MR / Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid; de beslissingen die worden genomen voor de school. Het bestuur neemt de beslissingen niet alleen, maar in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR.

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad

Aan het begin van het schooljaar worden de vergaderdata voor het komend jaar vastgesteld, ongeveer om de 4 weken voor de vergadering van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders worden bijgewoond. De agenda voor de eerst volgende vergadering kunt u hier onder vinden. De vastgestelde notulen zullen worden gepubliceerd op deze website.

De leden van de MR zijn:

Ouders:

Andre Tijsterman (west)
Jurjen Kooistra (west)
Arjan Eerman (west)
Nicole Janssen (oost)

Leerkrachten:

Margalith Goud (west)
Carola Plasschaert(west)
Lidewey Suurland (oost)
Rita Lemstra (west)

 

Concept Financiële verantwoording 2016-2017 v26-9-2017