkers De leerkrachten scoren voldoende op het beoordelingsinstrument van de Stichting ScHOOL. * De directie brengt de deskundigheid van het leerkrachtenteam in kaart. Daar waar nodig vindt deskundigheidsbevordering plaats. *De kwaliteit van personen op sleutelposities op de Meander is geborgd. *Alle leerkrachten hebben een actueel bekwaamheidsdossier en zijn zelf verantwoordelijk dat het actueel is en blijft. De kwaliteit van de personen op sleutelposities is gewaarborgd. Wij werken met een veranderende management omgeving waarin meer personen verantwoordelijkheid dragen. Alle leerkrachten hebben een actueel bekwaamheidsdossier. 5 Bestaande Dalton protocollen evalueren, bijstellen en uitvoeren. Daltonhandboek aanpassen. Er vinden coaching gesprekken plaats vanuit Daltonwerkgroep naar de leerkrachten richting schoolgedachte. In het schooljaar 2014-2015 worden leerkrachten d.m.v. de dalton indicatoren beoordeeld en indien nodig begeleidt/gecoacht Wij vervolgen het tweede jaar van de Daltonopleiding als team   Twee jaren opleiding zijn voorbij. In het schooljaar 2015-2016 starten wij met het derde jaar Daltonontwikkeling en zullen de gedane onderzoeken, de aangepast protocollen en het daarbij behorend materiaal worden aangeschaft. 6 Opbrengstgericht werken *Continueren en borgen van dat wat we in voorgaande jaren hebben opgebouwd.   *Verdieping OGW: Focus werkwijze: Resultaten vormen de basis voor de indeling van de groepen op didactische behoefte en de leerkrachten zijn in staat om onder begeleiding van de IB’er de onderwijsbehoefte te benoemen. *Op de manier van Jay Marino schooldoelen, groepsdoelen en leerlingdoelen stellen.   *Er is een verdiepingsslag gemaakt op basis van de cyclus HGW/OGW *Doel is behaald. Het benoemen van de onderwijsbehoeften is sterk in ontwikkeling. Wordt weggezet in het nieuwe document groepsoverzicht. *Iedereen heeft de scholing gehad. Vervolgens is er geëxperimenteerd in de groepen met het stellen van en werken met groeps- en leerlingdoelen. Volgend schooljaar wordt de implementatie afgerond en kan de borging plaatsvinden. 7 *Be Cool: de Meander heeft meegedaan aan de ‘usebility’ testen van de Universiteit van Twente. Het eindproduct wordt dit jaar getest. *Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden. O.l.v. van ib’er afnemen om te bepalen welke leerlingen mogen werken aan Levelwerk. ( uitdagend werk voor meerbegaafden) Het BE COOL project is afgelopen. DHH is bij de leerkrachten bekend en zal structureel worden gepland in de jaarkalender. 8 Ouderparticipatie: Hoe neem je ouders mee in onze schoolgedachte? *externe communicatie van informeren naar communiceren Hoe geef je ouders de verantwoordelijkheid voor activiteiten? Er is dit jaar een werkgroep gevormd die in het schooljaar 2015-2016 hiermee aan de slag gaan. De werkgroep bestaat uit de MAT leden en twee ouders     Doelen Schooljaar 2015-2016 Doelen gehaald in 2016? 1 De leerkrachten benaderen de kinderen bewust als team en als individu volgens de principes van het Daltononderwijs en Jay Marino. Zij zijn op de hoogte van bijzonderheden en afspraken rondom lln. 2 Taal: Op de Meander zijn twee taal coördinatoren werkzaam. Deze zorgen voor de doorgaande lijn in de school bij het aanbieden van de talige vakken. * Implementeren van het vernieuwde dyslexieprotocol *Technisch lezen: nieuwe werkwijzen introduceren om schoolbreed ervoor te zorgen, dat kinderen een hogere score halen * Woordenschat: in alle klassen komt een woordenschat boom, waarbij we nieuwe woorden introduceren en aanbieden volgens verschillende werkvormen. 3 * Voor de kernvakken stellen alle leerkrachten groepsplannen op en voeren deze uit. Dit gebeurt cyclus via analyse-diagnose-acties-monitoring en evaluatie. Speerpunt ligt dit schooljaar op technisch lezen en rekenen. * Aan het eind van het schooljaar kunnen de leerkrachten een kwalitatief sterke evaluatie a.h.v. een vooraf gesteld stappenplan schrijven t.a.v. de gestelde doelen op groeps- en individueel niveau. * De pedagogisch didactische groepsoverzichten, waarmee in 2014-2015 een start is gemaakt, worden op inhoud en bruikbaarheid geëvalueerd, bijgesteld en opgesteld voor de nieuwe periode. Leerkrachten op groepsniveau en Intern begeleiders op schoolniveau na de cito afname. 4 Kwaliteit van onze medewerkers De leerkrachten scoren voldoende op het beoordelingsinstrument van de Stichting SchOOL. * De nieuwe directie brengt de deskundigheid van het leerkrachtenteam in kaart samen met een externe deskundige. Daar waar nodig vindt deskundigheidsbevordering plaats. *De kwaliteit van personen op sleutelposities op de Meander is geborgd. *Alle leerkrachten hebben een actueel bekwaamheidsdossier en zijn zelf verantwoordelijk dat het actueel is en blijft. 5 Bestaande Dalton protocollen evalueren, bijstellen en uitvoeren. Daltonhandboek aanpassen. Van het team van de Meander haalt 80% het Daltoncertificaat na het afronden van het tweede jaar van de Daltonopleiding. De directeur en adjunct directeur behalen hun certificaat voor Dalton leidinggevende. 6 Ouderparticipatie: Wij implementeren een digitaal communicatie instrument. Daarmee intensiveren wij de communicatie met ouders. Wij verbeteren het informeren van ouders over de school, de groep en hun kind. Wij introduceren ook een discussieforum van ouders onderling en van ouders met de leerkracht. 7 Gezonde leefstijl. We stimuleren kinderen gezonder te leven door op school 21 weken mee te doen aan het verstrekken van 3 keer per week gratis groente en fruit.  ...
Lees verder

