Visie en Missie

Onze daltonmissie

Samen klaar voor de toekomst via zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.
Visie
Vanuit de daltongedachte zien wij op De Meander de leerkracht als coach en de leerling als eigenaar van het leerproces.
Wij hebben een enthousiast team en de leerkrachten zijn Dalton opgeleid of halen hun bevoegdheid hiervoor. Wij geloven in onderwijs waarin het kind met plezier, op eigen niveau het beste in zichzelf naar boven durft te halen. Zij leren hierbij ook anderen met respect te behandelen.
Ons streven is de leerling voor te bereiden op de steeds veranderende maatschappij. Dit bereiken wij door zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken te stimuleren. Bovendien leren wij leerlingen om een positieve, kritische blik te ontwikkelen. Eigenaarschap en de betrokkenheid van de leerling spelen daarbij een grote rol.
Daltonwaarden
Bij het vormgeven van ons onderwijs staan de vijf kernwaarden van Dalton centraal:
Samenwerking
Onze school is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Samen staan wij voor goed onderwijs.
Vrijheid en verantwoordelijkheid:
Door leerlingen vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.
Effectiviteit:
Als leerlingen een taak krijgen waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, komt dat de effectiviteit van het onderwijs ten goede.
Zelfstandigheid:
De keuzevrijheid die leerlingen op onze school hebben, dwingt leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hen effectief en verantwoord zijn.
Reflecteren

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze daltonschool belangrijk. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leraren en op schoolniveau.