SchOOLwiki

zoekopdracht

4 resultaten in categorie "onderwijsloket"

De zorg

Zorg voor de leerlingen is al lang op onze school een vanzelfsprekende zaak. Wij menen leerlingen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een leerling bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen. Er zijn leerlingen die werkhoudingproblemen hebben, anderen hebben moeite om hun werk zelfstandig in te delen, weer anderen kunnen niet goed met andere leerlingen omgaan. Daarnaast zijn er leerlingen die op leergebied meer aan kunnen dan wordt aangeboden. Wij volgen de leerlingen o.a. met een  leerlingvolgsysteem. Heeft een leerling extra zorg nodig, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders om hierover te praten. In dit gesprek bekijken ouders en school samen welke zorg er geboden kan worden. Ook overlegt de lk. met de IBer. Het kan zijn dat de leerling voldoende geholpen is met plaatsing in de plus- of de zorggroep voor een of meer vakken binnen de groep (volgens de een-zorgroute). Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de specifieke didactische en pedagogische behoeften van het kind. Afspraken worden vastgelegd in het groepsplan van de een-zorgroute. Na elke periode wordt het plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het kan zijn dat een kind specifiekere onderwijsbehoeften heeft, waaraan binnen de niveau indeling van de  een-zorgroute niet voldoende tegemoet gekomen wordt. Dan besluiten leerkracht, ouders, leerling en IBer een individueel handelingsplan of een Ontwikkelingsperspectief op te stellen en uit te voeren. Het plan wordt ondertekend door alle partijen en regelmatig geëvalueerd. Een Ontwikkelingsperspectief houdt in dat een leerling voor één of meerdere kernvakken het eindniveau van groep 8 niet behaalt. De leerling werkt verder met een aangepast lesprogramma gericht op een reëel uitstroom niveau.   Om meer gegevens te verzamelen over een kind kan de IB-er het kind in de groep observeren. Soms is het nodig problemen nog verder te onderzoeken. De school vraagt de ouders dan om toestemming om het kind in het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) overleg te bespreken. In dat overleg participeren schoolmaatschappelijk werk, de schoolverpleegkundige en de IBers. Ook kan de school de ouder verzoeken stappen te ondernemen richting huisarts, logopediste, schoolarts, kinderarts of andere specialist. Indien een leerling via school door een externe deskundige nader bekeken moet worden, wordt het dossier met de hulpvraag ingediend bij de orthopedagoge van Zien in de Klas en/of het Onderwijsloket. Aanmelding gebeurt altijd met toestemming en –verplichte- handtekeningen van de ouder(s). Vaak kan het kind op school geholpen worden met de handvatten die aangereikt worden. Soms blijkt het verstandig dat het kind een jaar doubleert. Dat kan op grond van problemen in de cognitieve ontwikkeling en/of op grond van sociaal – emotionele ontwikkeling besloten worden. Soms blijkt plaatsing in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs beter voor het kind of is een ander onderwijsarrangement nodig...
Lees verder

