SchOOLwiki

zoekopdracht

81 resultaten in categorie ""

Aanbod brede school

Het aanbod op de brede scholen is niet overal hetzelfde. Het aanbod wordt steeds meer afgestemd op  datgene  waar de school, de leerlingen en ouders behoefte aan hebben. Een aantal brede scholen legt een extra accent op sport en spel, de ander op bijvoorbeeld kunst en...
Lees verder

Actief burgerschap

Vanaf 1 februari 2006 dient onze school inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, wensen van ouders/verzorgers en omgeving,...
Lees verder

Activiteiten groep 1/2

1. Toelating jonge kleuters: Twee maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd zijn er de zogenaamde kennismakingsmomenten. De nieuwe kleuter ontvangt een kaartje van de school met daarop de vraag of de ouders even contact met school wil opnemen om vier kennismakingsmomenten af te spreken....
Lees verder

Activiteiten in groep 3 - 8

Binnen het schoolplan van het Daltononderwijs staan de Dalton uitgangspunten vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderlinge samenwerking centraal. De leerling wordt gestimuleerd om zelfontdekkend te werken. De kinderen krijgen in groep 3, mede afhankelijk van hun eigen ontwikkeling/leerlijn, te maken met aanvankelijk lezen, schrijven, taal en rekenen....
Lees verder

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft de taak om in overleg met leerkrachten (onder de verantwoordelijkheid van het coördinerend teamlid) plannen te maken voor de  verschillende activiteiten op school. Deze activiteiten worden door de werkgroep, bestaande  uit teamleden en ouders, voorbereid. Via het meandernieuws, aanvullende brieven en onze website wordt...
Lees verder

Afscheid groep 8

In de tweede helft van het schooljaar beginnen de leerlingen van groep 8 met de voorbereidingen voor hun afscheidsmusical. Deze musical wordt 2x keer opgevoerd: ‘s middags voor alle leerlingen en ’s avonds voor ouders en familie. Daarnaast gaat de groep met de leerkracht(en) gezellig...
Lees verder

Arbeidsdeelname alochtonen

Het beleid van het bestuur is er op gericht meer allochtone werknemers in dienst te nemen. Tot op heden is het nog niet gelukt de streefcijfers in overeenstemming te brengen met de wettelijke situatie.   Bij het realiseren van de streefcijfers voor de categorie allochtonen wordt onderscheid...
Lees verder

Borging

Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed Daltononderwijs door allemaal deel te nemen aan planmatige zelf evaluatie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk....
Lees verder

Brede school plek voor brede ontwikkeling

Onze school is een “brede basisschool”. Dit betekent dat de school de leerlingen extra ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt in en na schooltijd. De Meander gaat in samenwerking met de groep bewegingsonderwijs extra lessen aanbieden na schooltijd 1x per week. Daarnaast zal er een techniek en...
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten

Gedurende het gehele schooljaar vinden er diverse activiteiten plaats welke georganiseerd worden in schoolverband. Deze activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk plaats vinden tijdens de gebruikelijke lesuren of volledig buiten de reguliere lestijden. Alle buitenschoolse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de school. De ouders spelen...
Lees verder

Daltononderwijs op de Meander

Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.   De pedagogische principes in het Daltononderwijs gaan ervan uit dat een kind verantwoordelijkheid kan en moet dragen voor het leerproces dat het aangaat....
Lees verder

De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Na het basisonderwijs kunnen ouders en leerlingen kiezen uit scholen voor voortgezet onderwijs. In Lelystad zijn dat: de Rietlanden, SGL ( beiden openbaar onderwijs) Arcus ( interconfessioneel onderwijs) en Groenhorstcollege. In november beginnen deze scholen met hun voorlichtingsavonden. Via onze school krijgt u daarvan bericht. In...
Lees verder

