Verzuim regels

Inleiding
Alle jongeren in Nederland moeten naar school, want onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Er is een wet waarin de belangrijkste spelregels staan: de Leerplichtwet. De gemeente heeft de taak er op toe te zien dat alle jongeren ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgeoefend door de leerplichtconsulenten.

Wie is er verantwoordelijk dat de jongere naar school gaat?
In de jaren dat de jongere leerplichtig is, moeten de ouders en/of verzorgers er voor zorgen dat hun zoon/dochter de school bezoekt en alle lessen volgt. Jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn medeverantwoordelijk voor het schoolbezoek. Dit betekent dat de ouders en/of verzorgers en jongeren vanaf 12 jaar strafbaar kunnen worden gesteld voor het schoolverzuim. De schoolleiding is wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden en ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent.

Geoorloofd verzuim

Ziekte
Als de leerplichtige jongere ziek is, dan hoeft hij/zij niet naar school. De ouders/verzorgers moeten dit wel zo snel mogelijk aan de school melden. Als de leerplichtige jongere vaak ziek gemeld wordt, kan de school of de leerplichtconsulent aan de schoolarts vragen een onderzoek in te stellen.

Godsdienst of levensovertuiging
Als de leerplichtige jongere godsdienstplichten moet vervullen en hierbij kan buiten de christelijke dagen ook gedacht worden aan bijvoorbeeld joodse en islamitische feest- of gedenkdagen (zoals Joods Nieuwjaar, Loofhuttenfeest, Suikerfeest en Offerfeest), hoeft hij/zij niet naar school. Wel moet het hier gaan om echte plichten. De ouders/verzorgers moeten dit minstens twee dagen tevoren aan de school laten weten. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest- of gedenkperiode.

Gewichtige omstandigheden
Onder andere gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerplichtige jongere of ouders/verzorgers zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. huwelijk, verhuizing, jubilea, ernstige ziekte familielid enzovoorts. Een vakantie of lang weekend horen niet tot gewichtige omstandigheden.Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtconsulent)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten
 • viering van een 25-,40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121/2-, 25-,40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

  De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland.
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Vakantiemogelijkheden
Vakantieverlof is geen recht. Maar als één van de ouders/verzorgers een beroep heeft of een bedrijf (bijvoorbeeld agrarische sector, toeristische sector, horeca) waardoor vakantie tijdens de officiële schoolvakantieperiode onmogelijk is, kunnen ouders/verzorgers bij de school vakantieverlof aanvragen. Afhankelijk van de omstandigheden zal de directeur van de school hierover een beslissing nemen.Voor het aanvragen van vakantieverlof gelden de volgende regels:
a. De ouders/verzorgers moeten schriftelijk een verzoek indienen bij de schoolleiding, waaruit
duidelijk blijkt dat vakantie alleen buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is;
b. De aangevraagde vakantieperiode moet de enige mogelijkheid zijn in het schooljaar.
c. De ouders/verzorgers moeten bij hun aanvraag een werkgeversverklaring overleggen, waaruit
blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakantie mogelijk is. (Let wel, een
werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van toestemming);
d. De school mag een leerplichtige leerling slechts éénmaal per schooljaar vakantieverlof
verlenen. Dit verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
e. Het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe
schooljaar.

Ongeoorloofd verzuim
Geen redenen voor extra vakantieverlof zijn o.a.:
– het eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie om drukte te vermijden
– het vervroegen van de vakantie in verband met lagere prijzen
– het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, ontstaan door te laat boeken – een uitnodiging van kennis of familielid om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om
– “er wordt toch geen les gegeven” (bijvoorbeeld de laatste week voor de zomervakantie).
Aanvragen van extra verlof – vakantie of gewichtige omstandigheden
Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moet worden aangevraagd bij de
schoolleiding. Voor verlofperiodes langer dan 10 schooldagen vanwege gewichtige
omstandigheden beslist de leerplichtconsulent. Deze vraagt advies aan de schoolleiding. De
aanvraag dient door de ouders/verzorgers wel bij de schoolleiding ingediend te worden.

Bezwaar

Tegen de beslissing van de schoolleiding of de leerplichtconsulent kunnen de ouders/verzorgers op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Overtreding
Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een overtreding, een strafbaar feit. Dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers als voor de leerling vanaf 12 jaar. Hiervan wordt zonodig proces-verbaal opgemaakt, wat kan leiden tot een boete, taakstraf of, in het uiterste geval hechtenis. De leerplichtconsulent is bevoegd om (als het echt niet anders kan) een proces-verbaal op te laten maken van een ernstige overtreding van de Leerplichtwet. Dit zal overwogen worden als de leerplichtige jongere welbewust van school gehouden wordt en als de ouders/verzorgers niet mee willen werken aan een oplossing voor de leerplichtige jongere. Een proces-verbaal wordt dan naar de Officier van Justitie gezonden, die tot strafvervolging kan overgaan.

Wat doet de school
De ouders/verzorgers mogen van de school verwachten dat er goed op gelet wordt of de leerplichtige jongere aanwezig is. De school moet onmiddellijk contact met de ouders/verzorgers opnemen als men de leerplichtige jongere mist, bijvoorbeeld als er wordt gespijbeld.Als het spijbelen ernstiger wordt, zal de school ook contact opnemen met de leerplichtconsulent.
Samen bekijken zij, met de ouders/verzorgers, wat het beste gedaan kan worden om het schoolverzuim op te lossen.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). Als er in het gezin nog meer leerplichtige jongeren zijn die een andere school bezoeken, wordt  er contact opgenomen met de directeuren van deze scholen om tot een gemeenschappelijk, eenduidig besluit te komen.

Wat doet de leerplichtconsulent

De leerplichtconsulent heeft naast de administratieve- en opsporingstaak, een taak op het gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtconsulent probeert vanuit het belang van de leerplichtige jongere een afdoende oplossing te vinden. Hierbij wordt, indien nodig, samengewerkt met diverse diensten en instellingen op het gebied van individuele en maatschappelijke hulpverlening. Het is van belang dat alle scholen in Lelystad t.a.v. de aanvragen extra verlof, vakantie of gewichtige omstandigheden dezelfde werkwijze hanteren.