De zorg op de Meander

Op de Meander wordt gewerkt met de één-zorgroute. Op basis van observaties, resultaten van methode gebonden toetsen en Citotoetsen, worden de leerlingen in een groep per vak ingedeeld in een van de drie niveaus, de plusgroep, de methode gebonden groep en de zorggroep. De leerkracht stelt hier groepsplannen voor op per periode. De leerlingen in de plusgroep werken de methode compactgewijs door en krijgen verrijkingsstof aangeboden, o.a. Levelwerk. De zorggroep krijgt, naast de reguliere instructie, extra uitleg en begeleide in oefening aan de instructietafel van de leerkracht. Het kan zijn dat een leerkracht constateert dat een leerling specifiekere onderwijsbehoeften heeft, waaraan binnen de niveau-indeling van de  een-zorgroute niet voldoende tegemoet gekomen wordt. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider middels een leerling bespreek formulier (zorgniveau 3). Vervolgens worden ook de ouders en de leerling gevraagd mee te denken over de onderwijsbehoeften. Daarna wordt er een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit wordt ondertekend door ouders en school en minimaal elk half jaar geëvalueerd. Soms is het nodig om de onderwijsbehoeften verder te onderzoeken. De school kan dan de expertise inroepen van de orthopedagoge van Zien in de klas (zorgniveau 4). Zij kan in de klas observeren, een gesprek voeren met de leerkracht en/of met de leerling om zo meer zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft op school. Zij bespreekt haar bevindingen altijd met de ouders en de school. Op haar advies kan een aanmelding volgen bij het Onderwijsloket (zorgniveau 5). De adviseurs hiervan kunnen meekijken naar het zoeken naar een geschiktere onderwijsplek of naar het opstellen van een onderwijsarrangement (zorgniveau 6).             Schema van het zorgsysteem:   niveaus omschrijving betrokkenen verantwoordelijk aanbod Basisondersteuning ( ondersteuning in de groep-school)   Niveau 1. Handelingsgericht Oplossingsgericht Werken door de leraar in de groep             • Handelingsgericht en oplossingsgericht werken door de leraar in de groep. • Directe instructiemodel. • Leraar in de groep observeert, signaleert, benoemt onderwijsbehoeften, stelt groepsplan op, clustert leerlingen in het groepsplan, voert uit, evalueert. • Cyclus HGW = waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren   Leraar   Leraar   *Team-ontwikkeling HGW   Niveau 2. Overleg met collega´s     • Leraar overlegt met collega’s; Inzet om onderwijsbehoeften te verhelderen, te reflecteren op eigen gedrag, ervaringen uitwisselen en aanpak afstemmen.   Leraar   Leraar   *Team-ontwikkeling HGW   Niveau 3. Overleg met IB-er (via groeps- en kind besprekingen)       • Onderwijsbehoeften verder in kaart brengen/scherp formuleren; • Consequente denkrichting: Wat is nodig voor dit kind in deze klas? Kan het met deze leraar? Wat heeft de leraar nodig? • Afwegen wie of wat verder nodig is binnen of buiten de school   Leraar en IB-er   IB-er   *Protocol Grensoverschrijdend gedrag * Protocol moeilijk gedrag   Niveau 4. Schoolnabije ondersteuning               • Het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften. • Vroegtijdig signaleren van ondersteuning. • Het geven van handelingsgerichte adviezen aan leraar en ouders. • Onderhouden contacten van afstemming met kernteam • Voorbereiden voor casuïstiek onderwijsloket   Ondersteu-ningsteam: -IB-er, Leraar -CJG Consulent -Consultatieve Begeleider (orthopeda-goog) -SMWer, -(AB-er)   -ouders   Directeur Bao   *Protocol ontwikkelings- perspectief *Stappenplan casusregie *Afspraken en omvang consultatieve begeleiding *Protocol van PO naar SBO en SO *Bespreek-formulier Extra ondersteuning  (bovenschools)   Niveau 5. Bovenschoolse ondersteuning             • Handelingsgerichte diagnostiek • Handelingsgerichte begeleiding/arrangementen • Verwijzing   (toelaatbaarheidscommissie per 01-08-2014; toetsen op toelaatbaarheid SBO of SO)   Onderwijsloket     Directeur Bao   * Overzicht: Positie Onderwijsloket in Ondersteuningsteam *Protocol JRK *Protocol Observatie-plaats SBO *Zijstap   Niveau 6. Speciale onderwijsvoorziening en arrangementen         Het bieden van een passende onderwijsplek/arrangement. -SBO -SO -Horizontale Verwijzing -Tussen voor- zieningen   Bevoegd gezag   *Protocol (terug) plaatsing SBO/SO/PO ...
Lees verder

