MR / Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid; de beslissingen die worden genomen voor de school. Het bestuur neemt de beslissingen niet alleen, maar in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR.

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

Wilt u in contact treden met een MR lid, dan kunt u diegene aanspreken of u kunt een mail sturen naar: mr.meander@stichtingschool.nl

Aan het begin van het schooljaar worden de vergaderdata voor het komend jaar vastgesteld. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders worden bijgewoond. De agenda voor de eerst volgende vergadering kunt u hier onder vinden. De vastgestelde notulen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Start altijd om 19.30 uur.
 • 15-09-2021: Fysiek (west)
 • 06-10-2021: Teams,
 • 13-10-2021: Algemene ouderavond
 • 17-11-2021: Fysiek (oost)
 • 08-12-2021: Teams
 • 12-01-2022: Fysiek (west)
 • 09-02-2022: Teams
 • 16-03-2022: Fysiek (oost)
 • 13-04-2022: Teams
 • 18-05-2022: Fysiek (west)
 • 08-06-2022: Teams

De leden van de MR zijn:

Ouders:

Twan Hillebrand (voorzitter) (Oost)
Sabine Jellema (penningmeester) (Oost)
Monira Zakaryia (West)
Rianne Wirl (Oost)

Leerkrachten:

Ilva Nijmeijer: groep 8 West
Brigitte Buringa: groep 3 West
Olivia Uhlenbeck: groep 4 West
Shannon Vrijhof: groep 3 Oost

Missie en Visie

Missie en Visie Medezeggenschapsraad

Notulen

Agenda&notulen MR vergadering 18-01-2022

Agenda&notulen MR vergadering 08-12-2021

Agenda&notulen MR vergadering 24-11-2021

Agenda&notulen MR vergadering 13-10-2021

Agenda&notulen MR vergadering 15-09-2021

Agenda&notulen MR vergadering 07-07-2021