De grote lunchpauze

Vanwege het continu rooster eten alle kinderen op school in de groep o.l.v. de leerkracht. De kinderen in de midden- en bovenbouw gaan eerst een kwartier buiten spelen en eten daarna, o.l.v. de eigen leerkracht, in de groep De groepen 1-2 eten ong. een half uur in...
Lees verder

De ontwikkeling van onze school

In het, per 1 december 2015, vastgestelde meerjarenbeleidsplan is de ontwikkeling van het onderwijs over een periode van vier jaar beschreven. Vanuit het schoolplan zal jaarlijks een werkdocument op schooljaarbasis worden gemaakt. Het schoolplan 2015-2019 is nog in ontwikkeling. Doelen Schooljaar 2014-2015 onderwijsinhoudelijk Doelen gehaald in 2015? 1 *N.a.v....
Lees verder

De zorg

Zorg voor de leerlingen is al lang op onze school een vanzelfsprekende zaak. Wij menen leerlingen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een leerling bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen....
Lees verder

De zorg op de Meander

Op de Meander wordt gewerkt met de één-zorgroute. Op basis van observaties, resultaten van methode gebonden toetsen en Citotoetsen, worden de leerlingen in een groep per vak ingedeeld in een van de drie niveaus, de plusgroep, de methode gebonden groep en de zorggroep. De leerkracht...
Lees verder

Doe- en verkleedfeest

In februari organiseren we ons doe-verkleedfeest eventueel in combinatie met de juffen-en meesterdag. Dit is een gezellige dag waarop de kinderen verkleed naar school mogen komen en allerlei leuke activiteiten doen.  ...
Lees verder

Doel van de brede school

Het doel van brede scholen is dat vooral kinderen zich breder kunnen ontwikkelen en zo beter voorbereid in het voortgezet onderwijs kunnen stappen. Er wordt geïnvesteerd in extra kansen en zo nodig in extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben. Bij de uitvoering kunnen...
Lees verder

Doubleren

Af en toe wordt tot de conclusie gekomen, dat alle extra inzet van kind, ouders en school onvoldoende effect heeft gehad. Dan kan in overleg met de ouders worden besloten om een groep een jaar over te doen. Dit gebeurt vooral als een kind lichamelijk,...
Lees verder

Effectiviteit en doelmatigheid

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig....
Lees verder

Eindejaarsactiviteit

Aan het eind van elk schooljaar, is er een slotactiviteit om het schooljaar mee af te sluiten. Deze worden door de groepsleerkracht zelf bedacht. ( eventueel in overleg met groep en/of ouders)...
Lees verder

Engels in het basisonderwijs

In de groepen 7 en 8 leren de leerlingen  de Engelse taal ....
Lees verder

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding

Op 7 maart 1997 is de “Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs” van kracht geworden. De wet regelt dat besturen van onderwijsinstellingen een document opstellen waarin zij aangeven op welke wijze zij het aantal vrouwen in leidinggevende functies willen vergroten....
Lees verder

GMR

Bovenschoolse zaken betreffende medezeggenschap worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, besproken....
Lees verder

Groepering

Ons streven is om, afhankelijk van de toename van het aantal leerlingen, vanaf groep 3 met homogene groepen te werken; dus groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De kleuters blijven heterogeen gegroepeerd, dus als 1-2....
Lees verder

Groepsgrootte

De gemiddelde groepsgrootte voor scholen als de onze is ong. 28 leerlingen per groep. De Meander is een stabiele school in een nieuwbouwwijk van Lelystad.  In geval van zeer sterke groei mogen wij, in overleg met het bestuur, leerlingen op een wachtlijst of op de andere...
Lees verder

Het samenwerkingsverband 24-03

Onze school wil voor al onze leerlingen goed onderwijs verzorgen. Dat wil zeggen, onderwijs dat bij de mogelijkheden van uw kind past. Wij streven ernaar een goed onderwijsaanbod voor leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften op onze school te realiseren. Onze school neemt deel aan het samenwerkingsverband 24-03...
Lees verder

