Gedragsprotocol daltonschool de Meander

Dit protocol vormt de basis voor een goed pedagogisch klimaat op de Meander. Het team van de Meander vindt het naleven van dit protocol een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen op de Meander.

Pedagogisch klimaat
Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten is een veilig pedagogisch klimaat op school. Dat kenmerkt zich door vertrouwen, respect en acceptatie bij zowel leerlingen als leerkrachten. Het leidt tot een beter welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten en zal uiteindelijk leiden tot betere leerresultaten en meer werkplezier. Wij gebruiken de methode Kanjertraining om een positief klassenklimaat te creëren en te onderhouden en sociale problemen te reduceren

Daltononderwijs
Ons daltononderwijs is gebaseerd op de 5 daltonwaarden: samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. We leren kinderen met iedereen samen te spelen en samen te werken, ook met kinderen waarmee een kind niet direct bevriend is. Kinderen wordt geleerd respect te hebben voor elkaar en om te gaan met onderlinge verschillen. Kinderen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het pedagogisch klimaat in de groep. Door reflectie, waardering en steun kan het kind zich sociaal ontwikkelen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Onderwijs wordt op de Meander gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten, leerlingen en ouders. Om tot goed onderwijs te komen binnen de school, vinden wij het van belang dat alle partijen respectvol met elkaar omgaan, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Hiertoe hebben wij als school onderstaande gedragsregels opgesteld, zodat voor iedereen deze regels bekend zijn. Doordat de leerkrachten deze gedragsregels naleven en regelmatig in de groep bespreekt streven zij ernaar, dat zowel ouders als leerlingen de gedragsregels gaan dragen en zich er medeverantwoordelijk voor gaan voelen.

Gedragsregels op de Meander

 1. We gaan respectvol met elkaar om
 2. Wij gaan netjes met elkaars omgeving en elkaar spullen om

Dit betekent dat:

 • Wij naar elkaar luisteren, niet door een ander heen praten en elkaars mening respecteren
 • Wij respectvol met elkaar praten en niet over elkaar praten
 • Wij niet discrimineren
 • Wij op een rustige manier met elkaar praten en niet tegen elkaar schreeuwen
 • Wij elkaar niet pesten
 • Wij elkaar helpen
 • Wij elkaar geen pijn doen
 • Wij met elkaar onze school netjes en opgeruimd houden
 • Wij zuinig zijn op onze eigen spullen en die van een ander
 • Wij ons houden aan de gedragsregels en erop toe zien dat anderen zich ook aan deze gedragsregels houden.

Wanneer leerlingen, leerkrachten of ouders tijdens schooltijd zich niet aan de gedragsregels houden kunnen maatregelen getroffen worden.

Aanpak en sancties bij overtredingen door leerkrachten
Leerkrachten dienen professioneel te werken en te handelen. Wanneer leerkrachten dit niet doen worden zij door de directie aangesproken op hun verantwoordelijkheden in relatie tot hun taak en/of functies. Indien ouders het niet eens zijn met het handelen van een leerkracht, dienen zij dit eerst met de leerkracht zelf te bespreken. Mochten ouders het gevoel hebben, dat de leerkracht hier niet op een professionele wijze mee omgaat, moeten zij de klacht doorgeven aan de directie en/of bespreken met de contactpersoon van de Meander (zie ook het klachtenprotocol). Eventuele sancties worden door de schoolleiding en/of Stichting SchOOL opgelegd volgens de CAO primair onderwijs.

Aanpak en sancties bij overtreding door ouders
Ouders die de gedragsregels overtreden worden hierop aangesproken. Indien de communicatie met de ouders niet meer open en opbouwend kan plaats vinden, wordt de communicatie gestaakt (cooling down) en uitgesteld naar een later moment. Eventueel kan de vertrouwenspersoon van de school worden ingeschakeld. Wanneer er geen vertrouwen – de basis voor een open, opbouwende communicatie – meer in de school is en dit ook niet meer hersteld lijkt te kunnen worden, zal de schoolleiding de ouders/verzorgers adviseren een andere school voor hun kind te kiezen. Uiteraard gebeurt dit pas in een uiterste geval.

Sancties bij overtreding gedragsregels door leerlingen
De Meander werkt met het 3 waarschuwingssysteem. Dit houdt in dat wanneer een leerling een afgesproken gedragsregel overschrijdt hij/zij een waarschuwing krijgt. Wanneer een leerling een derde waarschuwing krijgt moet hij/zij in een andere groep strafwerk maken. De leerkracht kan echter beslissen, indien nodig, van dit systeem af te wijken. Wanneer de gedragsregels door leerlingen worden overschreden, zal er worden getracht de oorzaak van de gedragsovertreding te achterhalen.