Effectiviteit en doelmatigheid

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig. ...
Lees verder

Engels in het basisonderwijs

In de groepen 7 en 8 leren de leerlingen  de Engelse taal ....
Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aan Stichting SchOOL is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden van verschillende scholen. Per persoon is de zittingsduur maximaal vier jaar. De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL. ...
Lees verder

Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Onze school is openbaar: dat is een bewuste keuze en een erg belangrijk uitgangspunt. Echt iedereen is welkom. Openbaar onderwijs werkt niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing of afkomst. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk. Naast de door het ministerie vastgestelde doelen hebben scholen de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Via de medezeggenschapsraad, de ouderraad en eventueel een ouderpanel kunnen ouders meepraten over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs. Niet apart, maar samen Binnen het onderwijs brengen wij niet alleen kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn. De totale maatschappijontwikkeling is bij uitstek zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je vanuit respect voor de eigen cultuur ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen. ‘Niet apart, maar samen!’ is het motto van het Nederlandse Openbaar Onderwijs en dus ook van ons!    ...
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

Levensbeschouwelijke/maatschappelijke dimensie

Wij zijn een openbare Daltonschool en streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor andere(n) en respect voor het andere centraal staat. Dat betekent dat wij regelmatig stilstaan bij de wijze waarop dat respect zichtbaar is voor kinderen, voor leerkrachten en voor ouders. Wij leven in een wereld die doorlopend in verandering is en zich ontwikkelt in een geïndividualiseerde wereld. Dat betekent dat wij de kinderen stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de zin van regels te onderkennen en na te leven....
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht. SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.  Organisatiefilosofie Stichting SchOOL  We denken in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.    Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s: Passend en kwalitatief goed onderwijs Maatschappelijke verankering Goed werkgeverschap Samen SchOLen Basis op orde Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn...
Lees verder

Onderwijs aan anderstalige leerlingen

Op onze school zitten diverse leerlingen met een anderstalige achtergrond. Het eerste jaar dat een anderstalig kind, wat nog niet in Nederland heeft gewoond en geen Nederlandse ouders heeft, zich aanmeldt, wordt hij/zij verwezen naar een speciale taalklas om extra taallessen te krijgen. Als hij/zij het niveau heeft bereikt om de lessen te volgen wordt hij/zij geplaatst op de Meander. Kleuters met een taalachterstand  krijgen  een aantal uren per week externe begeleiding door gespecialiseerde begeleiders. Na één jaar stopt deze begeleiding, en valt het kind meestal in onze zorgbreedtestructuur, waar het vooral werkt met extra programma’s ter vergroting van de woordenschat....
Lees verder