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Wij streven ernaar met al onze leerlingen de kerndoelen basisonderwijs te bereiken. Regelmatig toetsen wij dan ook de vorderingen van de leerlingen. Dit gebeurt zowel met methode-gebonden als met methode-onafhankelijke toetsen. Tweemaal per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen voor een aantal vakgebieden (CITO-lovs). Door middel...
Lees verder

Hulp aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

De Meander staat in principe open voor alle leerlingen. Ook voor leerlingen met bijvoorbeeld een motorische handicap, slechthorendheid of het syndroom van Down. Als er besloten wordt over toelating, wordt er rekening mee gehouden of er al dan niet voldoende deskundigheid in huis is om...
Lees verder

Klachtenregeling

Het zou kunnen zijn, dat u klachten heeft over het onderwijs bij ons op school. Bij Stichting SchOOL is een Klachtenregeling van kracht om een zorgvuldige behandeling van klachten garanderen. In het belang van de betrokkenen, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat)....
Lees verder

Klassenouders

Iedere groep heeft twee klassenouders die voor twee jaar zijn gekozen. De klassenouders hebben als taak om de leerkracht te ondersteunen bij organisatorische zaken. Ook de activiteitencommissie kan een beroep doen op de klassenouders. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden....
Lees verder

Kwaliteitszorg

De school is zelf verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van haar onderwijs. Beleidsmatig realiseren van kwaliteitszorg betekent continue reageren op nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie. Daarbij zijn objectieve en recente gegevens van essentieel belang....
Lees verder

Levensbeschouwelijke/maatschappelijke dimensie

Wij zijn een openbare Daltonschool en streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor andere(n) en respect voor het andere centraal staat. Dat betekent dat wij regelmatig stilstaan bij de wijze waarop dat respect zichtbaar is voor kinderen, voor leerkrachten en voor ouders. Wij...
Lees verder

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit 8 personen namens de geleding ouders en namens de geleding onderwijspersoneel. De MR is het enige wettelijk verplichte orgaan dat, krachtens de wet medezeggenschap onderwijs, aan de school verbonden is. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. De omvang...
Lees verder

Meepraten en -denken over ons Daltononderwijs

Het schoolbestuur van het openbaar onderwijs, heeft de directie van de Meander gemandateerd om beleid voor te bereiden, ter discussie te stellen en uit te voeren. Het beleid wordt door het schoolbestuur vastgesteld. De strikt formele rol van de medezeggenschapsraad is vooral belangrijk midden in dit...
Lees verder

Onderwijs aan anderstalige leerlingen

Op onze school zitten diverse leerlingen met een anderstalige achtergrond. Het eerste jaar dat een anderstalig kind, wat nog niet in Nederland heeft gewoond en geen Nederlandse ouders heeft, zich aanmeldt, wordt hij/zij verwezen naar een speciale taalklas om extra taallessen te krijgen. Als hij/zij het...
Lees verder

Ons bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt voor de groepen 1/2 één keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht. De gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld. De groepen 1/2 hebben naast de gymles van de vakleerkracht ook bewegingsonderwijs...
Lees verder

Opleidingschool

Vier scholen van Stichting SchOOL, waaronder ook de Meander nemen in Lelystad deel aan Opleiden in de School (OiS). Alle deelnemende scholen hebben/krijgen het keurmerk “Opleidingsschool Flevoland”. Daar horen formele begrippen bij als ‘schoolontwikkeling’, ‘vakdocenten’, ‘coaching’, ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘competenties’ en ‘vakbekwame leerkrachten’. Maar liever dan...
Lees verder

Ouderparticipatie

Eén van de uitgangspunten van het Daltononderwijs is samenwerking. Samenwerking betekent ook dat ouders en school nauw samenwerken. Samen zijn ouders en school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Het spreekt voor zich, dat ouders altijd de eindverantwoordelijkheid hebben voor hun eigen kind....
Lees verder

