SchOOLwiki

zoekopdracht

9 resultaten in categorie "de-leerkrachten"

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft de taak om in overleg met leerkrachten (onder de verantwoordelijkheid van het coördinerend teamlid) plannen te maken voor de  verschillende activiteiten op school. Deze activiteiten worden door de werkgroep, bestaande  uit teamleden en ouders, voorbereid. Via het meandernieuws, aanvullende brieven en onze website wordt u geinformeerd over deze activiteiten....
Lees verder

De grote lunchpauze

Vanwege het continu rooster eten alle kinderen op school in de groep o.l.v. de leerkracht. De kinderen in de midden- en bovenbouw gaan eerst een kwartier buiten spelen en eten daarna, o.l.v. de eigen leerkracht, in de groep De groepen 1-2 eten ong. een half uur in de groep en gaan daarna naar buiten. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket (inclusief drinken) mee....
Lees verder

GMR

Bovenschoolse zaken betreffende medezeggenschap worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, besproken....
Lees verder

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit 8 personen namens de geleding ouders en namens de geleding onderwijspersoneel. De MR is het enige wettelijk verplichte orgaan dat, krachtens de wet medezeggenschap onderwijs, aan de school verbonden is. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. De omvang en de samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen.   De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar, treden na hun zittingsperiode af maar zijn herkiesbaar. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal gebieden: veiligheid gezondheid ouderparticipatie schoolplan wijziging beleid t.a.v. schoolleiding onderwijskundige inrichting van de school besteding en middelen t.b.v. de school uitbreiding schoolwerkzaamheden stagiaires taakverdeling personeel aanstelling en ontslag personeel inkrimping/groei onderhoud   Uitgebreide informatie over bevoegdheden en taakstelling kunt u vinden in het reglement van de MR en het huishoudelijk reglement welke op school ter inzage liggen. Minstens twee keer per jaar wordt de MR in de gelegenheid gesteld om de algemene gang van zaken in de school te bespreken met een vertegenwoordiger van het schoolbestuur, het college van burgemeester en wethouders. De leden van de MR willen een goed contact met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen en zijn dus bereid om vragen, opmerkingen en suggesties te ontvangen en te beantwoorden....
Lees verder

Opleidingschool

Vier scholen van Stichting SchOOL, waaronder ook de Meander nemen in Lelystad deel aan Opleiden in de School (OiS). Alle deelnemende scholen hebben/krijgen het keurmerk “Opleidingsschool Flevoland”. Daar horen formele begrippen bij als ‘schoolontwikkeling’, ‘vakdocenten’, ‘coaching’, ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘competenties’ en ‘vakbekwame leerkrachten’. Maar liever dan deze begrippen uit te leggen, laten we u zien wat het dragen van het keurmerk concreet inhoudt voor de leerkrachten en directie op de school van uw kind(eren), voor uw kind(eren) en voor u zelf.   Binnen een school met het keurmerk “Opleidingsschool Flevoland” wordt "competentiegericht opgeleid". Dit houdt in dat studenten van Pabo Almere opgeleid worden in de praktijk, in de groepen dus. Dát is tenslotte de plek waar zij het vak leren! Het mooie van deze manier van leren en werken is dat de leerkrachten van de scholen en de studenten elkaar intensief en terdege leren kennen. Dit is goed voor samen leren en ervaren en bovendien voor werving van goede toekomstige leerkrachten. Studenten die stage lopen op onze school zijn onderdeel van het team, zo veel mogelijk volwaardig collega, zijn juf of meester van uw kind. Natuurlijk blijft de eigen leerkracht verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger. Wanneer de student haar/zijn LIO-stage loopt, aan het eind van haar/zijn opleiding, is zij/hij ook aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger. Studenten die stage lopen op onze school vervullen hun opdrachten voor Pabo Almere zo veel mogelijk ‘in dienst van’ de school: dat levert nieuwe kennis en ervaringen op, en soms mooie educatieve producten voor de school!...
Lees verder

Scholing medewerkers

In het schoolplan 2015-2019 is opgenomen dat nieuwe leerkrachten binnen 2 jaar een Daltonopleiding gaan volgen. Alle teamleden volgen 2016-2017 de Kanjertraining. Verder volgen teamleden en directie individuele scholingstrajecten.  ...
Lees verder

Stagiaires hebben een verklaring van goed gedrag

Stagiaires, die meer dan 1 dag per week, langer dan 3 maanden stage bij ons lopen, zijn verplicht een verklaring van goed gedrag te overhandigen. Een verklaring van goed gedrag geeft aan dat de studenten/stagiaires geen strafblad hebben....
Lees verder

Stagiaires van andere opleidingen

Naast pabo studenten, ontvangen wij ook studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (Bijv MBO Lelystad) Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Almere. Deze studenten studeren vaak voor sociaal pedagogisch werk. Deze studenten werken vaak met kleine groepjes leerlingen onder directe verantwoordelijkheid van leerkracht. Vanuit de scholengemeenschappen (SGL, Rietlanden of Arcus) komen af en toe snuffelstagiaires....
Lees verder

Vervanging bij verlof, ziekte of scholing

In geval van ziekte, verlof of scholing wordt aan SLIM (personeelsbemiddeling) verzocht voor een invaller te zorgen. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt de groep, afhankelijk van de voortgang van hun werkzaamheden, verdeeld over de andere groepen volgens een vast systeem. De kinderen werken dan in principe verder aan hun weektaak. In uiterste gevallen worden de ouders verzocht hun kinderen thuis te houden. ( dit is nog nooit gebeurd)...
Lees verder