Ons bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 één keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld. De groepen 1/2 hebben naast de gymles van de vakleerkracht ook bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit wordt door hun eigen groepsleerkracht verzorgd. Wij vinden het fijn wanneer de kleuters in ondergoed gymmen, aangezien het omkleden in sportkleding nog veel tijd vergt. Geef uw kind het liefst sportschoenen zonder veters mee. Tijdens de gymles mogen er, in verband met de veiligheid geen sieraden gedragen worden. Het is handig om hier, als ouder van de jongste kinderen, op gymdagen rekening mee te houden. Een vriendelijk verzoek aan onze ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8 om uw kind gymkleding én een handdoek mee te geven op de dagen dat hij/zij gym heeft. Als een leerling geen handdoek bij zich heeft, kan er een op school worden geleend. Na de gymles vinden wij het belangrijk dat uw kind zich even goed opfrist. Het is namelijk erg prettig wanneer alle kinderen na de gymles weer fris en opgewekt terugkomen in de klas. Indien sommige leerlingen zich zonder toezicht niet volgens de regels kunnen gedragen, kan het nodig zijn dat de leerkracht in de kleedkamers aanwezig is. Hij/zij zal, nog voor het betreden van de kleedkamers, melden dat hij/zij binnenkomt, zodat elk kind zich daarop kan voorbereiden. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar het is wel belangrijk om te weten dat sommige onderdelen prettiger te beoefenen zijn met gymschoenen (zoals muurklimmen en voetbal). Let wel: gladde zolen zijn gevaarlijk en zolen die afgeven op de zaalvloer mogen niet....
Lees verder

Pedagogische/onderwijskundige dimensie

Wij gaan er van uit dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er  positief mee omgaat. Wij stimuleren op (positieve) pedagogische wijze de omgang met elkaar en met de omgeving. In opvoedkundige zin, in de omgang met de kinderen, gaat het Daltononderwijs ervan uit dat kinderen: -   respect zullen tonen wanneer men hen respectvol bejegent; -   zich verantwoordelijk zullen gaan voelen voor de uitvoering van bepaalde taken en/of het groepsgebeuren, wanneer hen die kansen voldoende worden geboden; -   zelf creatief naar oplossingen voor problemen zullen blijven zoeken, wanneer ze daartoe in de gelegenheid worden gesteld.   Een en ander verloopt natuurlijk, vanwege de innerlijke/aangeboren motivatie van kinderen om “groot” te worden. Een kind heeft: -   de wens om dingen zelf (of beter) te kunnen of te weten; -   de wens om ergens bij te horen en/of ergens een veilig plekje te hebben.   In de dagelijkse omgang betekent dat, op het niveau van de drie Daltonprincipes vrijheid/ verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking, dat er wordt nagedacht welke afspraken met kinderen gemaakt moeten worden om één en ander goed te laten verlopen.   De pedagogisch/onderwijskundige opdracht van onze Daltonschool is om: -   de kinderen taakbesef bij te brengen en taakbewust te leren handelen; -   de kinderen actief bij het leren te betrekken; -   aan het kind helderheid verschaffen ten aanzien van de gestelde einddoelen; het kind voelt zich rustiger en krijgt meer zelfvertrouwen; -   kinderen te leren meer rekening met elkaar te houden, samen te werken en elkaar te helpen. In het dynamisch proces, wat opvoeden is, verwachten we, in samenspraak met ouders, zo’n omgeving te creëren, waarin elk kind zich optimaal kan ontplooien. ...
Lees verder