Pasen

In de week voor Pasen wordt een paasontbijt of paaslunch georganiseerd. Ook worden er die ochtend eieren gezocht.  ...
Lees verder

Passend onderwijs

Aanmelding en zorgplicht Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit...
Lees verder

Pedagogische/onderwijskundige dimensie

Wij gaan er van uit dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er  positief mee omgaat. Wij stimuleren op (positieve) pedagogische wijze de omgang met elkaar en met de omgeving. In opvoedkundige zin, in de omgang met de kinderen, gaat het...
Lees verder

Reflectie

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot...
Lees verder

Regels voor aanvang schooltijden

De lessen beginnen ’s morgens om 8.15 uur. Om 8.05 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders die hun kinderen in de klas (willen) brengen, dienen om 8.15 uur de klas te hebben verlaten....
Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar één van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. De scholengemeenschappen zijn overwegend ‘brede’ scholen, die opleidingen verzorgen voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Tijdens de...
Lees verder

Samenstelling van het team

Op onze Daltonschool kennen we de volgende functies: Directeur Interne begeleider Groepsleerkracht LIO’er/WPO’er ( leerkrachten in opleiding) De functie van groepsleerkracht kan bestaan uit diverse taken: groepsleerkracht belast met lesgevende taken. groepsleerkracht belast met interne coördinatie extra zorg voor leerlingen. ( I.B.’er) groepsleerkracht belast met coördinatie...
Lees verder

Samenwerking

Een Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een Daltonschool is ook leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan...
Lees verder

Scholing medewerkers

In het schoolplan 2015-2019 is opgenomen dat nieuwe leerkrachten binnen 2 jaar een Daltonopleiding gaan volgen. Alle teamleden volgen 2016-2017 de Kanjertraining. Verder volgen teamleden en directie individuele scholingstrajecten.  ...
Lees verder

School en omgeving

De school is actief lid van de Nederlandse Daltonvereniging, de NDV. Dat houdt in dat de jaarlijkse conferentie wordt bezocht, dat er geparticipeerd wordt in regionale bijeenkomsten, cursussen van de Stichting Daltononderwijs Nederland worden gevolgd en dat wordt deelgenomen aan de vijfjaarlijkse visitatie vanuit de...
Lees verder

Schoolbeleid t.a.v. veiligheid en protocollen

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert, dat houdt...
Lees verder

Schoolgrootte

Daltonschool De Meander telde per 1 oktober 2018 389 kinderen. Op Meander West aan de Pauwenburg 4 zitten de groepen: 1/2 a, 1/2 b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a en 8a Op Meander Oost aan de Bingerden 41 zitten de groepen: 1/2 c, 1/2 d, 3b, 4b, 5b, 6b,...
Lees verder

Schoolregels

Luizenzak Leerlingen op de Meander gebruiken een luizencape om hun jassen en tassen in te hangen. Bij inschrijving ontvangt de leerling een zak. Voor elke groep zoeken wij een ouder die de leerlingen na elke vakantie controleert op hoofdluis. Op deze manier hopen wij te voorkomen dat...
Lees verder

Schoolreis en schoolkamp

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan één dag op schoolreis. Dit  uitstapje bestaat vaak uit een bezoek aan een speeltuin of een dierentuin. De groepen 5 t/m 8 hebben een meerdaags schoolkamp. Dit jaar zijn de volgende afspraken gemaakt:   Groep(en) Bestemming  1 en 2 Schoolreisje 3 en 4 Schoolreisje 5A en 6A Kamp...
Lees verder

Schooltijden

Groep 1 t/m 8   Maandag   8.15 uur tot 13.45 uur   Dinsdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Donderdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Woensdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Vrijdag   8.15 uur tot 13.45 uur     De schooldeur gaat ‘s morgens 5 minuten voor aanvang open. De hoofdingang op Meander West (ter hoogte van de parkeerplaats) zal om 8.15...
Lees verder