De Meander verstaat onder een gedragsincident herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag. Daarbij valt te denken aan; fysiek en verbaal geweld richting medeleerlingen en leraren, herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels. De school handelt als volgt bij gedragsincidenten:

1e incident
Bij een gedragsincident verwijdert de leerkracht de leerling uit het leslokaal. De leerling wordt dan naar een andere groep gebracht. De leerkracht neemt contact op met de ouders/verzorgers en verzoekt hen na schooltijd op school te komen om het gedrag van de leerling te bespreken. De leerkracht maakt preventieve afspraken met de leerling en ouders/verzorgers om het onwerkbare gedrag voor de toekomst te voorkomen. De leerkracht maakt een verslag van het incident en de gemaakte afspraken, die ouders moeten tekenen en zet dit verslag in Esis (het leerlingdossier).

2e incident
Wanneer een leerling een tweede keer een gedragsincident heeft, legt de leerkracht de preventieve afspraken die met de leerling en ouders/verzorgers zijn gemaakt, vast in een gedragscontract. Alle betrokken partijen zetten hier hun handtekening onder zodat er commitment ontstaat. De leerkracht maakt een verslag van het incident en de gemaakte afspraken, die ouders moeten tekenen en zet dit verslag in Esis (het leerlingdossier).

3e t/m 5e incident  **
Wanneer een leerling opnieuw een gedragsincident vertoont, neemt de directie contact op met de ouders en nodigt hen uit op gesprek. De directie geeft een officiële waarschuwing via een brief en vermeldt hierin wat de strafmaatregel is. De brief komt getekend door ouders in Esis (het leerlingdossier) te staan. Met ouders wordt een gesprek gevoerd over het protocol Schorsen en verwijderen (zie www.demeander.eu voor het protocol van Stichting SchOOL). Zij krijgen te horen wat de consequentie is van herhaling van dit gedrag. Ouders wordt een handtekening gevraagd om het kind in het Ondersteuningsteam te bespreken. Met leerkracht en Interne begeleider wordt gekeken hoe deze leerling het best begeleid kan worden in de klas en welke ondersteuningsvraag naar het OT gesteld kan worden. Als ouders geen handtekening geven, kan de directie een zorgmelding doen bij JGT, omdat ouders de leerling de juiste zorg onthouden.

6e incident
Na de derde officiële waarschuwing worden de ouders opnieuw voor een gesprek uitgenodigd door directie en krijgen de brief met de eerste schorsing. De leerling krijgt als strafmaatregel dat het één dag niet naar school mag. Deze schorsing wordt gemeld bij het bestuur van Stichting SchOOL. Zie ook de procedure voor Schorsing en verwijdering. Er komt weer een getekend verslag in Esis (het leerlingdossier) te staan.

7e incident en verder
Bij een zevende en volgend incident wordt dezelfde werkwijze gevolgd zoals beschreven onder het zesde incident. Ouders krijgen nu een brief met tweede en derde schorsing. Het schoolbestuur beslist over een schorsing voor één of meerdere dagen. Dan treedt het protocol Toelaten, Schorsen en Verwijderen van leerlingen in van Stichting SchOOL.

** Indien een leerling een fysieke gedragsovertreding heeft, die dermate ernstig is, dat de veiligheid van andere leerlingen of de leerkracht niet gewaarborgd kan worden, dan kan de directie besluiten om meteen over te gaan tot het geven van een Officiële waarschuwing. De stappen 1 t/m 3 worden dan overgeslagen.

Een aparte situatie is het weglopen van leerlingen onder schooltijd uit de school.

Indien een leerling onder schooltijd wegloopt uit de school zal de leerkracht:

 • Indien mogelijk het weglopen proberen te voorkomen door de leerling erop aan te spreken en daardoor de leerling in de school/groep terug te krijgen.
 • Wanneer de leerling daadwerkelijk de school uitgelopen is dit meteen bij de directie of Interne Begeleider melden (indien aanwezig). Zij gaan op zoek naar de leerling. De leerkracht kan niet achter de leerling aanlopen, omdat de andere leerlingen niet zonder toezicht mogen staan.

De directie of de Interne Begeleider bellen meteen de ouders en de wijkagent om de vermissing door te geven.