De zorg op de Meander

Op de Meander wordt gewerkt met de één-zorgroute. Op basis van observaties, resultaten van methode gebonden toetsen en Citotoetsen, worden de leerlingen in een groep per vak ingedeeld in een van de drie niveaus, de plusgroep, de methode gebonden groep en de zorggroep. De leerkracht stelt hier groepsplannen voor op per periode. De leerlingen in de plusgroep werken de methode compactgewijs door en krijgen verrijkingsstof aangeboden, o.a. Levelwerk. De zorggroep krijgt, naast de reguliere instructie, extra uitleg en begeleide in oefening aan de instructietafel van de leerkracht. Het kan zijn dat een leerkracht constateert dat een leerling specifiekere onderwijsbehoeften heeft, waaraan binnen de niveau-indeling van de  een-zorgroute niet voldoende tegemoet gekomen wordt. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider middels een leerling bespreek formulier (zorgniveau 3). Vervolgens worden ook de ouders en de leerling gevraagd mee te denken over de onderwijsbehoeften. Daarna wordt er een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit wordt ondertekend door ouders en school en minimaal elk half jaar geëvalueerd. Soms is het nodig om de onderwijsbehoeften verder te onderzoeken. De school kan dan de expertise inroepen van de orthopedagoge van Zien in de klas (zorgniveau 4). Zij kan in de klas observeren, een gesprek voeren met de leerkracht en/of met de leerling om zo meer zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft op school. Zij bespreekt haar bevindingen altijd met de ouders en de school. Op haar advies kan een aanmelding volgen bij het Onderwijsloket (zorgniveau 5). De adviseurs hiervan kunnen meekijken naar het zoeken naar een geschiktere onderwijsplek of naar het opstellen van een onderwijsarrangement (zorgniveau 6).             Schema van het zorgsysteem:   niveaus omschrijving betrokkenen verantwoordelijk aanbod Basisondersteuning ( ondersteuning in de groep-school)   Niveau 1. Handelingsgericht Oplossingsgericht Werken door de leraar in de groep             • Handelingsgericht en oplossingsgericht werken door de leraar in de groep. • Directe instructiemodel. • Leraar in de groep observeert, signaleert, benoemt onderwijsbehoeften, stelt groepsplan op, clustert leerlingen in het groepsplan, voert uit, evalueert. • Cyclus HGW = waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren   Leraar   Leraar   *Team-ontwikkeling HGW   Niveau 2. Overleg met collega´s     • Leraar overlegt met collega’s; Inzet om onderwijsbehoeften te verhelderen, te reflecteren op eigen gedrag, ervaringen uitwisselen en aanpak afstemmen.   Leraar   Leraar   *Team-ontwikkeling HGW   Niveau 3. Overleg met IB-er (via groeps- en kind besprekingen)       • Onderwijsbehoeften verder in kaart brengen/scherp formuleren; • Consequente denkrichting: Wat is nodig voor dit kind in deze klas? Kan het met deze leraar? Wat heeft de leraar nodig? • Afwegen wie of wat verder nodig is binnen of buiten de school   Leraar en IB-er   IB-er   *Protocol Grensoverschrijdend gedrag * Protocol moeilijk gedrag   Niveau 4. Schoolnabije ondersteuning               • Het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften. • Vroegtijdig signaleren van ondersteuning. • Het geven van handelingsgerichte adviezen aan leraar en ouders. • Onderhouden contacten van afstemming met kernteam • Voorbereiden voor casuïstiek onderwijsloket   Ondersteu-ningsteam: -IB-er, Leraar -CJG Consulent -Consultatieve Begeleider (orthopeda-goog) -SMWer, -(AB-er)   -ouders   Directeur Bao   *Protocol ontwikkelings- perspectief *Stappenplan casusregie *Afspraken en omvang consultatieve begeleiding *Protocol van PO naar SBO en SO *Bespreek-formulier Extra ondersteuning  (bovenschools)   Niveau 5. Bovenschoolse ondersteuning             • Handelingsgerichte diagnostiek • Handelingsgerichte begeleiding/arrangementen • Verwijzing   (toelaatbaarheidscommissie per 01-08-2014; toetsen op toelaatbaarheid SBO of SO)   Onderwijsloket     Directeur Bao   * Overzicht: Positie Onderwijsloket in Ondersteuningsteam *Protocol JRK *Protocol Observatie-plaats SBO *Zijstap   Niveau 6. Speciale onderwijsvoorziening en arrangementen         Het bieden van een passende onderwijsplek/arrangement. -SBO -SO -Horizontale Verwijzing -Tussen voor- zieningen   Bevoegd gezag   *Protocol (terug) plaatsing SBO/SO/PO ...
Lees verder

Hulp aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

De Meander staat in principe open voor alle leerlingen. Ook voor leerlingen met bijvoorbeeld een motorische handicap, slechthorendheid of het syndroom van Down. Als er besloten wordt over toelating, wordt er rekening mee gehouden of er al dan niet voldoende deskundigheid in huis is om het kind een verantwoorde opvang te bieden. De school wil op een goede manier bijdragen tot een optimale ontwikkeling van de leerling. Factoren van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. De regeling voor leerlingen met een cluster 1 of 2 beschikking blijft, na de invoering van Passend Onderwijs, van kracht. Om het welzijn van onze leerlingen goed te regelen onderhouden wij goede contacten met onze collega’s van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de GGD, logopedie en het Schoolmaatschappelijk werk. ...
Lees verder

Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat georganiseerd kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider aanmelding voor deskundige hulp van buitenaf nodig vindt, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. Na het doorlopen van de ondersteuningscyclus is overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. Wat houdt het Onderwijszorgloket in en wat doet het? Als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming! Email: info@passendonderwijslelystaddronten.nl 0320 - 215 214 of 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl...
Lees verder