Sinterklaas- en Kerstfeest

In november starten de voorbereidingen voor het Sinterklaas en Kerstfeest. Sinterklaas gaat ons bezoeken op Meander-oost en Meander-west.  De kerstmaaltijd vindt op beide locaties plaats in de week voor de kerstvakantie...
Lees verder

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

In ons gebouw zijn stilwerkplekken waar kinderen zelfstandig kunnen werken en instructieruimten, van groot belang....
Lees verder

Sponsoring

Het schoolbeleid t.a.v. sponsoring is gebaseerd op de gedachte dat kinderen niet worden ingezet ten behoeve van commerciële activiteiten. Dat betekent, dat op verzoeken tot sponsoring niet wordt ingegaan. Daar waar twijfel is, wordt eerst overlegd met de medezeggenschapsraad om de randvoorwaarden vast te stellen,...
Lees verder

Sport- en speldag

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben ieder jaar een sportdag. Het ene jaar doen ze een atletiek dag op de atletiekbaan en het andere jaar doen ze een survival in het Belevenissenbos. Sporttoernooien en ander beweegaanbod na schooltijd De school doet ook ieder jaar...
Lees verder

Stagiaires hebben een verklaring van goed gedrag

Stagiaires, die meer dan 1 dag per week, langer dan 3 maanden stage bij ons lopen, zijn verplicht een verklaring van goed gedrag te overhandigen. Een verklaring van goed gedrag geeft aan dat de studenten/stagiaires geen strafblad hebben....
Lees verder

Stagiaires van andere opleidingen

Naast pabo studenten, ontvangen wij ook studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (Bijv MBO Lelystad) Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Almere. Deze studenten studeren vaak voor sociaal pedagogisch werk. Deze studenten werken vaak met kleine groepjes leerlingen onder directe verantwoordelijkheid van leerkracht. Vanuit de scholengemeenschappen (SGL, Rietlanden of...
Lees verder

Structurele monitoring

De Meander staat altijd open voor feedback en is een lerende school. De volgende momenten worden ingezet als instrument om de kwaliteit van ons onderwijs structureel te kunnen bewaken. Twee keer per jaar maken alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8 de cito lovs toetsen.(medio...
Lees verder

Toelating en verwijdering van leerlingen

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In principe wordt elke leerling, die niet staat ingeschreven op een andere school, toegelaten. Wel hebben we graag een uitgebreid gesprek met de ouders. Wij vinden dat zij ons Daltononderwijs moeten kunnen...
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor: het kan zijn dat de groep vol is, maar...
Lees verder

Tussendoortjes

Rond tien uur wordt er op school iets gegeten en gedronken. Ook op dit moment vinden wij het prettig dat er iets gezonds wordt meegegeven. Het is slechts een kort moment als onderbreking van de ochtend, geen verlaat ontbijt. Energiedranken en koolzuurhoudende dranken zijn op...
Lees verder

Urenberekening, vakantie en vrije dagen 2018-2019

Voor een overzicht van de urenberekening klikt u hieronder. Lesurentabel 2018-2019...
Lees verder

Vakanties en studiedagen

Voor een actueel overzicht van vakantie en studiedagen zie onze website: www.demeander.eu/jaarplanning/  ...
Lees verder

Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden per week

Groep 1/2 3 4 5 6 7 8 Ned. Taal Kleuter-plein Taalbeschouwing 225 min 190 min 215 min 215 min 215 min 215 min Spelling  90 min 110 min  110 min   95 min  95 min Leesvormen Aanvankelijk lezen Voortgezet lezen Tutor lezen Begrijpend luisteren Begrijpend lezen Studie vaardig. Leestorens   420 min         100 min     90 min 30 min 30 min   100 min     45 min 30 min   75 min   100 min     45 min 30 min   75 min   100 min     30 min 30 min   60 min 30 min 100 min     30 min 30 min   60 min 45 min 100 min Luisteren /...
Lees verder