Reflectie

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken....
Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar één van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. De scholengemeenschappen zijn overwegend ‘brede’ scholen, die opleidingen verzorgen voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Tijdens de basisvorming wordt meestal ook de keuze voor het niveau van het vervolgonderwijs gemaakt. Voor rapportage naar het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport. Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft en een extra steuntje in de rug op weg naar het Voortgezet Beroeps Diploma kan het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Als uw kind meer of extra zorg nodig heeft en onvoldoende baat heeft bij de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs kan het worden aangemeld bij het speciaal voortgezet onderwijs (SVO). Voor toelating naar beide vormen van onderwijs bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit van toepassing op uw kind is, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd. Twee keer per jaar, in januari en in juni, worden de methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem van Cito. De resultaten van deze toetsen geven een objectief beeld van de leerprestaties van kinderen, de opbrengsten van een groep en een objectief beeld van de prestaties van de school als geheel. De school doet mee met de CITO-eindtoets in groep 8. Na de CITO toetsen in januari krijgen de leerlingen van groep 7 een voorlopig adviesgesprek. Het eindadvies dat de leerkrachten in groep 8 geven voor het middelbaar onderwijs is gebaseerd op methode gebonden toetsen, CITO LOVS groep 6-8 en de werkhouding in de klas. De uitslag van de CITO-eindtoets (eind groep 8) bedroeg de afgelopen jaren: In het schooljaar 2016-2017 scoorden wij 530.0 terwijl het landelijk gemiddelde 535 was. Wij zijn een groene school: een school met een basisarrangement (januari 2015). Schooljaar 2015-2016 scoorden wij met onze groepen 8 onder het landelijk gemiddelde. De jaren daarvoor waren de opbrengsten voldoende. In Scholen op de kaart vindt u de gegevens van onze school: https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11381/De-Meander?zoekwoord=de meander&presentatie=2&sortering=2  ...
Lees verder

Samenwerking

Een Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een Daltonschool is ook leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking....
Lees verder

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

In ons gebouw zijn stilwerkplekken waar kinderen zelfstandig kunnen werken en instructieruimten, van groot belang....
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 19 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”. Over Stichting SchOOL...
Lees verder

Structurele monitoring

De Meander staat altijd open voor feedback en is een lerende school. De volgende momenten worden ingezet als instrument om de kwaliteit van ons onderwijs structureel te kunnen bewaken. Twee keer per jaar maken alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8 de cito lovs toetsen. (medio januari, medio juni) De gegevens van de CITO toetsen van de leerlingen worden besproken tijdens de signaleringsvergaderingen waarin het hele team vertegenwoordigd is. Deze opbrengsten bepalen ons handelen en beleid. De leerling gegevens worden twee keer per jaar met de ouders besproken. De intern begeleiders overleggen minimaal één keer per maand met de leerkrachten over de leerlingen en de vorderingen die ze maken. De intern begeleiders overleggen één keer in de zes weken met de directie over de kwaliteit van het zorgsysteem en de voortgang naar aanleiding van wekelijkse klassenbezoeken. Tijdens deze klassenbezoeken ondersteunt de ib’er de leerkracht bij de uitvoering van de zorg. De intern begeleiders adviseren de directie één keer in de zes weken over te nemen beleid t.a.v. zorg De locatiecoördinatoren adviseren één keer in de zes weken de directie over te nemen beleid t.a.v. organisatie. De directie bezoekt de groepen om te monitoren of alle gemaakte schoolafspraken worden nageleefd. Twee keer per jaar wordt er een pop- of voortgang- of functioneringsgesprek gevoerd met alle teamleden door de directie.   De externe kwaliteitszorg; dat zijn het schooltoezicht door de onderwijsinspectie en de visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging. Het doel van kwaliteitszorg is: bewaken en verbeteren van het product onderwijs.   De kwaliteitszorg richt zich op een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld leeropbrengsten, contacten met ouders, zelfstandig werken, besteding budgetten enz. Feitelijk is kwaliteitszorg in het onderwijs, het afleggen van verantwoording aan ouders en maatschappij. Met deze gegevens/opbrengsten: evalueren, borgen, bewaken (indien nodig aanscherpen) wij ons beleid.   Concreet betekent kwaliteitszorg ook het werken met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van een methode worden vragen gesteld als: kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methode, is het materiaal aantrekkelijk en past het binnen het Daltononderwijs.   Nog belangrijker dan methoden, zijn de mensen die er werken. Aan hen wordt het kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de school een veilige en vertrouwde omgeving voor het kind is en dat de methoden zinvol worden gebruikt. Zoals op een Daltonschool verwacht mag worden, is er veel samenwerking tussen leerkrachten en externe onderwijsondersteuners. Om de doelstellingen uit te kunnen voeren zijn er enige studiedagen per jaar en scholen de leerkrachten zich regelmatig op breed terrein in het werken op een Daltonschool....
Lees verder

Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling gekregen op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Wethouder Elly van Wageningen gaf de kinderen ook mee hoe bijzonder het is dat zij straks tweetalig zijn, “ Het spreken van de taal van het land waar je vandaan komt is de basis voor het goed leren spreken en gebruiken van het Nederlands!” . Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de ouders hier zijn komen wonen of werken. Projectleider Freddy van Arnhem van Stichting SchOOL : “De Taalklas is binnen het basisonderwijs in Lelystad een belangrijke stap om nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 te ondersteunen. Zie het als een ‘taalbad’ om de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes (ook in de vorm van taalmaatjes) te leren hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en in het basisonderwijs. Zo leveren we samen met de ouders een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen.” Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) wil Stichting SchOOL zich sterk maken voor een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de start van de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Meer informatie Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad T 0320-250514 E administratie.poolster@stichtingschool.nl...
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.  ...
Lees verder

Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden per week

Groep 1/2 3 4 5 6 7 8 Ned. Taal Kleuter-plein Taalbeschouwing 225 min 190 min 215 min 215 min 215 min 215 min Spelling  90 min 110 min  110 min   95 min  95 min Leesvormen Aanvankelijk lezen Voortgezet lezen Tutor lezen Begrijpend luisteren Begrijpend lezen Studie vaardig. Leestorens   420 min         100 min     90 min 30 min 30 min   100 min     45 min 30 min   75 min   100 min     45 min 30 min   75 min   100 min     30 min 30 min   60 min 30 min 100 min     30 min 30 min   60 min 45 min 100 min Luisteren / kring Spreken; Boekbespreking Spreekbeurt vertelkring   25 min   15 min   25 min   15 min         25 min   15 min   25 min   15 min     25 min   15 min       25 min   15 min Schrijven     135 min     90 min     60 min   60 min 45 min   30 min Subtotaal: 225 min 695 min 695 min 675 min 675 min 630 min 630 min Rekenen   60 min 300 min 300 min 325 min 325 min 325 min 325 min Subtotaal:   60 min 325 min 325 min 325 min 325 min 325 min 325 min   Engels 45 min   45 min   W.O. Aardrijkskunde 40 min 40 min 40 min 40 min Geschiedenis 135 min 40 min 40 min 40 min 40 min Natuur / biologie Techniek     115 min 115 min 40 min 15 min 40 min 15 min 40 min 15 min 40 min 15 min Verkeer  30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min Sociaal emt. Vorm.  30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min Subtotaal: 195 min 175 min 175 min 195 min 195 min 195 min 195 min   Zelfstandig werken: Werken naar keuze 370 min Expressie Tekenen 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min Handvaardigheid Textiel 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min Muziek Drama   60 min 30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min Subtotaal 150 150 150 150 150 150   Lichamelijke oef. 515 min 80 min 80 min 80 min 80 min 80 min 80 min Pauze 75 min 75 min 75 min 75 min 75 min 75 min 75 min Totaal: 1500 min 1500 min 1500 min 1500 min 1500 min 1500 min 1500 min ...
Lees verder

Visie

Ons motto is: Als betrokken en enthousiast dalton-team, samen met u en uw kind aan de slag, zorgt voor een maximale ontwikkeling elke dag. Onze visie is: Vanuit de daltongedachte zien wij de leerkracht als coach en leerling als eigenaar van het leerproces en bieden wij een veilig ontwikkelingsklimaat waarin wij de kinderen coachen, samen met ouders en externe deskundigen, om het optimale uit zichzelf te halen. De Meander is een openbare daltonbasisschool. Samen verzorgen de Meander en de Tjalk , daltononderwijs in Lelystad. Beide scholen met eigen accenten. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Elke daltonschool baseert het onderwijs op vijf kernwaarden: zelfstandigheid -   vrijheid/verantwoordelijkheid samenwerking effectiviteit en doelmatigheid reflecterenDe dag- en/of weektaak is hierbij een belangrijk hulpmiddel waardoor wij kunnen differentiëren in tempo en niveau en waarmee de leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen handelen. ...
Lees verder

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om de weektaak zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werk- afspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfschatting een grote rol spelen.  ...
Lees verder

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van een leerling. Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn....
Lees verder

Zorgplan (in ontwikkeling)

In het zorgplan wordt beschreven op welke wijze de leerlingen worden gevolgd in de school. Hiervoor wordt een zorg jaarkalender opgesteld waar de methode onafhankelijke toetsen, de leerling besprekingen en de groepsbesprekingen genoteerd staan. Het zorgplan is in ontwikkeling en komt op de website van de school te staan....
Lees verder

Zorgplicht

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. Zie ook aannamebeleid....
Lees verder