Verjaardag leerling

Leerlingen die jarig zijn mogen rond 10.00 uur trakteren. Wij zien graag dat de leerlingen iets gezonds uitdelen....
Lees verder

Verlof en verzuim

Als reden voor het verlenen van bijzonder schoolverlof mogen in aanmerking worden genomen: a   huwelijk van verwanten in 1e, 2e of 3e graad; b   huwelijksjubilea van verwanten in de 1e of 2e graad; c   het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van verwanten in de 1e of 2e graad; d   het...
Lees verder

Verslaggeving van de gegevens van de leerlingen

Drie keer per jaar krijgt de leerling een schriftelijk rapport. Dit bestaat uit twee delen: 1   de contacten met anderen en de werkhouding 2   de beoordeling van de verschillende leergebieden   In de week na het verschijnen van het rapport volgt er een 10-minuten gesprek waarin de leerkracht het...
Lees verder

Vervanging bij verlof, ziekte of scholing

In geval van ziekte, verlof of scholing wordt aan SLIM (personeelsbemiddeling) verzocht voor een invaller te zorgen. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt de groep, afhankelijk van de voortgang van hun werkzaamheden, verdeeld over de andere groepen volgens een vast systeem. De kinderen werken...
Lees verder

Verzuim en leerplicht

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens reeds op hun...
Lees verder

Visie

Ons motto is: Als betrokken en enthousiast dalton-team, samen met u en uw kind aan de slag, zorgt voor een maximale ontwikkeling elke dag. Onze visie is: Vanuit de daltongedachte zien wij de leerkracht als coach en leerling als eigenaar van het leerproces en bieden wij een veilig...
Lees verder

Voor- en naschoolse opvang

De Stichting Kinderdagverblijven Lelystad, GO!, heeft twee peutergroepen, Het Kasteel 1 en het Kasteel 2. In het Borggebouw (Meander West) maken de peuters deel uit van de totale clusteronderwijsvoorziening. Daarnaast verzorgt GO! vanaf 7.00 uur opvang voor de leerlingen van de Borg. Zij krijgen vanaf...
Lees verder

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om de weektaak zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werk- afspraken en de...
Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is op dit moment 22,50 Euro. Tijdens de jaarvergadering van de MR wordt de jaarlijkse ouderbijdrage opnieuw bepaald. Met deze vrijwillige ouderbijdrage kunnen de extraatjes worden betaald zoals bijvoorbeeld de excursies, sinterklaascadeautjes, enz. U ontvangt na de jaarvergadering een betalingsverzoek d.m.v. een automatische machtiging...
Lees verder

Wat verwacht de school van de ouders?

Wij streven naar kwalitatief goed Daltononderwijs. Dat betekent dat in principe elk kind moet voldoen aan de kerndoelen primair onderwijs en de Daltonvaardigheden beheerst. De school verwacht van de ouders, dat ze zich bewust zijn dat ze een Daltonschool voor hun kind hebben gekozen. Dat betekent...
Lees verder

Wat verwachten de ouders van de school?

Wij streven naar een zo optimaal mogelijk contact. Ook hier is samenwerking ons uitgangspunt. Zo bestaan er een aantal vaste contactmogelijkheden: informatieavonden, 10-minutengesprekken, de weektaak, een kijkje in de groep van het kind, op verzoek huisbezoek, een gesprekje tussendoor, een telefoontje… Kortom, er zijn vele...
Lees verder

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van een leerling. Om later...
Lees verder

Zorgplan (in ontwikkeling)

In het zorgplan wordt beschreven op welke wijze de leerlingen worden gevolgd in de school. Hiervoor wordt een zorg jaarkalender opgesteld waar de methode onafhankelijke toetsen, de leerling besprekingen en de groepsbesprekingen genoteerd staan. Het zorgplan is in ontwikkeling en komt op de website van de school...
Lees verder

Zorgplicht en verhuizing van het kind

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6...
Lees verder